Lista zmian w oprogramowaniu

Lista zmian nVision zawiera jedynie takie zmiany, które mają wpływ na interakcję użytkownika z programem.
Niemniej każda aktualizacja nVision zawiera wiele zmian związanych z poprawą algorytmów i mechanizmów
działania programu. Dlatego zawsze rekomendowane jest aktualizowanie programu do bieżącej wersji.

3.1

Nowości:

  • Monitor dziennika systemowego Windows (event log). Pozwala zbierać wpisy w dzienniku Windows oraz generuje alarmy w razie wykrycie określonych zdarzeń
  • Ulepszone Agenty:
    • Poprawione zostały wszelkie problemy ze stabilnością. Nowa wersja działa na każdym systemie, również na Windows Vista, jest bardzo stabilna i niezawodna
    • Agent monitoruje obciążenie sieci LAN i Internet przez pracowników
    • Agent zgłasza zmiany IP na komputerach z adresem przydzielanym przez DHCP. Powoduje to automatyczną zmianę adresu komputera w nVision oraz wygenerowanie alarmu
  • Automatyczne i cykliczne wykrywanie nowych urządzeń – nVision reskanuje wszystkie sieci za pomocą ICMP i SNMP
  • Zaawansowane wyszukiwanie w oknie głównym oraz Host info. Ułatwia zlokalizować komputer o określonym adresie IP/MAC/DSN, nazwie lub lokalizacji
  • Przewijanie mapy za pomocą kółeczka myszki
  • Właściwości mogą być edytowane dla wielu urządzeń na raz. Możesz łatwo ustawić właściwości takie jak: hasła, monitorowane serwisy, itp.
  • Integracja okien audytu licencji i sprzętu oraz nowa zakładka: historia zmian na wszystkich komputerach
  • Podgląd dziennika zdarzeń w głównym oknie (pod mapą)
  • Nowa akcja korekcyjna: zdalne uruchomienie programu
  • Zdalny podgląd desktopu pokazuje wszystkie ekrany (dla komputerów z wieloma monitorami)
  • Wiele mniej ważnych poprawek i funkcji

10.0.12.26117

Aktualizacje, poprawki, usprawnienia.

Szczegółowy changelog dotyczący głównej wersji programu dostępny tutaj.

10.0.10.25747

Nowe funkcje:

  • wprowadzenie, zgodnego z RODO, zintegrowanego dostępu do danych opartego na obiekcie Użytkownika – w zastępstwie dostępu do danych opartego na urządzeniach sieciowych
  • gromadzenie i prezentacja danych w odniesieniu do Użytkownika – dane pozostają przypisane do wybranego Użytkownika niezależnie od stanu urządzenia/urządzeń, z których korzysta (łączenie, archiwizacja, usuwanie urządzeń)
  • możliwość pełnego, zgodnego z RODO, kasowania danych wybranego Użytkownika
  • objęcie, zgodnie z RODO, dostępu do danych osobowych oraz danych z monitoringu pracowników kontrolą dostępu na poziomie wybranych Administratorów – możliwość nadawania kontu o roli Administrator uprawnień do wybranych grup użytkowników
  • wprowadzenie profilu Użytkownika lub grupy – określającego uprawnienia do urządzeń przenośnych i pendrive’ów, politykę blokowania aplikacji i stron, politykę monitorowania
  • uprawnienia automatycznie podążają za Użytkownikiem na wszystkich urządzeniach, z których aktualnie korzysta
  • wprowadzenie domyślnych polityk monitorowania i bezpieczeństwa, nadawanych automatycznie każdemu nowemu Użytkownikowi lokalnemu i Użytkownikom zsynchronizowanym z Active Directory
  • możliwość tworzenia inteligentnych grup Użytkowników – zbiorów Użytkowników spełniających określone zestawy reguł
  • możliwość generowania raportów dla grup – segmenty raportów związane z aktywnością Użytkownika dla urządzeń i map można obecnie generować wybierając Użytkownika lub grupę
  • wyszukiwarka użytkowników w głównym oknie programu
  • [HelpDesk] automatyczne odświeżanie listy zgłoszeń
  • [HelpDesk] możliwość wykonywania operacji na wielu zgłoszeniach jednocześnie
  • [HelpDesk] dodanie warunku w automatyzacjach: „osoba zgłaszająca należy do grupy”
  • [Czat] wyszukiwanie treści w rozmowach czatu
  • [Czat] możliwość ukrycia powiadomień o nowych wiadomościach
  • [Czat] obsługa emoji i lenny face

 

Usprawnienia:

  • zwiększone bezpieczeństwo komunikacji pomiędzy Serwerem a Agentem i Konsolą – przy użyciu protokołu TLS1.2, który zastąpił poprzedni model szyfrowania
  • nowy projekt graficzny interfejsu i nowe ikony
  • menu główne zastąpione wstążką i kartą, uporządkowane opcje
  • nowy wygląd okna informacji o urządzeniu
  • możliwość zarządzania grupami i podgrupami z poziomu głównego okna programu
  • możliwość przeciągania użytkowników do grup wprost z tabeli użytkowników
  • [HelpDesk] w dzienniku zdarzeń dodanie informacji o utracie roli HelpDesk/Administrator przez obsługującego zgłoszenie
  • [HelpDesk] dodanie ostrzeżenia przy zamykaniu zgłoszenia innej osoby obsługującej
  • [HelpDesk] dodanie możliwości definicji widoków globalnych dla Administratorów w listach zgłoszeń
  • [HelpDesk] dodanie dla obserwatora informacji o osobie zgłaszającej
  • [HelpDesk] przebudowa powiadomień mailowych o nowych komentarzach w zgłoszeniach
  • [HelpDesk] rozbudowa szczegółów zgłoszenia w powiadomieniach e-mail
  • [HelpDesk] rozbudowa konfiguracji widoków o możliwość wyboru wielu argumentów warunku
  • [HelpDesk] możliwość przeglądania zrzutów ekranowych w zgłoszeniu za pomocą klawiatury
  • [Czat] dodanie obsługi listy kontaktów za pomocą klawiatury

 

Poprawki:

  • [HelpDesk] optymalizacja ładowania systemu
  • [Czat] optymalizacja ładowania wiadomości
  • [Czat] zmiany i poprawy wyglądu rozmowy między użytkownikami

Do prawidłowego współdziałania wraz z oprogramowaniem antywirusowym, wymagane jest zaktualizowanie silnika programu antywirusowego do bieżącej wersji (np. dla Eset Endpoint Antivirus / Endpoint Security do wersji minimum 6.6.2046.1).

Zobacz stronę poświęconą temu wydaniu.
 
Nowa wersja Axence nVision jest dostępna do pobrania i instalacji ze strony http://axence.net/pl/nvision.
W mechanizmie aktualizacji automatycznych pojawi się ona w ciągu miesiąca od dnia premiery.

9.3.3.25033

Nowe funkcje:

HelpDesk:

  • SLA - metryki
  • SLA - raporty
  • SLA - zarządzanie dniami wolnymi od pracy
  • moduł raportowy - widok do wydruku i możliwość wydruku (w tym do plików PDF)
  • powiadomienia przeglądarkowe w czacie

Users:

  • informacja o procesach z podwyższonymi uprawnieniami

Usprawnienia:

HelpDesk:

  • bezpośrednie wyświetlanie w oknie czatu obrazów i filmów z zewnętrznych adresów URL

Network:

  • zakładka "Wykrywanie automatyczne" we właściwościach każdej sieci

Ogólne:

  • inne drobne usprawnienia

Do prawidłowego współdziałania wraz z oprogramowaniem antywirusowym, wymagane jest zaktualizowanie silnika programu antywirusowego do bieżącej wersji (np. dla Eset Endpoint Antivirus / Endpoint Security do wersji minimum 6.6.2046.1).

Zobacz stronę poświęconą temu wydaniu.
 
Nowa wersja Axence nVision jest dostępna do pobrania i instalacji ze strony http://axence.net/pl/nvision.
W mechanizmie aktualizacji automatycznych pojawi się ona w ciągu miesiąca od dnia premiery.

9.2.2.24291

Nowe funkcje:

Inventory:

  • monitorowanie harmonogramu zadań Windows

Usprawnienia:

Network:

  • informacja, do którego przełącznika jest podłączone urządzenie
  • monitorowanie listy usług Windows

HelpDesk:

  • przebudowa modułu powiadomień
  • możliwość powiązywania zgłoszeń
  • odświeżenie wyglądu listy artykułów w bazie wiedzy
  • możliwość dostosowania okładki artykułu w bazie wiedzy
  • możliwość dynamicznego zwijania/rozwijania filtrów
  • dodatkowe warunki widoków zgłoszeń związane z użytkownikami
  • dodatkowe warunki automatyzacji dla osoby aktualizującej zgłoszenie
  • możliwość zmiany rozmiaru paneli bocznych (metryczka zgłoszenia, metryczka artykułu, filtry)

Do prawidłowego współdziałania wraz z oprogramowaniem antywirusowym, wymagane jest zaktualizowanie silnika programu antywirusowego do bieżącej wersji (np. dla Eset Endpoint Antivirus / Endpoint Security do wersji minimum 5.0.2271).

