REWELACJE NA WAKACJE z Axence nVision®

Złap 5000+ na wczasy!

Wielka Dogrywka

Promocja już się zakończyła

Jeśli jesteś zainteresowany oprogramowaniem Axence nVision® przejdź na stronę axence.net

GORĄCA PLAŻA

ZAMIAST GORĄCEGO

HELPDESKU?

Lekcje samby na brazylijskiej Copacabanie?

Kolorowe drinki na Teneryfie?

A może spotkanie oko w oko z lemurami na Madagaskarze?

Teraz masz na to czas i pieniądze.

Z Axence nVision® wsparcie użytkowników stanie się szybsze i prostsze, a Ty zaoszczędzisz dziesiątki godzin na obsłudze zgłoszeń.

Pozwól nVision zadbać o Twoją sieć, a my dołożymy się do Twojego urlopu lub nawet sfinansujemy go w całości. W wakacyjnej promocji otrzymasz bon do 5000 zł na podróż w dowolny zakątek świata.

JAK ZDOBYĆ

BON WAKACYJNY

Kup nVision do 31.08.2019
Prześlij wszystkie danewymagane w regulamine
Odbierz voucher o wartości wskazanej w tabeli
 • Wartość zamówieniaWartość vouchera
 • 6 000 - 10 000 zł1 000 zł
 • 10 001 – 15 000 zł1 500 zł
 • 15 001 – 20 000 zł2 000 zł
 • 20 001 – 25 000 zł2 500 zł
 • 25 001 – 35 000 zł3 000 zł
 • 35 001 – 50 000 zł4 000 zł
 • > 50 000 zł5 000 zł
Program Axence nVision® wpłynął przede wszystkim na czas realizacji zgłoszeń, ułatwił pracę w przydzielaniu zadań określonym pracownikom oraz umożliwił uporządkowanie zleceń według ich kategorii. Dodatkowy plus to świetnie działający tryb zdalnego połączenia, który jest niezbędny ze względu na rozproszone lokalizacje oddziałów oraz wielu pracowników mobilnych. Moduł Inventory pozwala nam w szybki sposób zweryfikować zużycie licencji oprogramowania. Kamil Wójtowicz Lider Zespołu IT, Ziko Apteka

POZNAJ NVISION 10.5

Axence nVision® to kompleksowe narzędzie do zarządzania IT, gwarantujące najwyższy poziom bezpieczeństwa firmowej sieci. W skład oprogramowana wchodzi 5 modułów:

 • NETWORK

  • Diagnostyka urządzeń w sieci
  • Monitoring Data Center
  • Kontrola nad wydajnością procesów
 • INVENTORY

  • Pełna lista zainstalowanych programów
  • Kontrola nad nieużywanymi licencjami
  • Audyt z aplikacji mobilnej
 • USERS

  • Monitorowanie wykonywanej pracy
  • Kontrola dostępów do aplikacji
  • Blokowanie niebezpiecznych stron
 • HELPDESK

  • Zdalna pomoc techniczna
  • Oszczędność czasu działu IT
  • Baza wiedzy dla użytkowników sieci
 • DATAGUARD

  • Blokada urządzeń przenośnych
  • Zabezpieczenie przed wirusami z dysków zewnętrznych
  • Alarmy o podłączanych urządzeniach

DOŁĄCZ DO GRONA ZADOWOLONYCH UŻYTKOWNIKÓW AXENCE NVISION®

 • WITTCHEN
 • ArceloMittal
 • Bombardier
 • Burda International
 • Dom Development
 • Phoenix
 • Burda International
 • ZikoApteka
 • they
 • Konsmetal
 • Rossmann

