Lato podwójnych korzyści z Axence nVision
Do końca sierpnia złóż zamówienie
na oprogramowanie Axence nVision®
i otrzymaj Prezent.

Promocja już się zakończyła

Jeśli jesteś zainteresowany
oprogramowaniem Axence nVision®

Zyskaj podwójnie:
bezpieczeństwo i oszczędność dla Twojej firmy,
topowy sprzęt dla Ciebie.

Dysk zewnętrzny
LaCie Porsche Design 5TB

Do każdego zamówienia*
od 5000 do 9999 PLN
Dysk zewnętrzny LaCie Porsche Design 5TB

Apple iPhone SE 16GB Silver

Do każdego zamówienia*
od 10 000 do 24 999 PLN
Apple iPhone SE 16GB Silver

Ultrabook
Dell Vostro 5468

Do każdego zamówienia*
powyżej 25 000 PLN
Ultrabook Dell Vostro 5468
* dotyczy zarówno nowo zakupionych licencji, jak i rozszerzeń, upgradu oraz przedłużeń Umowy Serwisowej (SA).

Wypełnij formularz, zadzwoń + 12 426 40 35
lub skontaktuj się z jednym z autoryzowanych
Partnerów Axence.

Axence nVision® to wszystko czego potrzebujesz do sprawnego zarządzania IT:

 • nmonitorowanie i wizualizacja sieci
 • iaudyt licencji oprogramowaniaw
 • umonitorowanie aktywności użytkowników
 • hnowoczesny helpdesk
 • dochrona wrażliwych danych przedsiębiorstwa
Dowiedz się więcej o Axence nVision®
Zobacz więcej

Dowiedz się więcej o korzyściach biznesowych
z wdrożenia Axence nVision®

Axence sp. z o. o. sp. k. niniejszym informuje o doprecyzowaniu postanowień Regulaminu, poprzez dodanie postanowienia par.2 ust. 7a o następującym brzmieniu.

7a. W wypadku, kiedy Klient zrealizował zakup oprogramowania Axence nVision® poprzez Partnera/resellera, Uczestnik powinien przesłać Axence drogą mailową na adres axence@axence.net skan faktury VAT, wystawionej przez Partnera/resellera na rzecz Klienta, celem określenia wysokości progu, o którym mowa w §2 ust. 1 niniejszego Regulaminu. W wypadku nieprzesłania skanu faktury VAT w terminie 7 dni od wystawienia faktury VAT przez Partnera/resellera Axence na rzecz Klienta, próg o którym mowa w §2 ust. 1 niniejszego Regulaminu zostanie określony na podstawie faktury VAT, wystawionej przez Axence na rzecz Partnera/resellera. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że w takim wypadku wysokość progu może być niższa, niż wynikająca z faktury wystawionej na rzecz Klienta.