9.1.1.23337

Nowe funkcje:

Inventory:

  • zarządzanie instalacjami/deinstalacjami oprogramowania w oparciu o menedżer pakietów MSI

Users:

  • możliwość skonfigurowania alertu na zdarzenie "użytkownik przekroczył limit wydruków"
  • możliwość skonfigurowania alertu na zdarzenie "użytkownik przekroczył limit transferu"

Ogólne:

  • wykrywanie i tworzenie ikon urządzeń na podstawie ARP-ping

Usprawnienia:

HelpDesk:

  • rozbudowa automatyzacji wyzwalanych cyklicznie o możliwość definiowania większej liczby warunków
  • umożliwienie filtrowania dziennika zdarzeń według inicjatora
  • zmiana wykresu na pulpicie w taki sposób aby czytelnie prezentował ilość pracy która pozostała jeszcze do wykonania
  • dodanie funkcji pozwalającej na uzupełnienie czasu poświęconego na rozwiązywanie zgłoszenia w trakcie zamykania go
  • możliwość utworzenia komunikatu z menu kontekstowego na zaznaczonych ikonach / Agentach / użytkownikach
  • możliwość wykonania zadania dystrybucji gdy użytkownicy są wylogowani lub po określonej godzinie dnia

Users:

  • możliwość zdefiniowania w profilu Agenta w jakie dni mają być monitorowani użytkownicy

Ogólne:

  • automatyczne odnajdywanie serwera nVision przez Agenta
  • automatyczne wyszukiwanie serwera nVision przez Konsolę
  • możliwość ograniczenia alarmu do określonego typu urządzeń

Poprawki:

Ogólne:

  • poprawiony mechanizm umieszczania ikony komputera z Agentem we właściwej mapie sieci

9.0.2.22814

Nowe funkcje:

  • HelpDesk:
    • raporty:
      • zamkniętych zgłoszeń:
        • dzienny
        • tygodniowy
        • miesięczny
        • porównawczy obsługujących
        • porównawczy priorytetów
        • porównawczy kategorii
        • porównawczy oddziałów
      • aktywności pracowników helpdesku:
        • dzienny czasu reakcji
        • tygodniowy czasu reakcji
        • miesięczny czasu reakcji
        • sumaryczny liczby zgłoszeń
        • porównawczy liczby zgłoszeń
        • porównawczy aktywności użytkowników
        • porównawczy osób dokonujących pierwszej reakcji
      • aktualnie procesowanych zgłoszeń:
        • sumaryczny liczny zgłoszeń
        • porównawczy obsługujących zgłoszenia
        • porównawczy priorytetów
        • porównawczy kategorii
        • porównawczy oddziałów
      • eksport do XLSX i CSV
    • możliwość zaplanowania zastępstw na czas nieobecności pracowników pomocy technicznej (z powiadamianiem e-mail)
    • możliwość zdalnego wykonywania poleceń
  • Users:
    • możliwość skonfigurowania alertu na zdarzenie: użytkownik odwiedził domeny z wybranej grupy (np. Nieproduktywne)
  • Inventory:
    • możliwość ręcznego odinstalowania aplikacji zainstalowanych przez paczki MSI

Usprawnienia:

  • HelpDesk:
    • możliwość użycia certyfikatu dla komunikacji HTTPS
    • w automatyzacjach warunki związane z osobą obsługującą
    • w dzienniku zdarzeń informacje o usuniętych zgłoszeniach
    • w widoku zgłoszeń i w czacie informacje o stanie użytkownika: usunięty / wyłączony / na urlopie
    • możliwość usuwania kategorii i priorytetów używanych w zgłoszeniach
    • możliwość dodawania plików przy pomocy funkcji drag and drop w zgłoszeniach i artykułach
  • Users:
    • monitorowanie adresów stron przeglądanych w Microsoft Edge
    • możliwość dodawania domen i aplikacji do grup z poziomu widoku aktywności użytkownika
    • możliwość sprawdzenia reputacji domeny z poziomu widoku aktywności użytkownika
  • Wykrywanie adresu Serwera nVision podczas instalacji Agenta z pliku exe
  • Możliwość ustawienia dowolnej ikony dla własnych typów urządzeń
  • W konsoli i na komputerze z Agentem ostrzeżenie o wykonaniu akcji "Zamknij system"

8.6.0.22469

Nowe funkcje:

  • HelpDesk:
    • Chat: rozmowy grupowe, ostatnie rozmowy, przesyłanie plików

Usprawnienia:

  • HelpDesk:
    • Konfiguracja: możliwość procesowania zgłoszeń z e-mail przez IMAP
    • Zgłoszenia: możliwość konfiguracji widoków oraz filtrów
    • Zgłoszenie: dodano pole „Obserwatorzy”
    • Zgłoszenie: możliwość wydruku
    • Baza wiedzy: możliwość dodawania załączników do artykułów
    • Kategorie: dodano etykiety
    • Automatyzacje: Rozbudowa warunków
    • Możliwość zmiany hasła przez użytkownika
  • Users: monitorowanie aktywności w aplikacjach ModernUI
  • Network: obsługa 64-bitowych liczników SNMP/WMI
  • Inventory: segment raportu na udziały sieciowe oraz komendy startowe
  • Inventory: w edycji typów środków trwałych dodanie opcji „Wymagane” dla poszczególnych pól
  • DataGuard: możliwość generowania alertów „dla wszystkich urządzeń oprócz wybranych”

8.5.3.21696

Usprawnienia:

  • W oknie informacji o urządzeniu: informacje o stanie Agenta
  • W oknie duplikatów: możliwość scalania urządzeń + kolumna „Stan agenta”
  • W widoku „Agenty”: dodatkowa kolumna „Zewnętrzny IP”
  • W głównym widoku: optymalizacja czasu odświeżania drzewa map sieci

8.5.2.21100

Nowe funkcje:

HelpDesk:

  • Nowy, przejrzysty i intuicyjny interfejs
  • Interfejs: Dashboard – Pulpit administratora ze statystykami zgłoszeń
  • Interfejs: widok zgłoszenia odświeżany w czasie rzeczywistym
  • Interfejs: możliwość zmiany języka interfejsu w czasie rzeczywistym
  • Interfejs: rozbudowana wyszukiwarka; wyniki z listy zgłoszeń oraz artykułów w Bazie Wiedzy
  • Dziennik zdarzeń: powiadomienia w czasie rzeczywistym
  • Automatyzacje: definiowanie automatyzacji bazujących na założeniu: warunek -> akcja
  • Zgłoszenia: edytor WYSIWYG
  • Zgłoszenia: linkowanie do artykułów w Bazie Wiedzy
  • Zgłoszenia: komentarze wewnętrzne
  • Czat: nowy interfejs
  • Czat: wyszukiwarka użytkowników
  • Czat: możliwość przeglądania historii czatów
  • Baza wiedzy: nowy interfejs
  • Baza wiedzy: okładki artykułów
  • Baza Wiedzy: edytor WYSIWYG
  • Baza Wiedzy: możliwość dodania multimediów: plik graficzny, film z YouTube
  • Baza Wiedzy: tworzenie oraz zarządzanie kategoriami artykułów

Usprawnienia:

HelpDesk:

  • Dziennik zdarzeń: przeglądanie aktywności w systemie z filtrowaniem oraz sortowaniem zdarzeń
  • Lista zgłoszeń: rozbudowane filtry i sortowanie
  • Zgłoszenia: szczegółowa metryczka zgłoszenia
  • Usprawnione reguły przypisywania zgłoszeń do pracowników helpdesku
  • Regulowana wielkość okna komunikatu

Users:

  • Szczegółowe informacje o procesach używających łącza
  • Możliwość kategoryzowania odwiedzanych stron WWW

Inventory:

  • Informacje o pamięci RAM: producent, part number, serial number, liczba slotów
  • W audycie sprzętu dodana kolumna z procentowym wykorzystaniem zasobów RAM i HDD
  • Automatyczna aktualizacja wzorców oprogramowania

Ogólne:

  • Możliwość zdefiniowania własnego typu urządzenia
  • Możliwość sterowania usługami systemu Windows na komputerze z Agentem
  • Nazwy pól OID w MIB objects w pułapkach SNMP i w treści alertów
  • Zdarzenie „Agent nie połączył się przez X dni”
  • Sortowanie kształtów/grup w widoku mapy według nazwy lub ilości ikon
  • Automatyczne resetowanie zduplikowanych GUID’ów Agentów
  • Generowanie raportów do PDF
  • Optymalizacja działania zdalnej konsoli przez połączenie internetowe (WAN)

Poprawki:

Inventory:

  • W wydruku kodów kreskowych poprawione zawijanie tekstu oraz wybór (sub-menu: Style) które pola mają być drukowane
  • Możliwość dodania urządzenia bezpośrednio do mapy sieci, mapy użytkownika czy do oddziału

Od nVision 8.5 minimalną wersją systemu operacyjnego Windows dla instalacji Serwera nVision jest Windows Vista/Windows Server 2008 = nie ma już możliwości zainstalowania/aktualizacji Serwera nVision na (niewspieranym już przez sam Microsoft) systemie Windows Server 2003.

