dobry-start

Zostań Klientem Axence i skorzystaj z niepowtarzalnej promocji.

Promocja „Dobry Start” już się zakończyła

Jeśli jesteś zainteresowany
oprogramowaniem Axence nVision®
przejdź na stronę axence.net

Tylko do końca października oferujemy dwa atrakcyjne pakiety oprogramowania Axence nVision® w niepowtarzalnych cenach:

OPTIMUM

 • wszystkie moduły
 • licencja na 50 stanowisk
 • tylko 6700 PLN netto
 • -30% od ceny regularnej

BUSINESS

 • wszystkie moduły
 • licencja na 100 stanowisk
 • tylko 11 000 PLN netto
 • -40% od ceny regularnej
Wypełnij już teraz formularz

Zakupu można dokonać w Axence lub u autoryzowanych Partnerów. Masz 57, 105 lub 200 komputerów i myślisz, że ta oferta nie jest dla Ciebie? Nic bardziej mylnego. Kup licencję w promocji, a następnie rozszerz ją o dodatkowe stanowiska w atrakcyjnej cenie.

moduly nvision

Axence nVision® to wszystko czego potrzebujesz do zarządzania zasobami IT w swojej firmie:

 • szczegółowe informacje o stanie sieci i pracujących w niej urządzeń
 • audyt licencji oprogramowania, sprzętu, środki trwałe
 • monitorowanie aktywności użytkowników, blokowanie niebezpiecznych aplikacji i stron
 • system obsługi zgłoszeń przystosowany do realizacji umów SLA
 • ochrona wrażliwych danych przedsiębiorstwa

Dowiedz się więcej o korzyściach biznesowych z wdrożenia Axence nVision®.

Przeczytaj broszurę

Dołącz do grona zadowolonych Klientów Axence. Zaufali nam:

klienci axence
Oprogramowanie samo czuwa nad ciągłością pracy newralgicznych usług w firmie i informuje o tym, że coś niedobrego się dzieje. Dzięki jego funkcjom oszczędzam cenny czas i mogę skupić się na innych zadaniach.
Paweł Dacka
Mago S.A.
Po pierwsze Axence nVision widzi to, czego ja nie widzę, dzięki czemu pozwala mi błyskawicznie reagować na incydenty. Po drugie zapewnia mi wysoką kulturę pracy, skutecznie przekładającą się na jakość obsługi użytkowników. Program w znacznym stopniu zwiększa komfort pracy, a przez możliwość systematycznego alertowania i raportowania - bezpieczeństwo.
Mateusz Paciorkowski
Konsmetal S.A.

Regulamin oferty promocyjnej „Dobry start”:

 • Organizatorem niniejszej promocji jest Axence sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, ul. Na Zjeździe 11, 30-527 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000314005, NIP 6751399589, REGON 120773290 (dalej zwana Axence).
 • Uczestnikiem promocji może być osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.
 • Uczestnikiem promocji może być zarówno Klient końcowy, jak i Partner, w tym Partner będący resellerem.
 • Skorzystanie z oferty promocyjnej oznacza akceptację jej regulaminu.
 • Czas trwania oferty promocyjnej: 2-31.10.2017 r.
 • Oferta dotyczy zakupu nowej licencji na oprogramowanie Axence nVision® w następujących konfiguracjach:
  • a) 50 Agentów, wszystkie moduły funkcjonalne,
  • b) 100 Agentów, wszystkie moduły funkcjonalne.
 • Cena pakietu a) w ofercie specjalnej wynosi 6 700 PLN netto.
 • Cena pakietu b) w ofercie specjalnej wynosi 11 000 PLN netto.
 • Oferty na pakiety a) i b) nie łączą się z innymi rabatami, za wyjątkiem rabatów przyznanych Partnerom i związanych z posiadaniem statusu Partnera.
 • Oferty na rozszerzenie ilościowe w zakresie innym, niż opisany w niniejszym regulaminie, będą liczone w następujący sposób: cena za pakiet opisany w lit. a) lub b) niniejszego regulaminu + cena za standardowe rozszerzenie ilościowe w wysokości wynikającej z aktualnie obowiązującego cennika Axence. W takim wariancie do rozszerzeń wykraczających poza zakres pakietu a) lub pakietu b) stosuje się wszystkie rabaty na rozszerzenie zgodnie z aktualnym cennikiem Axence.
 • Każdy Klient może jednorazowo skorzystać z oferty w trakcie jej trwania.
 • Każdy Partner może skorzystać z oferty wielokrotnie, z zastrzeżeniem, że w wyniku odsprzedaży oprogramowania do Klienta końcowego każdy Klient końcowy nie będzie korzystać z oferty więcej niż jeden raz.
 • Klienci mogą skorzystać z oferty, dokonując zakupu bezpośrednio w Axence, jak i za pośrednictwem autoryzowanych Partnerów Axence. Lista autoryzowanych Partnerów Axence jest dostępna pod adresem http://axence.net/pl/partnerzy-axence.
 • Warunki niniejszej promocji obowiązują do dnia 31.10.2017 r. Dla skutecznego skorzystania z niniejszej promocji, w tym zachowania promocyjnych warunków cenowych, niezbędne jest złożenie zamówienia (w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) nie później niż do dnia 31.10.2017 r.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszą promocją zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe w związku z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Axence.
 • Axence zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu promocji z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana będzie każdorazowo ogłaszana na stronie internetowej Axence.

Axence Sp. z o. o. Sp. K.

ul. Na Zjeździe 11
30-527 Kraków

Sprzedaż

+48 12 426 40 35
Email:sprzedaz@axence.net

Copyright © 2005-2017 Axence Sp. z o. o. Sp. K.