Zmiana wchodzi w życie z dniem 10.07.2017 r. Zmiana Regulaminu podyktowana jest ważnymi przyczynami, to jest koniecznością doprecyzowania nieścisłej sytuacji w wypadku dokonania zakupu oprogramowania od Partnera/resellera.
Regulamin oferty „Lato Podwójnych Korzyści”:
§1 Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem niniejszej Promocji jest Axence sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, ul. Na Zjeździe 11, 30-527 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000314005, NIP 6751399589, REGON 120773290 (dalej zwana „Axence” lub „Organizator”).
 2. Oferta promocyjna trwa od 3.07.2017 do 31.08.2017 r. włącznie.
 3. Oferta promocyjna jest przeznaczona dla osób (nazywanych później „Uczestnikami”), które są pełnoletnimi osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych, zatrudnionymi przez bądź współpracującymi na jakiejkolwiek podstawie prawnej z podmiotami, które w okresie 3.07.2017-31.08.2017 r. dokonają zakupu Axence nVision® bezpośrednio u Axence lub poprzez autoryzowanego Partnera/resellera Axence (zwane później „Klientami”), jeśli do obowiązków tych osób fizycznych należy składanie w imieniu zatrudniających je podmiotów zamówień handlowych dotyczących oprogramowania;
 4. Prezent w postaci sprzętu elektronicznego zostaje przyznany Uczestnikowi za zakup oprogramowania Axence nVision® lub usług przez Klienta (nowa licencja, rozszerzenie, umowa o świadczenie usług serwisowych lub upgrade) w kwocie powyżej 5000 zł netto (1500 USD, 1200 EUR), pod warunkiem opłacenia przez Klienta należności z tytułu faktury VAT za złożone zamówienie.
 5. Zgłoszenie przez Uczestnika chęci udziału w Promocji odbywa się poprzez stronę WWW dedykowaną Promocji: www.axence.net/lato-podwojnych-korzysci.
 6. Osoby fizyczne, o których mowa w punkcie 3 zobowiązane są uzyskać zgodę Klienta na udział w Promocji.
 7. Przesłanki uprawniające Uczestnika do wzięcia udziału w Promocji mogą być weryfikowane przez Axence drogą elektroniczną lub telefoniczną do dnia wydania Prezentu Uczestnikowi.
 8. Prezent otrzymuje Uczestnik, którego dane zostały zamieszczone w formularzu kontaktowym na stronie WWW www.axence.net/lato-podwojnych-korzysci (pole: Imię i Nazwisko).
 9. Firma, która zostanie podana w formularzu na stronie WWW www.axence.net/lato-podwojnych-korzysci (pole: Nazwa Firmy) powinna być tożsama z firmą występującą na zamówieniu oraz fakturze VAT.
§2 Warunki Promocji
 1. Aby spełnić warunki Promocji konieczne do otrzymania Prezentu przez Uczestnika, podmiot, którego firma została podana podczas zgłoszenia musi w okresie od 3.07.2017 do 31.08.2017 r. złożyć zamówienie (w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) na oprogramowanie Axence nVision® lub usługi (zamówienie dotyczące nowej licencji, rozszerzenia, umowy o świadczenie usług serwisowych lub upgrade) w określonych poniżej przedziałach kwot netto na fakturze, które kwalifikują się do otrzymania Prezentu opisanego w §3:
  1. I próg - 5 000 – 9 999 zł; 1500-2499 USD; 1200-2399 EUR;
  2. II próg - 10 000 – 24 999 zł; 2500 - 6499 USD; 2400 – 5999 EUR;
  3. III próg - powyżej 25 000 zł; powyżej 6500 USD; powyżej 6000 EUR.
 2. Jeżeli Uczestnik nie dokonał zgłoszenia chęci udziału w Promocji przez stronę www o której mowa w §1 ust. 5 w terminie do dnia 31.08.2017 r., Uczestnik nie będzie uprawniony do otrzymania Prezentu nawet w wypadku gdy Klient dokonał zakupu oprogramowania Axence nVision w okresie obowiązywania Promocji.
 3. Warunkiem otrzymania przez Uczestnika Prezentu z tytułu wzięcia udziału w Promocji jest opłacenie przez Klienta w całości faktury VAT. Uczestnik nie może wziąć udziału w Promocji jeżeli Klient zdecydował się na płatność ratalną.
 4. Uczestnik upoważniony do otrzymania Prezentu zostanie o tym poinformowany drogą e-mail (do 14 dni po opłaceniu przez Klienta w całości faktury VAT za zakupione oprogramowanie Axence nVision® lub usługi) oraz poproszony o przesłanie danych adresowych niezbędnych do wysyłki Prezentu.