8.2.1.20202

Nowe funkcje:

  • opcja automatycznej aktualizacji Serwera nVision
  • zdarzenie „Harmonogram” dla uruchamiania akcji bazujących na czasie
  • opcja atlasu: automatyczne przenoszenie ikon agentów pomiędzy mapami sieci

Usprawnienia:

  • Users: możliwość określenia w profilu agenta zakresu godzin dla monitorowania aktywności użytkowników
  • Users: pokazywanie nazw i rozmiarów załączników w monitorowanych wiadomościach e-mail
  • Agent inwentaryzacji działający na różnych dystrybucjach Linux i na Mac OS X
  • HelpDesk: multi-selekcja (przy użyciu Ctrl/Shift i spacji) urządzeń/użytkowników podczas tworzenia komunikatu
  • opcja menu kontekstowego „Uruchom ponownie system” / „Zamknij system” (przez Agenta lub WMI)
  • „Informacja o sieci” – opcja menu na adresie publicznej mapy sieci
  • opcje menu związane z Agentami przeniesione do odrębnego menu
  • dodano typ urządzenia: Skaner
  • odświeżono paski informacyjne

Poprawki:

  • Users: poprawki w mechanizmie filtrowania sieci

8.1.1.19905

Nowe funkcje:

  • Users: blokowanie typów plików pobieranych z WWW + blokowanie portów
  • Inventory: możliwość importu licencji z pliku

Usprawnienia:

  • Inventory: automatyczne wypełnianie pola numeru seryjnego dla środka trwałego typu „Komputer”
  • W oknie duplikatów dodano kolumnę z informacją od jak dawna nie działa dane urządzenie
  • W widoku „Urządzenia” dodano możliwość uwidocznienia następujących kolumn: Oddział, Ważność, Serwer, Router
  • Dodano zapamiętywanie rozwiniętych/zwiniętych gałęzi drzewa map sieci
  • We właściwościach atlasu/mapy/urządzenia dodano zakładkę „Notatnik”

Poprawki:

  • Users: poprawiono monitorowanie odwiedzonych stron w Firefox 40

8.0.3.19491

Usprawnienia:

  • Ułatwienia w wyszukiwaniu i usuwaniu urządzeń z okna „Narzędzia \ Pokaż duplikaty”

Poprawki:

  • HelpDesk: ignorowanie wiadomości z autoresponderów w procesowaniu zgłoszeń z e-mail
  • HelpDesk: poprawiono informowanie z ikony Agenta o nowej wiadomości na czacie
  • Poprawiono reskaner i resolver na wypadek duplikatów adresów IP
  • Poprawiono działanie widoku mapowania portów
  • Poprawiono wygładzanie czcionek

8.0.2.19289

Nowe funkcje:

  • HelpDesk: przypisywanie pracowników helpdesk do kategorii zgłoszeń
  • HelpDesk: procesowanie zgłoszeń z wiadomości e-mail
  • HelpDesk: baza wiedzy
  • Inventory: Agent na Android

Usprawnienia:

  • Odświeżony interfejs konsoli
  • Nowe typy i ikony urządzeń
  • Odświeżony interfejs WebAccess/HelpDesk
  • HelpDesk: usprawnienia w wyszukiwaniu
  • HelpDesk: komunikaty z konsoli nVision
  • HelpDesk: możliwość utworzenia zadania dystrybucji na bazie zadania już utworzonego
  • HelpDesk: możliwość utworzenia komunikatu na bazie komunikatu już wysłanego
  • HelpDesk: możliwość utworzenia komunikatu dla Agentów z wybranej mapy sieci lub oddziału
  • Users: monitorowanie wiadomości e-mail SSL/TLS POP3/SMTP oraz w 64-bitowych klientach poczty
  • Users: monitorowanie stron WWW w 64-bitowych przeglądarkach
  • Users: informacja w przeglądarce o zablokowaniu strony WWW przez Agenta
  • Inventory: możliwość zdefiniowania prefiksu/sufiksu numeru inwentarzowego w konfiguracji środka trwałego
  • Automatyczne wypełnianie we właściwościach urządzenia pól „Info1″ i „Info2″ zawartością pól „Opis komputera” i „Grupa robocza” z Panel sterowania \ System
  • Ułatwienia w wyszukiwaniu i usuwaniu urządzeń z okna „Narzędzia \ Pokaż duplikaty””
  • Filtr mapy inteligentnej „Producent karty sieciowej”
  • Status urządzenia: „Archiwalny”

Poprawki:

  • HelpDesk: poprawiono sortowanie zgłoszeń (np. wg priorytetów) przy stronicowaniu
  • Users: poprawiono blokowanie stron WWW korzystających z protokołu HTTPS
  • Poprawiono reskaner i resolver na wypadek duplikatów adresów IP

7.6.2.17769

Usprawnienia:

  • DataGuard: zgłoszenie blokady podłączanego urządzenia w „dymku” z ikony Agenta
  • Bardziej dokładne informacje o statusie Agentów w głównych widokach „Urządzenia” i „Agenty”

Poprawki:

  • HelpDesk: poprawiono wyszukiwanie z polskimi znakami
  • HelpDesk: resetowanie stanu CapsLock na zdalnej maszynie po nawiązaniu połączenia
  • Poprawiono definicje serwisów HTTP i HTTPS

7.6.1.17665

Nowe funkcje:

  • Serwer syslog

Usprawnienia:

  • Inventory: dodano zdarzenia alarmów na zmiany w informacjach systemowych (komendy startowe, udziały sieciowe, stan S.M.A.R.T.)
  • WMI przez Agenta (dla monitorowania liczników, usług i dziennika Windows bez potrzeby otwierania zdalnego dostępu do WMI)
  • ujednolicenie widoków tabelarycznych (dla lepszej czytelności przy wyższych rozdzielczościach ekranu)

Poprawki:

  • HelpDesk: aktualizowanie daty modyfikacji zgłoszenia w przypadku dowolnej zmiany jego zawartości (również gdy dodano komentarz, załącznik, zrzut ekranu)
  • HelpDesk: powiadomienie e-mail do osoby przypisanej do zgłoszenia o jakiejkolwiek zmianie w zgłoszeniu
  • HelpDesk: domyślnie zaznaczona opcja powiadamiania osoby zgłaszającej o zmianach w zgłoszeniu
  • włączanie identyfikacji urządzenia po nazwie DNS (gdy brak adresu MAC) tylko w przypadku, gdy odpytanie IP DNS daje ten sam rezultat w obu kierunkach

7.5.5.17498

Usprawnienia:

  • HelpDesk: mozliwość blokowania myszy i klawiatury użytkownika w zdalnym dostępie
  • automatyczna identyfikacja urządzeń po adresie MAC
  • limitowanie ilości automatycznych kopii zapasowych

Poprawki:

  • poprawiono działanie widoku mapowania portów

7.5.4.17059

Usprawnienia:

  • DataGuard: monitorowanie operacji wykonywanych przez poszczególnych uzytkowników w systemie plików na udziałach sieciowych (w udostępnionych folderach)
  • DataGuard: filtr „Pokaż tylko urządzenia które mają prawa indywidualnie”
  • Inventory: informacja w historii z jakiego adresu IP Agent połączył się do nVision + dwuklik na wierszu zawierającym publiczny adres IP otwiera stronę z jego geolokalizacją
  • filtr mapy inteligentnej „Mapowanie portów”
  • zwiększenie szybkości dosyłania danych z Agentów do nVision
  • alfabetyczne sortowanie map i oddziałów

Poprawki:

  • Users: poprawiono monitorowanie stron odwiedzonych w Chrome 38+

7.5.3.16637

Usprawnienia:

  • aktualizacja silnika bazy danych
  • usprawniono aktualizowanie danych z interfejsów SNMP
  • poprawiono mechanizm odczytywania kluczy systemów Windows 8

Poprawki:

  • poprawiono wyświetlanie raportów
  • poprawiono stronicowanie zgloszeń w module HelpDesk
  • poprawiono mechanizm skanera sieci

7.5.2.16260

Nowe funkcje:

  • Nowa baza danych (PostgreSQL)
    • Zwiększona wydajność i stabilność, dużo mniejszy rozmiar bazy – dzięki przejściu na szeroko stosowany standard – PostgreSQL (nowa baza jest typowo o ponad 50% mniejsza po przejściu na v7.5).
  • Agent i skaner offline zbierający dane inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania na Linux Ubuntu (jeśli potrzebujesz Agenta na inną dystrybucję Linux lub Mac OS X, skontaktuj się z naszą Pomocą Techniczną)

Usprawnienia:

  • Optymalizacja zdalnej konsoli
    • Konsola zdalna działa wydajnie przez połączenie internetowe (WAN).
  • Automatyczna aktualizacja zdalnej konsoli
    • Po zainstalowaniu nowej wersji programu nie musisz już aktualizować konsoli na wszystkich komputerach – program wykona to automatycznie podczas pierwszego połączenia.
  • Zawsze aktualna pomoc i mniejszy plik instalacyjny
    • Dzięki wprowadzeniu w programie Podręcznika Użytkownika w wersji online masz zawsze dostęp do najnowszej wersji, a plik instalacyjny znacznie się zmniejszył (z ok. 230MB do 100MB).
  • Pobieranie listy użytkowników z wybranego OU w Active Directory

7.1.2.15344

Usprawnienia:

  • w menu Plik \ Wyloguj dodano nazwę aktualnie zalogowanego w Konsoli nVision administratora
  • zaktualizowano listę producentów kart sieciowych

Poprawki:

  • poprawiono wydajność działania Konsoli nVision
  • poprawiono mechanizm aktualizacji konfiguracji Agentów nVision
  • poprawiono wydajność generowania raportów
  • poprawiono mechanizm połączeń HelpDesk
  • poprawiono mechanizm mapowania portów

7.1.1.14727

Usprawnienia:

  • konfigurowanie uprawnień administratorów: zarządzanie prawami dostępu do map oraz blokowanie wykonywania czynności dla wybranych modułów
  • dziennik dostępu: informacja o czynnościach wykonanych przez poszczególnych administratorów

7.0.4.14485

Poprawki:

  • poprawiono mechanizm kontroli połączeń z Agentami i Konsolami nVision
  • poprawiono mechanizm generowania raportów

7.0.3.14372

Poprawki:

  • poprawiono działanie konsoli
  • poprawiono mechanizm bazy danych
  • poprawiono działanie akcji alarmu dla usług Windows

7.0.2.14355

Nowe funkcje:

  • zdalna konsola: instalowane na komputerach Administratorów zdalne konsole umożliwiają ich jednoczesną pracę z programem

6.5.4.14214

Usprawnienia:

  • HelpDesk: dodano segment raportu „Zgłoszenia administratorów HelpDesk”

Poprawki:

  • Network: poprawiono mechanizm filtrowania wpisów z Dziennika Zdarzeń Windows

6.5.3.13719

Usprawnienia:

  • Inventory: odczytywanie kluczy Microsoft Office 2013
  • Network: dodano segment raportu Windows Event Log

Poprawki:

  • poprawiono mechanizm bazy danych

6.5.2.13581

Nowe funkcje:

  • działanie nVision w trybie usługi na systemach Microsoft Windows Vista i nowszych
  • HelpDesk: zdalny dostęp działający w dowolnej przeglądarce obsługującej HTML5
  • Web Access: podgląd danych: Agenty, Użytkownicy, Środki Trwałe, DataGuard

Usprawnienia:

  • Users, HelpDesk: pytanie użytkownika o zgodę przy próbie podglądu pulpitu przez administratora
  • optymalizacje w zakresie wydajności monitorowania serwisów TCP/IP
  • Users: blokowanie również stron HTTPS

Poprawki:

  • poprawiono mechanizm bazy danych
  • poprawiono działanie funkcji Wake On LAN
  • Users: poprawiono monitorowanie odwiedzanych stron w Chrome 28

6.3.3.13188

Poprawki:

  • poprawiono mechanizm bazy danych
  • Inventory: poprawiono rozpoznawanie pamięci RAM

6.3.2.13126

Usprawnienia:

  • HelpDesk: możliwość wyłączenia czatu

Poprawki:

  • poprawiono mechanizm naprawy bazy danych

6.3.1.12966

Usprawnienia:

  • usprawniony mechanizm kopii zapasowych i naprawy bazy danych
  • Inventory: uwzględnianie downgrade’ów w audycie oprogramowania

Poprawki:

  • poprawiono mechanizm wykrywania serwisów
  • Network: poprawiono mechanizm monitorowania WMI
  • po odinstalowaniu Agenta usuwany jest również wpis w MSI
  • DataGuard: szybsze przesyłanie informacji z audytu plików
  • Users: poprawiono raporty kosztów wydruków
  • Users: poprawiono monitorowanie odwiedzonych stron w Firefox 20

6.2.5.12601

Usprawnienia:

  • dodano filtr mapy inteligentnej dla adresu MAC urządzenia

Poprawki:

  • poprawiono mechanizm raportów
  • poprawiono mechanizm dystrybucji plików

6.2.4.12476

Usprawnienia:

  • Network: przebudowany mechanizm odczytywania informacji z WMI

Poprawki:

  • DataGuard: naprawiony brak widoczności użytkowników domenowych w konfiguracji uprawnień

6.2.3.12318

Usprawnienia:

  • komunikat w przypadku, gdy zewnętrzne Agenty nie nawiązały połączenia do Atlasu

Poprawki:

  • Inventory: poprawione odczytywanie numeru seryjnego komputera
  • Inventory: optymalizacje drukowania kodów kreskowych
  • poprawione wysyłanie powiadomień e-mail SSL
  • poprawiony mechanizm usuwania ikon urządzeń z mapy sieci
  • opcja „Agent Tymczasowo wyłącz” wyłącza również DataGuard na komputerze z danym Agentem
  • poprawione limitowanie połączeń przychodzących od Agentów

6.2.2.11928

Poprawki:

  • Inventory: poprawiono usuwanie danych urządzenia
  • Users: poprawiono monitorowanie odwiedzonych stron w Firefox 16
  • HelpDesk: poprawiono stabilność połączenia zdalnego dostępu
  • Inventory: poprawiono drukowanie kodów kreskowych

6.2.2.11854

Usprawnienia:

  • przycisk „Pokaż duplikaty” w oknie zarządzania wzorcami oprogramowania
  • wysyłanie wiadomości z informacją o przydzieleniu zgłoszenia do osoby, której to zgłoszenie zostało przydzielone

Poprawki:

  • poprawiono odświeżanie ekranu w zdalnym dostępie
  • poprawiono mechanizm wydruku kodów kreskowych

6.2.1.11643

Nowe funkcje:

  • Narzędzia: Serwer Pułapek SNMP

Usprawnienia:

  • zoptymalizowano proces zamykania atlasu i programu
  • zdalny dostęp w przeglądarce: opcja „Tylko podgląd”
  • właściwości licencji: opcja automatycznego przypisywania do aplikacji
  • NetTools w wersji 5

Poprawki:

  • poprawiono mechanizm usuwania map sieci
  • poprawiono mechanizm odczytu nieprawidłowych danych z bazy

6.1.2.11490

Nowe funkcje:

  • Opcja „Wake on LAN” na interfejsach i urządzeniach
  • Nowe akcje: „Wyślij pułapkę SNMP”, „Wyślij pakiet Wake On Lan”
  • Nowe zdarzenie: „Pułapka SNMP”

Poprawki:

  • poprawiono mechanizm inwentaryzacji oprogramowania
  • poprawiono mechanizm generowania raportów
  • poprawiono wprowadzanie znaków w oknie propagacji adresu atlasu oraz w oknie konfiguracji HelpDesk
  • poprawiono mechanizm zbierania informacji o wydrukach
  • poprawiono mechanizm resetowania danych Agenta
  • poprawiono mechanizm inwentaryzacji sprzętu
  • poprawiono pokazywanie ikon urządzeń skopiowanych i usuniętych z pierwotnej mapy sieci
  • poprawiono testowanie poświadczeń SNMP

6.1.1.11330

Nowe funkcje:

  • kody kreskowe w Środkach Trwałych:
    • możliwość drukowania kodów kreskowych dla środków trwałych, które posiadają numer inwentarzowy
    • dzięki aplikacji mobilnej można zinwentaryzować sprzęt posiadający kody kreskowe (pobierz aplikację mobilnąoraz instrukcję obsługi)
  • możliwość archiwizacji i porównywania audytów środków trwałych

Usprawnienia:

  • możliwość wybrania lub podania adresu IP komputera z zainstalowanym nVision przy instalacji Agenta przez WMI i paczkę MSI
  • poprawiono mechanizm aktualizacji wzorców oprogramowania

Poprawki:

  • poprawiono wydajność generowania raportów
  • poprawiono mechanizm wyszukiwania w wydrukach
  • poprawiono monitorowanie odwiedzonych stron w Firefox 13
  • poprawiono mechanizm filtrowania listy licencji
  • poprawiono ustawianie własnego logo w konfiguracji HelpDesk
  • poprawiono import użytkowników z Active Directory
  • poprawiono przechodzenie między mapami w interfejsie www
  • poprawiono mechanizm przesyłania zrzutów ekranowych

6.0.3.11114

Poprawki:

  • poprawiono raporty używanych aplikacji
  • poprawiono odczytywanie danych z tabel SNMP w mapowaniu portów
  • poprawiono poziom szczegółowości informacji o stanie połączenia z Agentem
  • poprawiono działanie skanera sieci: dodano pokazywanie ilości przeskanowanych adresów, zoptymalizowano użycie listy ignorowanych adresów

6.0.3.11074

Poprawki:

  • poprawiono sortowanie w kolumnach tabel
  • poprawiono odczytywanie danych z tabel SNMP w mapowaniu portów
  • poprawiono importowanie kart sieciowych do Środków Trwałych z systemów starszych niż Windows Vista
  • poprawiono problem z przyciskiem „Dodaj”
  • poprawiono działanie zdarzenia „Zmiana w zasobach sprzętowych”
  • odblokowano możliwość edycji serwisów utworzonych przez zduplikowanie już istniejących
  • poprawiono problem z brakiem odpowiedzi programu podczas łączenia przez proxy

6.0.2.10959

Nowe funkcje:

  • integracja modułu DataGuard z Active Directory – zarządzanie prawami dostępu przypisanymi do użytkowników
  • widok „Użytkownicy” w oknie głównym nVision – pokazuje najważniejsze informacje dotyczące użytkowników (odpowiednik „Listy urządzeń”), w tym: na jakim komputerze użytkownik aktualnie pracuje, czy użytkownik jest aktualnie aktywny (czy siedzi przy komputerze), status użytkownika na czacie HelpDesk, aktualnie używany program, aktualnie oglądana strona
  • możliwość generowania raportów dla użytkowników Active Directory niezależnie od tego, na jakich komputerach pracowali w danym czasie
  • mechanizm blokowania uruchamiania aplikacji
  • obsługa szyfrowania SSL w powiadomieniach e-mail
  • widok „Agenty” w oknie głównym nVision – pokazuje status oraz szczegółowe informacje dotyczące zainstalowanych Agentów na stacjach roboczych, w tym dodatkowe informacje systemowe (użycie procesora stacji roboczej, wolna pamięć stacji roboczej)
  • widok „Środki Trwałe” w oknie głównym nVision
  • dystrybucja oraz uruchamianie plików za pomocą Agentów (w tym plików MSI)
  • mechanizm kolejkowania dystrybucji, jeśli komputer jest wyłączony w trakcie zlecania operacji
  • obsługa załączników w module HelpDesk
  • obsługa zrzutów ekranowych w module HelpDesk
  • okna audytowe posiadają możliwość filtrowania elementów per oddział
  • możliwość wysyłania komunikatów do wybranych komputerów lub użytkowników w HelpDesk