REGULAMIN PROMOCJI

§1 Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem niniejszego programu premiowego (zwany dalej: Promocją) jest Axence sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, ul. Na Zjeździe 11, 30-527 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000314005, NIP 6751399589, REGON 120773290 (dalej zwana „Axence” lub „Organizator”).
 2. Oferta promocyjna trwa od 8.07.2019 do 31.08.2019 r. włącznie.
 3. Oferta promocyjna jest przeznaczona dla osób (nazywanych później „Uczestnikami”), które są pełnoletnimi osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych, zatrudnionymi przez bądź współpracującymi na jakiejkolwiek podstawie prawnej z podmiotami, które w okresie od 8.07.2019 do 31.08.2019 r. dokonają zakupu Axence nVision® bezpośrednio u Axence lub poprzez autoryzowanego Partnera/resellera Axence (zwanych później „Klientami”), jeśli do obowiązków tych osób fizycznych należy składanie w imieniu zatrudniających je podmiotów zamówień handlowych dotyczących oprogramowania.
 4. Uczestnik dokonuje zgłoszenia udziału w Promocji poprzez stronę WWW dedykowaną Promocji: www.axence.net/rewelacje-na-wakacje, poprzez podanie własnych danych osobowych jako zgłaszającego oraz danych zgłaszanego przez niego Klienta, który dokona zakupu licencji oprogramowania Axence nVision®.
 5. Jednorazowa Nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi w przypadku zakupu przez zgłaszany przez niego podmiot (tj. Klienta) Nowej Licencji oprogramowania Axence nVision® lub Rozszerzenie obecnej licencji o nowe moduły bądź stanowiska w kwocie powyżej 6000 zł netto, pod warunkiem opłacenia w terminie przez Klienta należności z tytułu faktury VAT za złożone zamówienie oraz podanie przez Uczestnika wszystkich danych niezbędnych do przygotowania przez Organizatora formularza PIT.
 6. Osoby fizyczne, o których mowa w punkcie 3 zobowiązane są uzyskać zgodę Klienta na udział w Promocji.
 7. Przesłanki uprawniające Uczestnika do wzięcia udziału w Promocji mogą być weryfikowane przez Axence drogą elektroniczną lub telefoniczną do dnia wydania Nagrody Uczestnikowi.
 8. Nagrodę otrzymuje Uczestnik, którego dane zostały zamieszczone w prawidłowo wypełnionym formularzu zgłoszeniowym na stronie www.axence.net/rewelacje-na-wakacje.(pole: Imię i Nazwisko).
 9. Firma, która zostanie podana przez Uczestnika w formularzu na stronie www.axence.net/rewelacje-na-wakacje. (pole: Nazwa Firmy) powinna być tożsama z firmą występującą na zamówieniu oraz fakturze VAT.
§2 Warunki Promocji
 1. Aby spełnić warunki Promocji konieczne do otrzymania Nagrody przez Uczestnika, podmiot, którego firma została podana podczas zgłoszenia musi w okresie od 8.07.2019 do 31.08.2019 r. złożyć zamówienie (w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamow@axence.net) na Nową Licencję oprogramowania Axence nVision® lub Rozszerzenie istniejącej licencji o dodatkowe moduły lub stanowiska w określonych poniżej przedziałach kwot netto na fakturze, które kwalifikują się do otrzymania wskazanej Nagrody:
  • zamówienie 6000 – 10 000 zł netto – voucher o wartości 1000 zł brutto
  • zamówienie 10 001 – 15 000 zł netto – voucher o wartości 1500 zł brutto
  • zamówienie 15 001 – 20 000 zł netto – voucher o wartości 2000 zł brutto
  • zamówienie 20 001 – 25 000 zł netto – voucher o wartości 2500 zł brutto
  • zamówienie 25 001 – 35 000 zł netto – voucher o wartości 3000 zł brutto
  • zamówienie 35 001 – 50 000 zł netto – voucher o wartości 4000 zł brutto
  • zamówienie powyżej 50 000 zł netto – voucher o wartości 5000 zł brutto
 2. Jeżeli Uczestnik nie dokonał zgłoszenia chęci udziału w Promocji przez stronę www, o której mowa w §1 ust. 4 w terminie do dnia 31.08.2019 r., nie będzie uprawniony do otrzymania Nagrody nawet w wypadku, gdy Klient dokonał zakupu oprogramowania Axence nVision w okresie obowiązywania Promocji.
 3. Warunkiem otrzymania przez Uczestnika Nagrody z tytułu wzięcia udziału w Promocji jest opłacenie przez Klienta w całości faktury VAT oraz przesłanie danych Uczestnika niezbędnych do wypełnienia przez Organizatora formularza PIT. Uczestnik nie może wziąć udziału w Promocji, jeżeli Klient opłacił tylko część należności za licencje.
 4. Zgłoszenia danego Klienta do Promocji może dokonać tylko jeden Uczestnik. Jeden zakup licencji Axence nVision® może skutkować przyznaniem tylko jednej nagrody.
 5. Uczestnik upoważniony do otrzymania Nagrody zostanie o tym poinformowany za pośrednictwem wiadomości e-mail (do 14 dni po opłaceniu przez Klienta w całości faktury VAT za zakupione oprogramowanie Axence nVision®) oraz poproszony o przesłanie danych adresowych niezbędnych do przekazania Nagrody.
 6. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
 7. Skorzystanie z Promocji oznacza akceptację jej regulaminu.
 8. Nagroda przysługuje Uczestnikowi również w przypadku, kiedy Klient zrealizuje zakup oprogramowania Axence nVision® poprzez Partnera / Resellera pod warunkiem spełnienia założeń zawartych w §6.
 9. Oferty nie łączą się z innymi rabatami, za wyjątkiem rabatów przyznanych Partnerom (w tym resellerom) i związanych z posiadaniem statusu Partnera / Resellera.
