Promocja „Kwiecień bez VAT” już się zakończyła

Jeśli jesteś zainteresowany
oprogramowaniem Axence nVision®

Dołącz do grona zadowolonych Klientów Axence,

którzy już teraz monitorują i zarządzają swoją siecią na eksperckim poziomie
 • nDowiedz się czy wszystkie urządzenia w sieci działają prawidłowo,
 • iZrób wiosenne porządki w licencjach i zasobach sprzętowych,
 • uSprawdź, czy cieplejsze dni nie uśpiły czujności pracowników,
 • hWprowadź do firmy profesjonalny system obsługi zgłoszeń,
 • dNie dopuść do powodzi wrażliwych danych.

Jakie korzyści może przynieść Twojej firmie oprogramowanie Axence nVision®?

Przeczytaj broszurę

Poznaj cenę swojej nowej licencji Axence nVision®
tańszej o podatek VAT.

Wypełnij formularz, bądź skontaktuj się z jednym z autoryzowanych Partnerów Axence®.
Wypełnij formularz
Regulamin oferty promocyjnej „Kwiecień bez VAT”:
 1. Organizatorem niniejszej promocji jest Axence sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, ul. Na Zjeździe 11, 30-527 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000314005, NIP 6751399589, REGON 120773290 (dalej zwana Axence).
 2. Uczestnikiem promocji może być osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.
 3. Uczestnikiem promocji może być zarówno Klient końcowy, jak i Partner, w tym Partner będący resellerem.
 4. Skorzystanie z oferty promocyjnej oznacza akceptację jej regulaminu.
 5. Czas trwania oferty promocyjnej: 04.04 - 28.04.2017 r.
 6. Oferta dotyczy zakupu nowej licencji na oprogramowanie Axence nVision®.
 7. W ofercie promocyjnej cena jest obniżona o VAT (-23%) w stosunku do ceny katalogowej Axence.
 8. Oferty nie łączą się z innymi rabatami, za wyjątkiem rabatów przyznanych Partnerom i związanych z posiadaniem statusu Partnera oraz rabatem Edukacyjnym.
 9. Każdy Klient może jednorazowo skorzystać z oferty w trakcie jej trwania.
 10. Każdy Partner może skorzystać z oferty wielokrotnie, z zastrzeżeniem, że w wyniku odsprzedaży oprogramowania do Klienta końcowego każdy Klient końcowy nie będzie korzystać z oferty więcej niż jeden raz.
 11. Klienci mogą skorzystać z oferty, dokonując zakupu bezpośrednio w Axence, jak i za pośrednictwem autoryzowanych Partnerów Axence. Lista autoryzowanych Partnerów Axence jest dostępna pod adresem http://axence.net/pl/partnerzy-axence.
 12. Warunki niniejszej promocji obowiązują do dnia 28.04.2017 r. Dla skutecznego skorzystania z niniejszej promocji, w tym zachowania promocyjnych warunków cenowych, niezbędne jest złożenie zamówienia (w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) nie później niż do dnia 28.04.2017 r.
 13. W sprawach nieuregulowanych niniejszą promocją zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe w związku z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Axence.
 14. Axence zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu promocji z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana będzie każdorazowo ogłaszana na stronie internetowej Axence.