Usprawnienia:

  • optymalizacja monitorowania TCP w dużych sieciach
  • przyśpieszono czas generowania dużych raportów
  • poprawiono rozpoznawanie edycji MS SQL w module Inventory
  • możliwość wyłączenia przesyłania tapety oraz kompozycji Windows w Zdalnym Dostępie
  • usprawniona komunikacja z Agentem podczas zmiany wersji programu (wersjonowanie)

5.5.7.10042

Nowe funkcje:

  • dodano segment raportu prezentujący zaudytowane pliki użytkownika
  • możliwość definiowania alarmów na określone pola Środków Trwałych (np. przypominające o upływie gwarancji)

Usprawnienia:

  • w raporcie audytu DataGuard dodany status urządzenia
  • dodanie urządzenia do listy ignorowanych adresów powoduje dodanie jego nazwy, a nie adresu IP
  • na liście adresów sieciowych urządzenia oraz w zakładce „Mapowanie portów” jest wyświetlany producent karty sieciowej

Poprawki:

  • w audycie wydruków nie są tworzone duplikaty pochodzące z terminala usług
  • poprawiono działanie reguł blokowania stron internetowych
  • poprawiono monitorowanie odwiedzanych stron za pomocą przeglądarek Google Chrome oraz Mozilla Firefox
  • poprawiono zbieranie danych z Agenta dotyczących zainstalowanego sprzętu

5.5.5.9818

Nowe funkcje:

  • integracja modułu HelpDesk z Active Directory: istnieje możliwość pobrania użytkowników z Active Directory skutkiem czego nie trzeba tworzyć ich w nVision HelpDesk

Usprawnienia:

  • poprawiono stabilność oraz wydajność działania PortMappera
  • zwiększono stabilność działania stałego połączenia Agenta z nVision
  • gdy stałe połączenie z Agentem jest aktywne, informacja „Ostatnie połączenie z Agentem” jest wyróżniona kolorem zielonym
  • możliwość edycji/usuwania wielu rekordów naraz w Środkach Trwałych
  • kombinacja klawiszy Ctrl+F wywołuje okno wyszukiwania hostów
  • dodatkowe informacje w dzienniku zdarzeń DataGuard
  • poprawiono konfigurację segmentów raportów inwentaryzacji oprogramowania

Poprawki:

  • poprawiono odczytywanie numeru seryjnego niektórych urządzeń
  • poprawiono odczytywanie kluczy aktywacyjnych Microsoft Visio 2010, Microsoft Project 2010, Microsoft Visio 2002, Microsoft Project 2002
  • poprawiono błąd, który mógł powodować zawieszenie się okna zarządzania serwisami przy dodawaniu nowego serwisu
  • poprawiono odczytywanie czasów spędzonych na stronach w najnowszych wersjach przeglądarki Firefox (4.0 oraz 5.0)

5.5.4.9633

Usprawnienia:

  • poprawiono działanie SNMP v3 z urządzeniami CISCO
  • poprawiono działanie programu w przypadku braku licencji na moduł Inventory;
  • poprawiono działanie modułu DataGuard z Hubami USB

5.5.4.9613

Nowe funkcje:

  • Moduł administracyjno-rozliczeniowy (tzw. Środki Trwałe) w module Inventory: baza ewidencji majątku IT zintegrowana z informacjami z Agentów dot. oprogramowania i sprzętu:
    • przechowywanie wszystkich informacji dotyczących infrastruktury IT w jednym miejscu oraz elastyczne rozszerzanie i aktualizowanie zgromadzonych informacji
    • możliwość definiowania własnych typów (elementów wyposażenia), ich atrybutów (pól) oraz wartości – dla danego urządzenia lub oprogramowania można podawać dodatkowe informacje, np. numer inwentarzowy, osoba odpowiedzialna, numer i skan faktury zakupu, wartość sprzętu lub oprogramowania, nazwa sprzedawcy, termin upływu i skan gwarancji, termin przeglądu (można podać datę, po której administrator otrzyma powiadomienie o zbliżającym się terminie przeglądu lub upływie gwarancji), nazwa firmy serwisującej, inny dowolny plik .DOC, .XLS, skan czy też własny komentarz; możliwość importu danych z zewnętrznego źródła (CSV)
    • możliwość przypisywania środków do oddziałów lub komputerów
    • specjalny widok audytowy zestawia wszystkie środki trwałe, w tym urządzenia i zainstalowane na nich oprogramowanie
  • Baza zgłoszeń i czat w module HelpDesk:
    • baza zgłoszeń umożliwia użytkownikom (zarówno tym z zainstalowanym Agentem, jak i bez niego – po zalogowaniu się) zgłaszać problemy techniczne za pomocą mechanizmu tworzenia tzw. ticketów (zgłoszeń)
    • tickety są rozwiązywane przez pracowników HelpDesku
    • w części dla administratorów przychodzące zgłoszenia są przetwarzane i przyporządkowywane odpowiednim osobom/ grupom osób (wg kategorii problemów), które otrzymują powiadomienie o przypisanym im problemie do rozwiązania
    • użytkownik może monitorować proces rozwiązywania zgłoszonego przez niego problemu i jego aktualnego statusu, jak również wymiany informacji z administratorem za pomocą komentarzy, które mogą być wpisywane i śledzone przez obydwie strony
    • możliwość wysyłania przez pracowników wsparcia technicznego informacji do użytkowników z żądaniem potwierdzenia przeczytania wiadomości (np. o planowanym restarcie serwera z prośbą o zapisanie zmian w plikach, na których pracują użytkownicy)
    • mechanizm bazy zgłoszeń działa w oparciu o interfejs webowy (w przeglądarce internetowej) i jest zintegrowany ze strukturami nVision (oddziałami) i także z tego poziomu można uruchomić zdalny dostęp (możliwość przechwytywania konsoli laptopa znajdującego się poza biurem, również za routerem domowym pracownika)
    • czat umożliwiający przesyłanie wiadomości pomiędzy zalogowanymi użytkownikami i administratorami
  • Nowa wydajność, stabilność i jakość:
    • po ostatnich optymalizacjach i poprawkach nie są znane żadne większe problemy (program jest bardzo stabilny; Agenty nie obciążają komputerów) – obecnie nVision jest prawdopodobnie najbardziej wydajnym programem w tej klasie oprogramowania

5.0.5.9389

Usprawnienia:

  • status urządzenia, które znajduje się w sieci rozległej lub za firewallem/NATem oraz ma włączoną opcję „Stałe połączenie z nVision” jest bazowany na stanie połączenia zamiast stanie monitorowania usług TCP
  • podczas połączenia VNC ze stacją roboczą jest wyświetlana ikona połączenia w pasku zadań jeśli jest włączona opcja „Notyfikuj o połączeniu” w profilu Agenta
  • okno Zdalnego dostępu zapamiętuje swoje ustawienia
  • dodano funkcje eksportu wszystkich zrzutów ekranowych pobranych z Agenta
  • Web Access: dodano wyświetlanie informacji Info1/Info2 o urządzeniach, rozdzielono nazwę urządzenia na kolumny adres IP oraz DNS
  • dodano animację lokalizacji ikony podczas korzystania z funkcji wyszukiwania komputera w atlasie
  • podczas dodawania nowego komputera dodano możliwość wpisania jego maski sieciowej
  • możliwość usunięcia wydruków z okna audytu wydruków
  • poprawiono obsługę pendrive’ów firmy Kingston z szyfrowaniem sprzętowym
  • dodano nowe segmenty raportów dotyczące monitorowania wiadomości e-mail

Poprawki:

  • podczas ręcznego skanowania komputera za pomocą Skanera Inwentaryzacji jest brana pod uwagę lista ignorowanych folderów
  • poprawiono błąd, który powodował wyświetlanie listy nagłówków używanych aplikacji z całego tygodnia w widoku tygodniowym, zamiast dla konkretnego dnia
  • poprawiono błąd, który powodował brak rekalkulacji alarmów, które zostały zmodyfikowane lub usunięte
  • poprawiono mechanizm tworzenia map routingu
  • poprawiono mechanizm rysowania komponentów w oknie edycji filtra inteligentnej mapy na systemach Windows XP i 2003 bez włączonych tematów graficznych
  • poprawiono mechanizm odczytywania kluczy z rejestru dla aplikacji 64-bitowych w Inwentaryzacji Oprogramowania

5.0.4.9204

Nowe funkcje:

  • możliwość wymuszenia skanowania dysków sieciowych w skanerze offline za pomocą parametru „/network”
  • dodano wyświetlanie informacji „Info1/Info2” o urządzeniu w widoku kolumnowym mapy
  • niemiecka wersja językowa

