Promocja już się zakończyła

Jeśli jesteś zainteresowany oprogramowaniem Axence nVision® przejdź na stronę axence.net

Zyskaj podwójnie:
bezpieczeństwo i oszczędność dla Twojej firmy, atrakcyjny sprzęt dla Ciebie.

Kamera
GoPro HERO 5 Black

Do każdej zakupionej Nowej Licencji
o wartości powyżej 25 000 zł

Play Zobacz możliwości GoPro
Robokulka
Sphero Orbotix 2.0

Do każdej zakupionej Nowej Licencji
o wartości od 10 000 – 24 999 PLN

Play Zobacz możliwości Sphero
Dysk zewnętrzny Western Digital My Passport 1TB

Do każdej zakupionej Nowej Licencji
o wartości od 5 000 – 9 999 PLN

Promocja dotyczy tylko zakupu Nowych Licencji.

Wypełnij formularz,
a my się z Tobą skontaktujemy!

Axence nVision® to wszystko czego potrzebujesz do sprawnego zarządzania IT:

 • monitoring urządzeń sieciowych
 • audyt sprzętu i oprogramowania
 • bezpieczeństwo danych i wydajność pracowników
 • system zgłoszeń, czat i zdalna pomoc
 • ochrona danych przed wyniesieniem

A ponadto w najnowszej wersji oprogramowania:

 • łatwe zarządzanie użytkownikami
 • uprawnienia użytkowników pod kontrolą
 • większe bezpieczeństwo danych
 • integracja z Active Directory
 • wspieranie monitorowania użytkowników w VDI
 • nowy interfejs

Dowiedz się więcej o Axence nVision® 10

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej o korzyściach biznesowych z wdrożenia Axence nVision®

Zobacz więcej

Regulamin promocji
„Lato Podwójnych Korzyści 2018”