 5. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
 6. Skorzystanie z Promocji oznacza akceptację jej regulaminu.
 7. Prezent przysługuje Uczestnikowi również w przypadku, kiedy Klient zrealizuje zakup oprogramowania Axence nVision® poprzez Partnera/resellera pod warunkiem, że zostaną spełnione warunki Promocji.
  1. W wypadku, kiedy Klient zrealizował zakup oprogramowania Axence nVision® poprzez Partnera/resellera, Uczestnik powinien przesłać Axence drogą mailową na adres axence@axence.net skan faktury VAT, wystawionej przez Partnera/resellera na rzecz Klienta, celem określenia wysokości progu, o którym mowa w §2 ust. 1 niniejszego Regulaminu. W wypadku nieprzesłania skanu faktury VAT w terminie 7 dni od wystawienia faktury VAT przez Partnera/resellera Axence na rzecz Klienta, próg o którym mowa w §2 ust. 1 niniejszego Regulaminu zostanie określony na podstawie faktury VAT, wystawionej przez Axence na rzecz Partnera/resellera. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że w takim wypadku wysokość progu może być niższa, niż wynikająca z faktury wystawionej na rzecz Klienta.
 8. Oferty nie łączą się z innymi rabatami, za wyjątkiem rabatów przyznanych Partnerom (w tym resellerom) i związanych z posiadaniem statusu Partnera/resellera.
 9. Każdy Uczestnik może jednorazowo skorzystać z Promocji w trakcie jej trwania.
 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Promocją zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe w związku z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Axence, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.
 11. Axence zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu Promocji z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana będzie każdorazowo ogłaszana na stronie internetowej Axence.
§3 Prezenty
 1. Prezentami w Promocji dla osób zamieszkujących terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są:
  1. Dysk zewnętrzny LaCie Porsche Design, 5TB (9000480EK) o wartości 734,50 zł brutto dla Uczestników, jeżeli Klient złożył zamówienie na oprogramowanie Axence nVision® o wartości od 5000 zł – 9 999 zł netto.
  2. Apple iPhone SE 16GB Silver o wartości 1549 zł brutto dla Uczestników, jeżeli Klient złożył zamówienie na oprogramowanie Axence nVision® o wartości od 10 000 zł – 24 999 zł netto.
  3. Dell Vostro 5468 - Intel Core i5 7200U o wartości 3799 zł brutto dla Uczestników, jeżeli Klient złożył zamówienie na oprogramowanie Axence nVision® o wartości ponad 25 000 zł netto.
 2. Prezentami w Promocji dla osób zamieszkujących poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku zamówienia wystawionego w walucie USD, są i będą wysyłane drogą elektroniczną:
  1. E-voucher Amazon o wartości 250 USD dla Uczestników, jeżeli Klient dokonał zakupu oprogramowania Axence nVision® lub usług o wartości od 1500-2499 USD netto.
  2. E-voucher Amazon o wartości 450 USD dla Uczestników, jeżeli Klient dokonał zakupu oprogramowania Axence nVision® lub usług o wartości od 2500 - 6499 USD.
  3. E-voucher Amazon o wartości 1100 USD dla Uczestników, jeżeli Klient dokonał zakupu oprogramowania Axence nVision® lub usług o wartości powyżej 6500 USD netto.
 3. Prezentami w Promocji dla osób zamieszkujących poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku zamówienia wystawionego w walucie EUR, są i będą wysyłane drogą elektroniczną:
  1. E-voucher Amazon o wartości 200 EUR dla Uczestników, jeżeli Klient dokonał zakupu oprogramowania Axence nVision® lub usług o wartości od 1200-2399 EUR netto.
  2. E-voucher Amazon o wartości 400 EUR dla Uczestników, jeżeli Klient dokonał zakupu oprogramowania Axence nVision® lub usług o wartości od 2400 – 5999 EUR netto.