Poprawki:

  • poprawiono błąd, który mógł powodować utworzenie domyślnej akcji e-mail z nieprawidłowym adresem

5.0.3.9095

Usprawnienia:

  • dodano pole wyszukiwania do okna wyboru urządzenia
  • możliwość podania nazwy DNS adresu lokalizacji nVision podczas tworzenia paczki MSI Agenta nVision jak i podczas ręcznej instalacji z pliku exe
  • poprawiono czas przesyłania zaległych danych przez Agenta
  • w trakcie skanowania plików za pomocą skanera offline jest brana pod uwagę lista ignorowanych folderów z ustawień nVision

Poprawki:

  • poprawiono błąd, który uniemożliwiał usunięcie urządzenia z nVision jeśli występowało ono na mapie inteligentnej
  • poprawiono błąd, który powodował nieprawidłowy rozmiar obrazka przy eksporcie mapy
  • poprawiono błąd, który powodował niepoprawne wyświetlanie w tytule okna źródła edytowanych alarmów
  • poprawiono wyświetlanie typu licencji w raporcie „Lista oprogramowania komputera”

5.0.1.8950

Nowe funkcje:

  • możliwość zdefiniowania alarmu o zmianach na portach switcha tylko dla nowych adresów MAC
  • kompaktowanie danych aktywności użytkownika w module Users:
    • możliwość włączenia kompaktowania dla przychodzących danych w profilu Agenta
    • możliwość włączenia kompaktowania danych starszych niż określony zakres czasu
    • możliwość kompaktowania zebranych danych za pomocą narzędzia „nVision kopie zapasowe i naprawa bazy danych”

Usprawnienia:

  • odseparowano okno zdalnego dostępu do osobnego procesu w celu zwiększenia stabilności programu
  • dodano komunikat ostrzegawczy przy próbie zablokowania wszystkich urządzeń sieciowych w module DataGuard
  • pobieranie danych na żądanie z Agenta działa teraz także dla urządzeń w sieciach rozległych lub za firewallem (wymagane włączenie opcji „Stałe połączenie z nVision”)
  • dodano raport prezentujący listę zainstalowanych aplikacji wraz z informacją o komputerach, na których została zainstalowana

Poprawki:

  • poprawiono mechanizm usuwania powiązań do plików i rejestrów podczas usuwania aplikacji z poziomu listy aplikacji urządzenia
  • poprawiono odczytywanie informacji o portach WAN z urządzeń SNMP
  • poprawiono błąd powodujący brak możliwości wybrania oddziału lub inteligentnej mapy jako źródła danych automatycznego raportu
  • poprawiono błąd, który mógł powodować występowanie BSOD na komputerach z zainstalowanym systemem antywirusowym ESET NOD32 oraz pendrive’ami z szyfrowaniem sprzętowym
  • poprawiono błąd, który powodował niepoprawny odczyt klucza licencyjnego niektórych wersji Microsoft Office

5.0.1.8773

Nowe funkcje:

  • numery seryjne (klucze licencyjne) dla Windows / Office / Visual Studio / Microsoft SQL Server odczytywane razem z listą aplikacji; użytkownik ma także możliwość dodawania numeru dla innych aplikacji oraz edytowania tych wykrytych przez Agenta
  • monitorowanie kosztów wydruków:
    • możliwość ustalenia kosztu papieru per format
    • możliwość ustalenia kosztu druku per drukarka i per format
    • możliwość „grupowania” drukarek poprzez identyfikację drukarki jako inna drukarka
    • zintegrowane z oknem Audytu Wydruków (kolumna z kosztem wydruku oraz podsumowania)
    • zintegrowane z zakładką wydruków użytkownika w Host Info
  • raporty prezentujące koszt wydruków:
    • całkowity
    • całkowity na użytkownika
    • całkowity na drukarkę
    • całkowity na drukarkę ze szczegółami formatów
  • inteligentne mapy i oddziały: pozwalają lepiej zarządzać logiczną strukturą urządzeń w przedsiębiorstwie (oddziały) oraz tworzyć dynamiczne mapy wg własnych filtrów (mapy inteligentne)
  • nowości w module DataGuard: system alarmów oraz zarządzanie prawami dostępu do urządzeń, które nie działają w oparciu o system plików, czyli:
    • telefony komórkowe
    • odtwarzacze multimedialne w trybie WPD (np. odtwarzacze MP3)
    • aparaty fotograficzne
    • drukarki
    • karty sieciowe, Wi-Fi
    • porty Bluetooth, IrDA itp.

Usprawnienia:

  • Remote Access działa także, gdy Agent jest za NAT’em – w sieciach rozległych oraz przez Internet z poziomu nVision Web Access; połączenie jest przekierowane przez nVision (wcześniej było połączenie bezpośrednie z Agentem/VNC); musi być włączona opcja w profilu Agenta Ogólne/Stałe połączenie z nVision (domyślnie wyłączone)
  • obsługa polskich znaków w Remote Access: działa tylko z konsolą nVision, w Web Access trzeba używać Shift+Tylda+Znak
  • Web Access: dodatkowe opcje podczas logowania:
    • częstość odświeżania mapy, 3/15/60s, domyślnie 15s
    • możliwość wł./wył. automatycznego odświeżania gdy użytkownik jest nieaktywny (teraz domyślnie okna odświeżają się, nawet gdy user jest nieaktywny)
  • możliwość generowania raportów dla użytkowników Web Access: poprzednio raporty mógł generować tylko administrator; teraz użytkownicy mogą generować raporty dla hostów i map, dla których mają uprawnienia ‚Widok host-info’; raporty dla atlasu może generować tylko administrator WA

Poprawki:

  • poprawiona stabilność i wydajność działania programu

4.5.7.8214

Nowe funkcje:

  • dodano kolumnę z identyfikatorem Agenta na liście urządzeń nVision
  • dodano adres MAC urządzenia jako zmienną w akcjach nVision
  • dodano raporty dla sieci: Podsumowanie aktywności użytkowników Map, Podsumowanie czasu dostępności urządzeń w mapach
  • dodano dodatkowe informacje o pamięci RAM w inwentaryzacji sprzętu: prędkość oraz typ

Poprawki:

  • wyeliminowano możliwość pozostawienia wykrytych aplikacji w inwentaryzacji oprogramowania bez przypisanych plików oraz wpisów rejestrowych
  • wyeliminowano możliwość wyświetlania się nieprawnego czasu ostatniego użycia aplikacji, gdy używano opcji „Hibernuj” na stacji roboczej
  • wyeliminowano możliwość wyświetlania się pustych wpisów w oknie z listą urządzeń, na których zainstalowana jest określona aplikacja
  • wyeliminowano możliwość wyświetlania się ujemnych rozmiarów kopii zapasowych atlasów, jeśli ich rozmiar przekraczał 4 GB

4.5.6.7733

Nowe funkcje:

  • dodano licznik wydajności pozwalający na monitorowanie poprawności działania usługi HTTPS z możliwością wykorzystania certyfikatów użytkownika

Usprawnienia:

  • dodano przycisk usuwania zapisanych zrzutów ekranowych dla konkretnego użytkownika w oknie “Informacje o Urządzeniu”
  • funkcja ręcznego importu danych z inwentaryzacji z komputerów bez zainstalowanego Agenta (ręczny skaner) uwzględnia teraz także pliki multimedialne
  • podczas zbierania po razy pierwszy z danego komputera informacji o aplikacjach alarmy o nowo zainstalowanych aplikacjach nie są generowane
  • w głównym oknie nVision dodano komunikat informujący o konieczności wykonania operacji naprawy bazy danych (gdy taka konieczność zostanie wykryta)
  • poprawiono efektywność tworzenia heurystycznych wzorców oprogramowania

Poprawki:

  • wyeliminowano nieusuwanie się informacji licencyjnych po usunięciu wzorca programu
  • naprawiono wyświetlanie się niepoprawnej nazwy nowych modeli procesorów z danych z inwentaryzacji z systemu Windows XP
  • wyeliminowano sporadyczne zawieszanie się programu podczas zamykania go
  • w edytorze segmentu raportu „Zasoby sprzętowe” naprawiono niewyświetlanie się nazw kolumn

4.5.5.7488

Poprawki:

  • poprawiono odczytywanie numerów seryjnych monitorów niektórych producentów
  • wyeliminowano sporadyczne chowanie się okna “Informacje o urządzeniu” podczas przeglądania danych aktywności użytkownika
  • wyeliminowano niespójność danych licencji po usunięciu wzorca aplikacji
  • wyeliminowano sporadyczne zawieszanie się okna “Windows EventLog Entries” dla urządzenia ze zbyt dużą ilością zebranych informacji

4.5.4.7313

Usprawnienia:

  • dodano pozycję w menu start program “Uruchom usługę nVision”, gdy program został zainstalowany jako usługa Windows na systemach XP lub Server 2003

Poprawki:

  • poprawiono mechanizm odczytu informacji o zajętości procesora zgodnie z http://support.microsoft.com/kb/949701
  • poprawiono błąd, który powodował w niektórych konfiguracjach niewyświetlanie się drukarek lokalnych w informacjach o sprzęcie komputera

4.5.3.7245

Nowe funkcje:

  • DataGuard – wersja oficjalna + raporty
  • inwentaryzacja oprogramowania: nowa baza wzorców aplikacji (ponad 500 wzorców)
  • zarządzanie prawami dostępu do konsoli nVision w przeglądarce internetowej; przypisywanie określonych map oraz informacji do jakich użytkownik ma dostęp
  • lepsze wsparcie dla alarmów bazujących na licznikach stanowych SNMP i Windows – możliwość zdefiniowania warunku “wartość równa” oraz “wartość różna”

Usprawnienia:

  • zmniejszono zużycie procesora procesu bazodanowego nVision

Poprawki:

  • poprawiono czytanie numerów seryjnych komputera

4.5.2.7110 Beta

Usprawnienia:

  • optymalizacja czasu generowania się raportów dotyczących aktywności użytkowników.