§1 Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem niniejszej Promocji jest Axence sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, ul. Na Zjeździe 11, 30-527 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000314005, NIP 6751399589, REGON 120773290 (dalej zwana „Axence” lub „Organizator”).
 2. Oferta promocyjna trwa od 9.07.2018 do 31.08.2018 r. włącznie.
 3. Oferta promocyjna jest przeznaczona dla osób (nazywanych później „Uczestnikami”), które są pełnoletnimi osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych, zatrudnionymi przez bądź współpracującymi na jakiejkolwiek podstawie prawnej z podmiotami, które w okresie 9.07.2018- 31.08.2018 r. dokonają zakupu Axence nVision® bezpośrednio u Axence lub poprzez autoryzowanego Partnera/resellera Axence (zwane później „Klientami”), jeśli do obowiązków tych osób fizycznych należy składanie w imieniu zatrudniających je podmiotów zamówień handlowych dotyczących oprogramowania;
 4. Prezent zostaje przyznany Uczestnikowi za zakup Nowej Licencji oprogramowania Axence nVision® w kwocie powyżej 5000 zł netto (1500 USD, 1200 EUR), pod warunkiem opłacenia przez Klienta należności z tytułu faktury VAT za złożone zamówienie.
 5. Zgłoszenie przez Uczestnika chęci udziału w Promocji odbywa się poprzez stronę WWW dedykowaną Promocji: www.axence.net/lato-podwojnych-korzysci-2018.
 6. Osoby fizyczne, o których mowa w punkcie 3 zobowiązane są uzyskać zgodę Klienta na udział w Promocji.
 7. Przesłanki uprawniające Uczestnika do wzięcia udziału w Promocji mogą być weryfikowane przez Axence drogą elektroniczną lub telefoniczną do dnia wydania Prezentu Uczestnikowi.
 8. Prezent otrzymuje Uczestnik, którego dane zostały zamieszczone w formularzu kontaktowym na stronie WWW www.axence.net/lato-podwojnych-korzysci-2018 (pole: Imię i Nazwisko).
 9. Firma, która zostanie podana w formularzu na stronie WWW www.axence.net/lato-podwojnych-korzysci-2018 (pole: Nazwa Firmy) powinna być tożsama z firmą występującą na zamówieniu oraz fakturze VAT.
§2 Warunki Promocji
 1. Aby spełnić warunki Promocji konieczne do otrzymania Prezentu przez Uczestnika, podmiot, którego firma została podana podczas zgłoszenia musi w okresie od 9.07.2018 do 31.08.2018 r. złożyć zamówienie (w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamow@axence.net) na Nową Licencję oprogramowania Axence nVision® w określonych poniżej przedziałach kwot netto na fakturze, które kwalifikują się do otrzymania Prezentu opisanego w §3:
  • I próg - 5 000 – 9 999 zł; 1500-2499 USD; 1200-2399 EUR;
  • II próg - 10 000 – 24 999 zł; 2500 - 6499 USD; 2400 – 5999 EUR;
  • III próg - powyżej 25 000 zł; powyżej 6500 USD; powyżej 6000 EUR.
 2. Jeżeli Uczestnik nie dokonał zgłoszenia chęci udziału w Promocji przez stronę www o której mowa w §1 ust. 5 w terminie do dnia 31.08.2018 r., Uczestnik nie będzie uprawniony do otrzymania Prezentu nawet w wypadku gdy Klient dokonał zakupu oprogramowania Axence nVision w okresie obowiązywania Promocji.
 3. Warunkiem otrzymania przez Uczestnika Prezentu z tytułu wzięcia udziału w Promocji jest opłacenie przez Klienta w całości faktury VAT. Uczestnik nie może wziąć udziału w Promocji jeżeli Klient zdecydował się na płatność ratalną.
 4. Uczestnik upoważniony do otrzymania Prezentu zostanie o tym poinformowany drogą e-mail (do 14 dni po opłaceniu przez Klienta w całości faktury VAT za zakupione oprogramowanie Axence nVision®) oraz poproszony o przesłanie danych adresowych niezbędnych do wysyłki Prezentu.
 5. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
 6. Skorzystanie z Promocji oznacza akceptację jej regulaminu.
 7. Prezent przysługuje Uczestnikowi również w przypadku, kiedy Klient zrealizuje zakup oprogramowania Axence nVision® poprzez Partnera/resellera pod warunkiem, że zostaną spełnione warunki Promocji. W tym przypadku jako kwotę uprawniającą do otrzymania Prezentu jest brana pod uwagę cena SRP.
 8. Oferty nie łączą się z innymi rabatami, za wyjątkiem rabatów przyznanych Partnerom (w tym resellerom) i związanych z posiadaniem statusu Partnera/resellera.
 9. Każdy Uczestnik może jednorazowo skorzystać z Promocji w trakcie jej trwania.
 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Promocją zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe w związku z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Axence, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.
 11. Axence zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu Promocji z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana będzie każdorazowo ogłaszana na stronie internetowej Axence.
§3 Prezenty
 1. Prezentami w Promocji dla osób zamieszkujących terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są:
  • Dysk zewnętrzny Western Digital My Passport 2.5" 1TB USB 3.0 o wartości 229 zł brutto lub równoważny dla Uczestników, jeżeli Klient złożył zamówienie na Nową Licencję Axence nVision® o wartości od 5000 zł – 9 999 zł netto.
  • Sphero Robokulka Orbotix 2.0 lub równoważny o wartości 559 zł brutto dla Uczestników, jeżeli Klient złożył zamówienie na Nową Licencję Axence nVision® o wartości od 10 000 zł – 24 999 zł netto.
  • Kamera GoPro HERO 5 BLACK lub równoważny o wartości 1298 zł brutto dla Uczestników, jeżeli Klient złożył zamówienie na Nową Licencję Axence nVision® o wartości ponad 25 000 zł netto.
 2. Prezentami w Promocji dla osób zamieszkujących poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku zamówienia wystawionego w walucie USD, są i będą wysyłane drogą elektroniczną:
  • E-voucher Amazon o wartości 75 USD dla Uczestników, jeżeli Klient dokonał zakupu Nowej Licencji Axence nVision® o wartości od 1500-2499 USD netto.
  • E-voucher Amazon o wartości 125 USD dla Uczestników, jeżeli Klient dokonał zakupu Nowej Licencji Axence nVision® o wartości od 2500 - 6499 USD.
  • E-voucher Amazon o wartości 320 USD dla Uczestników, jeżeli Klient dokonał zakupu Nowej Licencji Axence nVision® o wartości powyżej 6500 USD netto.
 3. Prezentami w Promocji dla osób zamieszkujących poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku zamówienia wystawionego w walucie EUR, są i będą wysyłane drogą elektroniczną:
  • E-voucher Amazon o wartości 60 EUR dla Uczestników, jeżeli Klient dokonał zakupu Nowej Licencji Axence nVision® o wartości od 1200-2399 EUR netto.
  • E-voucher Amazon o wartości 120 EUR dla Uczestników, jeżeli Klient dokonał zakupu Nowej Licencji Axence nVision® o wartości od 2400 – 5999 EUR netto.
  • E-voucher Amazon o wartości 300 EUR dla Uczestników, jeżeli Klient dokonał zakupu Nowej Licencji Axence nVision® o wartości powyżej 6000 EUR netto.
 4. Rodzaj Prezentu jest uwarunkowany przez walutę wystawienia zamówienia i faktury VAT. Aby zamówienie zostało wystawione w walucie zagranicznej Klient musi mieć siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Uczestnik nie ma prawa wyboru Prezentu innego, niż powiązany z walutą zamówienia oraz faktury VAT. Nie ma możliwości wymiany prezentu na inny w przypadku krajów, gdzie Amazon nie prowadzi wysyłki.
 5. Uczestnik ma prawo do zrzeczenia się Prezentu.
 6. Przeniesienie prawa do otrzymania Prezentu na inną osobę może nastąpić jedynie w przypadku ustania stosunku pracy/współpracy pomiędzy Uczestnikiem, a Klientem.
 7. Uczestnicy otrzymają Prezenty w terminie do 25 dni po dacie zakończenia Promocji, pod warunkiem, że Klient lub Partner/reseller uiścił należność z tytułu faktury VAT za oprogramowanie Axence nVision®. Jeśli płatność nie zostanie uregulowana przez Klienta do tego czasu, termin otrzymania Prezentu przez Uczestnika może ulec analogicznemu opóźnieniu. Jeżeli Klient nie uiści należności z tytułu faktury VAT do dnia 14.09.2018 r., Uczestnik traci prawo otrzymania Prezentu.
 8. Uczestnikom nie przysługuje prawo do zamiany Prezentu na inne świadczenie, bądź równowartość pieniężną.
 9. W przypadku wyjątkowej sytuacji braku w kanale dystrybucji lub wycofania ze sprzedaży Prezentów wymienionych w punkcie 1, 2 i 3 – zostanie wybrany substytut o analogicznej wartości i podobnym przeznaczeniu.
 10. Axence nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie przesyłki z Prezentem z powodu błędnego adresu korespondencyjnego podanego przez Uczestnika lub z innych przyczyn nie leżących po stronie Axence.
 11. W przypadku nieodebrania przez Uczestnika przesyłki zawierającej Prezent z przyczyn nie leżących po stronie Axence do dnia 30.11.2018 r., Uczestnik traci prawo do otrzymania Prezentu.
 12. W przypadku Prezentów zastosowanie ma standardowa gwarancja producenta i/lub dostawcy sprzętu. W przypadku pytań prosimy o wiadomość e-mail na adres marketing@axence.net.
§4 Ochrona Danych Osobowych
 1. Dane osobowe Uczestników Promocji wykorzystywane są wyłącznie do celów związanych z przeprowadzeniem niniejszej Promocji. Wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych odbędzie się zgodnie z ustawią z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z dnia 13 czerwca 2016 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Administratorem danych osobowych jest Axence sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, ul. Na Zjeździe 11, 30-527 Kraków.
 2. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w Promocji. Każdy Uczestnik Promocji posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, jak również usunięcia zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.
§5 Opodatkowanie Prezentów
 1. Uczestnik promocji nie ma obowiązku opodatkowania Prezentów. Obowiązek podatkowy spoczywa po stronie Axence.