  3. E-voucher Amazon o wartości 1000 EUR dla Uczestników, jeżeli Klient dokonał zakupu oprogramowania Axence nVision® lub usług o wartości powyżej 6000 EUR netto.
 4. Rodzaj Prezentu jest uwarunkowany przez walutę wystawienia zamówienia i faktury VAT. Aby zamówienie zostało wystawione w walucie zagranicznej Klient musi mieć siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Uczestnik nie ma prawa wyboru Prezentu innego, niż powiązany z walutą zamówienia oraz faktury VAT.
 5. Uczestnik ma prawo do zrzeczenia się Prezentu.
 6. Przeniesienie prawa do otrzymania Prezentu na inną osobę może nastąpić jedynie w przypadku ustania stosunku pracy/współpracy pomiędzy Uczestnikiem, a Klientem.
 7. Prezenty zostaną przekazane Uczestnikom do 25 dni po dacie zakończenia Promocji, pod warunkiem, że Klient lub Partner/reseller uiścił należność z tytułu faktury VAT za oprogramowanie Axence nVision®. Jeśli płatność nie zostanie uregulowana przez Klienta do tego czasu, termin otrzymania Prezentu przez Uczestnika może ulec analogicznemu opóźnieniu. Jeżeli Klient nie uiści należności z tytułu faktury VAT do dnia 14.09.2017 r., Uczestnik traci prawo otrzymania Prezentu.
 8. Prezenty zostaną wysłane Uczestnikom bezpośrednio przez Axence, na koszt Axence.
 9. Uczestnikom nie przysługuje prawo do zamiany Prezentu na inne świadczenie, bądź równowartość pieniężną.
 10. W przypadku wyjątkowej sytuacji braku w kanale dystrybucji lub wycofania ze sprzedaży Prezentów wymienionych w punkcie 1, 2 i 3 – zostanie wybrany substytut o analogicznej wartości i podobnym przeznaczeniu.
 11. Axence nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie przesyłki z Prezentem z powodu błędnego adresu korespondencyjnego podanego przez Uczestnika lub z innych przyczyn nie leżących po stronie Axence.
 12. W przypadku nieodebrania przez Uczestnika przesyłki zawierającej Prezent z przyczyn nie leżących po stronie Axence do dnia 30.11.2017 r., Uczestnik traci prawo do otrzymania Prezentu.
§4 Ochrona Danych Osobowych
 1. Dane osobowe Uczestników Promocji wykorzystywane są wyłącznie do celów związanych z przeprowadzeniem niniejszej Promocji. Wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych odbędzie się zgodnie z ustawią z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z dnia 13 czerwca 2016 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Administratorem danych osobowych jest Axence sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, ul. Na Zjeździe 11, 30-527 Kraków.
 2. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w Promocji. Każdy Uczestnik Promocji posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, jak również usunięcia zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.
§5 Opodatkowanie Prezentów
 1. Świadczenia z tytułu Prezentów przyznanych na rzeczy Użytkowników zostaną opodatkowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
§6 Partnerzy Axence
 1. Każdy przedstawiciel handlowy Partnera, który przekroczy próg 20 000 zł, 5 000 USD lub 5 000 EUR netto obrotu w ramach Promocji (naliczony według cen sprzedaży przez Axence na rzecz Partnera) otrzyma Prezent dla Przedstawiciela: Apple iPad 32GB Wi-Fi + LTE o wartości 2349 zł brutto/459 USD/569 EUR.
 2. O prawie do otrzymania Prezentu przez przedstawiciela handlowego Partnera decydują transakcje zafakturowane w okresie 3.07-31.08.2017 r. Rozliczeniu podlegają ceny dla Partnera, nie dla Klienta końcowego.
 3. Warunkiem otrzymania prezentu przez Przedstawiciela jest:
  1. Opłacenie w całości faktury VAT za zakupione oprogramowanie Axence nVision® lub usługi przez Partnera lub Klienta
  2. Rejestracja Uczestnika na stronie www konkursu.
  3. Prezent dla Przedstawiciela zostanie przekazany na koszt Axence do siedziby firmy Partnera po 25 dniach od zakończenia Promocji.
 4. W pozostałym zakresie do promocji dla przedstawicieli handlowych Partnera postanowienia §1 - §5 niniejszej umowy stosuje się odpowiednio.