Poprawki:

  • poprawiony błąd, który uniemożliwiał korzystanie z modułu DataGuard na komputerze z zaszyfrowaną partycją systemową za pomocą programu TrueCrypt, na którym dodatkowo uruchomione było inne oprogramowanie warstwy plików (np. system antywirusowy, automatyczne backupy)

4.5.1.7049 Beta

Nowości:

  • udostępniony moduł DataGuard (wersja sieciowa, zarządzana centralnie)
    • blokowanie portów i nośników
    • blokowanie urządzeń i interfejsów fizycznych: USB, FireWire, gniazda SD itp., SATA, dyski przenośne, stacje dyskietek
    • zarządzanie prawami dostępu do portów
    • definiowanie praw użytkowników/grup do odczytu i kopiowania plików
    • autoryzowanie urządzeń firmowych
    • całkowite zablokowanie określonych typów portów dla wybranych lub komputerów
    • centralna konfiguracja poprzez ustawienie reguł (polityk) dla całej sieci lub wybranych grup komputerów
    • audyt operacji na urządzeniach przenośnych
    • zapisywanie informacji o wszystkich operacjach na urządzeniach przenośnych dla każdego użytkownika
    • ochrona przed usunięciem: zabezpieczenie hasłem przed ingerencją użytkownika w jego działanie i próbą usunięcia, nawet jeśli użytkownik ma prawa administratora

Nowe funkcje:

  • wyodrębnienie z opcji programu czasu przechowywania zrzutów ekranowych pobranych ze stacji roboczych (w celu zwiększenia efektywności użycia miejsca na dysku)

Usprawnienia:

  • zwiększona wydajność przesyłania informacji o plikach użytkownika

Poprawki:

  • poprawiony błąd występujący w określonych sytuacjach przy połączeniach zdalnego pulpitu z sesją fizyczną na systemie Windows Server 2003
  • poprawiona jakość odczytu nagłówków stron z przeglądarki Internet Explorer z niestandardowym tytułem

4.1.7.6971

Poprawki:

  • poprawiony i zoptymalizowany algorytm tworzenia wzorców oprogramowania na bazie wpisów z rejestru
  • poprawiony błąd powodujący wyświetlanie nieprawidłowej ilości wolnego miejsca na dysku w inwentaryzacji sprzętu

4.1.7.6921

Usprawnienia:

  • Agent odczytuje informację z pola „InternalName” pliku, jeśli brak pola „OriginalFileName”
  • automatyczny restart usługi bazodanowej nVision, jeśli wystąpi jakikolwiek błąd przy uruchamianiu programu
  • zwiększenie wydajności funkcji rysowania mapy

4.1.7.6896

Poprawki:

  • poprawiony błąd powodujący sporadyczne nieprawidłowe liczenie wolnego miejsca na dysku w inwentaryzacji sprzętu
  • poprawiona funkcja procesująca wzorce oprogramowania, która błędnie tworzyła instancję aplikacji, której wzorzec nie zawierał elementów identyfikacyjnych
  • poprawiony błąd, który mógł spowodować zablokowanie się importu danych inwentaryzacji oprogramowania

4.1.6.6862

Nowe funkcje:

  • możliwość tworzenia listy ignorowanych adresów IP i DNS w reskanerze sieciowym

Usprawnienia:

  • dodana możliwość wyłączenia przesyłania informacji systemowych przez Agenta w profilu Agenta
  • ujednolicenie menu kontekstowe w widoku mapy oraz listy urządzeń
  • automatyczny restart usługi bazodanowej przed operacją naprawy bazy
  • zwiększenie wydajności funkcji odczytywania listy lokalnych użytkowników przez Agenta

Poprawki:

  • poprawiony błąd powodujący sporadyczny brak skanowania plików wykonywalnych w Agencie

4.1.5.6735

Usprawnienia:

  • dodany przycisk procesowania wzorców na wszystkich urządzeniach w oknie zarządzania wzorcami
  • poprawiona procedura aktualizacji adresów komputera z Agentem

Poprawki:

  • poprawiony błąd w procedurze przetwarzania czasów działania procesów

4.1.5.6695

Usprawnienia:

  • limitowanie ilości wysłanych danych w Agencie
  • dodano wybór kategorii raportu w oknie definiowania raportu

Poprawki:

  • usunięty wyciek pamięci, który mógł wystąpić podczas importowania danych Informacji Systemowych
  • poprawiony błąd w wyliczaniu długości przerwy użytkownika
  • poprawiony błąd powodujący sporadyczne zawieszenie się programu na ekranie przeglądarki rejestru
  • poprawiony błąd powodujący brak lub złe działanie alarmowania dla monitorowania dziennika zdarzeń Windows w określonej konfiguracji

4.1.4.6580

Usprawnienia:

  • automatyczny restart usługi serwera bazodanowego w przypadku wykryciu błędu z komunikacją
  • dodany komunikat z pytaniem o deinstalację Agenta podczas usuwania ikony urządzenia w nVision

4.1.2.6554

Usprawnienia:

  • zmieniony wygląd okna konfiguracji zapamiętywania zrzutów ekranowych Agenta
  • ustawiony minimalny interwał zbierania zrzutów ekranowych na 5 sekund
  • zmiana typu licencji programu z „nieznanej” modyfikuje typ licencji odpowiedniego wzorca
  • dodana ikona „Windows Server 2008”

Poprawki:

  • poprawione kopiowanie paczki MSI Agenta
  • poprawiona obsługa komunikacji z Agentami z wersji nVision 3.6
  • poprawiony błąd powodujący niepoprawne rozliczanie różnych typów licencji
  • poprawiony błąd „EDOMParseError” występujący podczas importu Informacji Systemowych

4.1.1.6492

Usprawnienia:

  • dodana ikona stanu komunikacji z Agentem w oknie „Informacje o urządzeniu”
  • zabezpieczenie przed zmianą nazwy pliku wykonywalnego Agenta
  • poprawiona obsługa komunikacji z serwerem bazodanowym
  • wysyłanie danych zebranych przez Agenta z podziałem na paczki w celu zwiększenia stabilności komunikacji
  • ustawienie opcji „Wyłącz integrację LSP” na domyślnie włączoną w profilu Agenta

Poprawki:

  • poprawiona procedura aktualizacji adresów urządzenia, gdy zachodzi zmiana adresu MAC

4.1.0.6430

Usprawnienia:

  • po pobraniu danych z Agenta ikona urządzenia jest ustawiana automatycznie na odpowiedni typ

Poprawki:

  • poprawiona procedura instalacji sterownika LSP
  • poprawiony błąd podczas importu danych inwentaryzacji sprzętu
  • poprawiony błąd powodujący niegenerowanie się alarmów o zmianie zainstalowanego oprogramowania

4.1

Nowości:

  • Zwiększona wydajność programu – możliwość monitorowania i inwentaryzowania do 10 000 urządzeń w pełnym zakresie
  • Instalator MSI – możliwość instalacji Agenta przez ActiveDirectory
  • Nowe raporty i alarmy – dotyczące monitoringu użytkowników i inwentaryzacji
  • Skanowanie plików multimedialnych na komputerach pracowników
  • System info – szczegółowe informacje o konfiguracji systemu Windows
  • Zdalny dostęp – możliwość dostępu do wielu monitorów
  • Dziennik systemowy Windows – możliwość ustawienia filtrów w celu minimalizacji ruchu sieciowego oraz usunięcia zbędnych rekordów
  • Więcej informacji o wydrukach: kolor, duplex, format, itp.
  • Więcej informacji o komunikacji z Agentami – łatwe sprawdzanie gdzie np. Agent został zatrzymany
  • Poprawiona stabilność programu i komunikacja z Agentem
  • Polska wersja programu
  • Wiele innych, mniejszych, poprawek i modyfikacji

4.0

Nowości:

  • Większa wydajność – program wraz z Agentami został przystosowany do monitorowania i inwentaryzowania sieci rozległych z tysiącami komputerów i połączeniami WAN
  • Zaawansowane monitorowanie pracowników:
    • Liczba odwiedzin stron z nagłówkami i czasem wizyt (zestawienie ogólne otwieranych stron oraz łączny czas przebywania na danej stronie)
    • Dokładny czas pracy: godzina rozpoczęcia i zakończenia pracy, przerwy
    • Monitorowanie procesów: całkowity czas działania, czas pracy pracownika
    • Szczegółowa lista używanych programów łącznie z czasem rozpoczęcia/zakończenia użytkowania aplikacji oraz listą otwieranych dokumentów. Czas nieaktywności uruchomionych programów (do analizy wykorzystania licencji jednoczesnego uruchamiania – tzw. „concurrent licenses”)
    • Historia pracy: cykliczne zrzuty ekranowe
    • Monitoring wydruków: raport zawierający informacje o dacie wydruku, wykorzystanej drukarce oraz drukowanym dokumencie. Audyt wydruków wg użytkowników/drukarek
    • Monitoring wiadomości e-mailowych (kto, do kogo, temat, rozmiar – bez treści)
  • Zaawansowana inwentaryzacja oprogramowania i audyty:
    • Zarządzanie posiadanymi licencjami (typami licencji); raport zgodności licencji
    • Łatwy audyt legalności oprogramowania oraz powiadamianie tylko w razie przekroczenia liczby posiadanych licencji
    • Automatyczne wykrywanie zainstalowanych aplikacji wykorzystujące rozbudowaną bazę wzorców (aktualizowaną przez Internet i uzupełnianą przez użytkowników)
    • Wykrywanie aplikacji skopiowanych w postaci plików bez instalacji oraz użytkowanych z dysków wymiennych (pendrive)
    • Automatyczne, heurystyczne tworzenie brakujących wzorców
  • Zaawansowana inwentaryzacja sprzętu:
    • Konfiguracja systemowa: udostępnione zasoby (share), lokalni użytkownicy i grupy, informacja S.M.A.R.T. o stanie dysków lokalnych, tabela routingu, i wiele innych
    • Zestawienie posiadanych konfiguracji sprzętowych, wolne miejsce na dysku, średnie wykorzystanie pamięci, itd.
    • Okno audytowe pozwalające na wytypowanie systemów, dla których np. konieczny jest upgrade
  • Inne:
    • Możliwość blokowania określonych stron WWW
    • Zdalny dostęp pozwalający na przejęcie dowolnego zalogowanego użytkownika oraz konsoli fizycznej (działa też na Terminal Server)
    • Opcja: zdalny dostęp i podgląd ekranu tylko za zgodą użytkownika
    • Centralne zarządzanie konfiguracją Agentów przez profile
    • Ulepszone monitorowanie dziennika systemowego Windows. Możliwość filtrowania przesyłanych danych (zmniejszenie ruchu sieciowego oraz eliminacja niepotrzebnych rekordów)
    • Wiele nowych alarmów i raportów

3.6

Nowości:

  • Znacznie większa wydajność – teraz możesz bardzo sprawnie i szybko monitorować nawet tysiące urządzeń sieciowych
  • Funkcja wyboru języka – teraz możesz wybierać pomiędzy wersjami nVision w języku: polskim, angielskim i niemieckim
  • Inne mniejsze optymalizacje i poprawki

3.5

Nowości:

  • Zdalny dostęp przez WWW. Nowa wersja umożliwia jednoczesny dostęp do programu wielu administratorom z dowolnego miejsca – przez przeglądarkę WWW
  • Kompilator plików MIB. Umożliwia dołączanie nowych plików MIB, udostępniających informację SNMP z wszelkich urządzeń sieciowych: switch’e, routery, drukarki, urządzenia VoIP itp. Teraz program może skutecznie monitorować tysiące różnych urządzeń SNMP
  • Pełne wsparcie dla SNMP v1/2/3
  • 30 nowych raportów. Każda informacja dostępna w nVision może być teraz wydrukowana. Dostępne są też nowe statystyki i analizy
  • Możliwość wykrywania nowych urządzeń w sieci za pomocą analizy połączeń na portach switchy. nVision może w ten sposób wykrywać nawet całkowicie zabezpieczone zaporą komputery
  • Pełniejsza informacja o adresach monitorowanych urządzeń. Program odczytuje tabele ARP (za pomocą SNMP) i udostępnia pełną informację o adresach MAC i IP przyłączonych urządzeń. Ma to szczególne znaczenie jeśli chodzi o mapowanie urządzeń podłączonych do poszczególnych portów na każdym switch’u. Podłączenie prywatnego laptopa do sieci korporacyjnej nie będzie już możliwe bez zaalarmowania administratora
  • Polska wersja programu. Programy nVision oraz NetTools zostały całkowicie spolszczone. Zarówno sam program jak i dokumentacja dostępne są w języku polskim

3.2

Nowości:

  • Wsparcie dla komputerów z adresem przydzielonym przez DHCP. nVision cyklicznie rozwiązuje adresy DNS i IP, dostosowując się do wszelkich zmian
  • Wszystkie adresy IP i DNS są cyklicznie aktualizowane
  • System zabezpieczenia przed awarią – automatycznie restartuje program, gdy przestanie on działać
  • Ulepszona akcja e-mailowa: bardziej niezawodny system wysyłania i możliwość ponownego wysyłania niewysłanych maili
  • Wiele optymalizacji – nVision zużywa mniej procesora podczas monitorowania dużych sieci. Duże atlasy są też ładowane szybciej
  • Nowy skaner sieci. Zaprojektowany aby lepiej skonfigurować pierwszy skan całej sieci
  • Monitorowanie liczników i inwentaryzacja poprzez WMI działa, gdy program jest zainstalowany jako serwis
  • Wiele mniej ważnych poprawek i funkcji

3.1

Nowości:

  • Monitor dziennika systemowego Windows (event log). Pozwala zbierać wpisy w dzienniku Windows oraz generuje alarmy w razie wykrycie określonych zdarzeń
  • Ulepszone Agenty:
    • Poprawione zostały wszelkie problemy ze stabilnością. Nowa wersja działa na każdym systemie, również na Windows Vista, jest bardzo stabilna i niezawodna
    • Agent monitoruje obciążenie sieci LAN i Internet przez pracowników
    • Agent zgłasza zmiany IP na komputerach z adresem przydzielanym przez DHCP. Powoduje to automatyczną zmianę adresu komputera w nVision oraz wygenerowanie alarmu
  • Automatyczne i cykliczne wykrywanie nowych urządzeń – nVision reskanuje wszystkie sieci za pomocą ICMP i SNMP
  • Zaawansowane wyszukiwanie w oknie głównym oraz Host info. Ułatwia zlokalizować komputer o określonym adresie IP/MAC/DSN, nazwie lub lokalizacji
  • Przewijanie mapy za pomocą kółeczka myszki
  • Właściwości mogą być edytowane dla wielu urządzeń na raz. Możesz łatwo ustawić właściwości takie jak: hasła, monitorowane serwisy, itp.
  • Integracja okien audytu licencji i sprzętu oraz nowa zakładka: historia zmian na wszystkich komputerach
  • Podgląd dziennika zdarzeń w głównym oknie (pod mapą)
  • Nowa akcja korekcyjna: zdalne uruchomienie programu
  • Zdalny podgląd desktopu pokazuje wszystkie ekrany (dla komputerów z wieloma monitorami)
  • Wiele mniej ważnych poprawek i funkcji

3.0

Nowości i udoskonalenia:

  • Monitorowanie serwisów Windows; akcje korekcyjne: start/stop/restart serwisu
  • Monitorowanie routerów i switch’y:
    • Mapowanie i monitorowanie portów switch’a, prezentacja wszystkich adresów IP i MAC podłączonych komputerów i ruch sieciowy na każdym porcie
    • Monitorowanie interfejsów sieciowych (MRTG): stan i ruch sieciowy (we/wy)
    • Monitorowanie ruchu sieciowego na wybranych urządzeniach
  • Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania: informacje o komputerze, zainstalowanych programach, audytowanie użytkowania licencji oraz alarmy w razie zainstalowania/odinstalowania aplikacji i zmiany konfiguracji sprzętowej komputera
  • Monitorowanie aktywności użytkowników:
    • Czas aktywności (pracy)
    • Użytkowanie programów oraz raporty przedstawiające czas pracy, przeglądania stron, konwersacji przez GG czy ICQ, grania itp.
    • Lista stron przeglądanych przez użytkowników
  • Zdalna kontrola stacji użytkownika (zgodna z VNC)
  • Dystrybucja plików z możliwością uruchomienia programu na zdalnej konsoli
  • Akcje korekcyjne: zdalny restart systemu, start/stop/restart serwisów Windows
  • Program zamyka się o wiele szybciej
  • Wiele mniej ważnych poprawek i funkcji

2.1

 

Nowości i udoskonalenia:

  • Raporty – zaawansowane raporty, które można drukować, a ich treść w pełni dostosowywać do potrzeb
  • Edytor serwisów: z możliwością utworzenia indywidualnych ustawień serwisów TCP/IP
  • Nowe akcje notyfikacyjne: SMS przez urządzenie GSM, wiadomości Syslog

Bądź na bieżąco

  • Nowości i promocje
  • Darmowe porady ekspertów
  • Inspirujące artykuły ze świata IT
Newsletter

Zgłoś uwagi do strony

Podziel się z nami swoją opinią o stronie axence.net i miej wpływ na jej udoskonalenie

Twoje ustawienia prywatności

Zmieniliśmy ustawienia prywatności na naszej stronie

Jeśli pozwolisz nam na zbieranie ciasteczek, będziemy mogli analizować ruch na stronie, a dzięki temu tworzyć stronę która będzie dla Ciebie wygodna oraz na której łatwo znajdziesz potrzebne informacje. Dane te będą wykorzystywane tylko na wewnętrzne potrzeby Axence.

Ciasteczka funkcjonalne

Używamy Google Analytics i Yandex do analizowania wizyt w Axence.net. Pomoże nam to zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny i gdzie powinniśmy wprowadzić ulepszenia.

Ciasteczka niezbędne

Są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony Axence.net

Pamiętaj! Możesz w kazdej chwili zmienić te ustawienia w stopce strony