 10. Każdy Uczestnik może jednorazowo skorzystać z Promocji w trakcie jej trwania.
 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Promocją zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe w związku z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Axence, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.
 12. Axence zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu Promocji z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana będzie każdorazowo ogłaszana na stronie internetowej Axence
§3 Nagrody
 1. Nagrodami w Promocji są Bony Wakacyjne o określonej w §2 ust. 1. kwocie brutto (dalej: Vouchery) do realizacji we wskazanych przez Organizatora biurach podróży - na dzień rozpoczęcia promocji są to biura: ITAKA (Nowa Itaka sp. z o.o.), TUI (TUI Poland Sp. z o.o.), Rainbow (Rainbow Tours S.A.)
 2. Pełna lista biur podróży dostępna jest u Organizatora pod adresem e-mail marketing@axence.net.
 3. Realizacja Voucherów odbywa się zgodnie z warunkami biur podróży. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania wystawców Voucherów.
 4. Przeniesienie prawa do otrzymania Nagrody na inną osobę może nastąpić jedynie w przypadku ustania stosunku pracy/współpracy pomiędzy Uczestnikiem, a Klientem.
 5. Uczestnicy otrzymają Nagrody w terminie do 25 dni po dacie zakończenia Promocji, pod warunkiem, że Klient uiścił należność z tytułu faktury VAT za oprogramowanie Axence nVision®. Jeśli płatność nie zostanie uregulowana przez Klienta do tego czasu, termin otrzymania Nagrody przez Uczestnika może ulec analogicznemu opóźnieniu. Jeżeli Klient nie uiści należności z tytułu faktury VAT do dnia 14.09.2019 r., Uczestnik traci prawo otrzymania Nagrody.
 6. Uczestnikom nie przysługuje prawo do zamiany Nagrody na inne świadczenie bądź równowartość pieniężną.
 7. Axence nie ponosi odpowiedzialności za niemożność dostarczenia lub realizacji Nagrody z powodu błędnych danych osobowych lub adresu korespondencyjnego podanego przez Uczestnika lub z innych przyczyn nie leżących po stronie Axence.
 8. W przypadku nieodebrania przez Uczestnika przesyłki zawierającej Nagrodę z przyczyn nieleżących po stronie Axence do dnia 30.11.2019 r., Uczestnik traci prawo do otrzymania Nagrody.
§4 Ochrona Danych Osobowych
 1. Dane osobowe Uczestników Promocji wykorzystywane są wyłącznie do celów związanych z przeprowadzeniem niniejszej Promocji. Wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z ustawią z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z dnia 13 czerwca 2016 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Administratorem danych osobowych jest Axence sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, ul. Na Zjeździe 11, 30-527 Kraków.
 2. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w Promocji. Każdy Uczestnik Promocji posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, jak również usunięcia zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.
§5 Opodatkowanie Nagród
 1. Zgłoszenie się Uczestnika do Promocji oznacza równocześnie wyrażenie zgody Uczestnika na wystawienie przez Organizatora stosownej deklaracji podatkowej oraz przekazanie koniecznych informacji do organów podatkowych.
 2. Przyjęcie Nagrody oznacza jednocześnie powstanie przychodu po stronie Uczestnika zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz powstanie obowiązku podatkowego w rozumieniu Ustawy o PIT..
 3. Zgodnie z Ustawą, Nagrody do 2000 zł pozostają zwolnione z obowiązku podatkowego.
 4. Dla Nagród powyżej 2000 zł Organizator przyznaje dodatkową nagrodę pieniężną na poczet pokrycia PIT w kwocie odpowiadającej 11,11%. Wskazana kwota świadczeń pieniężnych przeznaczona na pokrycie kosztu opodatkowania nagrody może być przeznaczona tylko na ten cel i jest niewymienna oraz nieprzekazywana Uczestnikowi
§6 Zakup za pośrednictwem Partnerów Axence
 1. Nagroda przysługuje Uczestnikowi również w przypadku, kiedy Klient zrealizuje zakup oprogramowania Axence nVision® za pośrednictwem Partnera Axence i zostaną spełnione wszystkie wymienione wyżej warunki Promocji.
 2. W przypadku zakupu oprogramowania za pośrednictwem Partnera o wartości należnego vouchera decyduje kwota netto transakcji zawartej między Partnerem a klientem końcowym. Partner Axence jest zobowiązany potwierdzić kwotę sprzedaży do klienta końcowego, przesyłając kopię faktury sprzedażowej w terminie do 14 dni od daty zakupu przez Partnera danej licencji od Axence. Jeżeli Partner nie potwierdzi kwoty sprzedaży w wyznaczonym terminie, o wartości vouchera należnego Uczestnikowi decydować będzie cena, za którą Partner nabył licencję od Axence.
 3. Nagroda zostanie przekazana w terminie do 25 dni po dacie zakończenia Promocji pod warunkiem opłacenia faktury przez Partnera na rzecz Axence. Jeśli płatność nie zostanie uregulowana przez Pa rtnerado tego czasu, termin otrzymania Nagrody przez Uczestnika może ulec analogicznemu opóźnieniu. Jeżeli Partner nie uiści należności z tytułu faktury VAT do dnia 14.09.2019 r., Uczestnik traci prawo otrzymania Nagrody.