Polityka prywatności

[W TYM DANYCH OSOBOWYCH I COOKIES]
(Axence Sp. z o.o. Sp. j. – dalej jako „Spółka”)
(wersja z dnia 07.05.2019)

Spis treści:

Informacje ogólne

 • 1.1. Jaki jest zakres zastosowania niniejszego dokumentu?
 • 1.2. Co to jest RODO?
 • 1.3. Co to są dane osobowe?
 • 1.4. Dane szczególnych kategorii (dane wrażliwe)
 • 1.5. Kto to jest administrator danych osobowych?
 • 1.6. Jakie przysługują prawa wobec przetwarzania danych osobowych?
 • 1.7. Prawo sprzeciwu
 • 1.8. Zgody
 • 1.9. Kto ma dostęp do danych osobowych?
 • 1.10. Kontakt w sprawie realizacji praw
 • 1.11. Środki bezpieczeństwa
 • 1.12. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności
 • 1.13. Zewnętrzne linki

Poszczególne cele przetwarzania danych w ramach wybranych procesów przetwarzania danych:

 • 2.1. Formularz kontaktowy (www: https://axence.net/pl/kontakt oraz zapytanie mailowe lub telefoniczne)
 • 2.2. Webinaria
 • 2.3. Newsletter
 • 2.4. zawieranie umowy i świadczenie usług przez Axence (w tym Axence Account)
 • 2.5. Dane o ruchu na stronie oraz informacja o cookies

Informacje ogólne

1.1. Jaki jest zakres zastosowania niniejszego dokumentu?

Niniejsza Polityka prywatności obejmuje przetwarzanie informacji, w tym danych osobowych w celach wskazanych w jej drugiej części. Obejmuje to następujące kategorie osób:

 • osoby kontaktujące się ze Spółką poprzez formularz kontaktowy, mailowo lub telefonicznie;
 • osoby zapisujące się na webinaria oraz wydarzenia (np. „Admin Days”);
 • osoby zapisane na listę mailingową (newsletter);
 • osoby korzystające z serwisu działającego pod adresem www.axence.net (dalej „Serwis”), w tym usługi Axence Account;
 • użytkowników licencji płatnej oraz nieodpłatnej (warunki licencji dostępne pod adresem https://axence.net/pl/licencja-nvision.

1.2. Co to jest RODO?

W związku z rozpoczęciem stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO od dnia 25 maja 2018 roku, chcielibyśmy przekazać Państwu kilka istotnych informacji dotyczących tego w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz jakie przysługują Państwu prawa w związku z ich przetwarzaniem.

1.3. Co to są dane osobowe?

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Będą to zatem dane takie np. imię, nazwisko, adres, data urodzenia, numer telefonu czy adres e-mail (lista nie jest zamknięta).

Uwaga:

W związku ze świadczeniem usług przez Spółkę mogą być przetwarzane informacje nie stanowiące danych osobowych (bo nie dotyczące możliwej do identyfikacji osoby fizycznej) o czym będzie mowa poniżej. Jednak nawet w takim przypadku Spółka wdraża odpowiednie mechanizmy zabezpieczające aby zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa podobnie jak w przypadku przetwarzania danych osobowych. Spółka także systematycznie szacuje ryzyka związane z możliwą re-identyfikacji wskazanych informacji.

1.4. Dane szczególnych kategorii (dane wrażliwe)

Dane osobowe będące:

- danymi osobowymi ujawniającymi pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby to tak zwane dane osobowe wrażliwe.

1.5. Kto to jest administrator danych osobowych?

Administrator danych osobowych to podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych – czyli decyduje o tym jak Twoje dane osobowe są przetwarzane i odpowiada za ich przetwarzanie zgodnie z przepisami.

Administratorem przedstawionych poniżej kategorii danych osobowych jest spółka:

Axence Sp. z o.o. Sp. j., z siedzibą i adresem w Krakowie (30-527) przy ul. Na Zjeździe 11, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie pod numerem KRS 0000903894; NIP: 6751399589.

Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

1.6. Jakie przysługują prawa wobec przetwarzania danych osobowych?

Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania i prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa (zob. więcej: www.uodo.gov.pl). Zachęcamy także do zapoznania się z ulotką na temat przysługujących Ci praw dostępną na https://www.gov.pl/cyfryzacja/rodo-informator. Skuteczność zgłoszonych żądań oceniana będzie przez Administratora danych przez pryzmat obowiązujących przepisów. Przykładowo – pomimo zgłoszonego żądania usunięcia danych – zgodnie z RODO Administrator danych może je dalej przetwarzać w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (przez czas niezbędny do realizacji tych celów).

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) -> zob. www.uodo.gov.pl.

1.7. Prawo sprzeciwu

Pamiętaj, że za każdym razem, gdy dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (zob. poniżej), czyli w przypadku tzw. uzasadnionego interesu Administratora danych, możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych. Po wniesieniu sprzeciwu Administrator danych nie będzie mógł już przetwarzać danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Sprzeciw możesz zgłosić w sposób wskazany poniżej (w części jak się z nami kontaktować)

1.8. Zgody

Rodo przewiduje szereg podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych. Jedną z nich jest zgoda. Jeżeli dochodziłoby do przetwarzania danych osobowych w oparciu o zgodę, możesz w dowolnym momencie wycofać zgodę (np. wysyłając żądanie na adres: dane.osobowe@axence.net ). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może wyrazić wyłącznie osoba pełnoletnia z pełną zdolnością do czynności prawnych. Zgoda jest zawsze dobrowolna. Po wycofaniu zgody dane osobowe nie będą już przetwarzane i zostaną usunięte lub zanonimizowane z wyłączeniem zakresu niezbędnego do udokumentowania prawidłowego wykonania obowiązków związanych z przetwarzaniem danych (m.in. prawidłowe dokumentowanie wycofania zgody) na potrzeby obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. lit. f) RODO tzw. uzasadniony interes Administratora danych) oraz w celu wykonania obowiązków wynikających z RODO (m.in. rozliczalności art. 6 ust. 1 lit. c) w zw. z art. 5 ust. 2 RODO). W przypadku wycofania zgody dane będą przetwarzane maksymalnie przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń z tym związanych.

1.9. Kto ma dostęp do danych osobowych?

Do Twoich danych osobowych będą mieć dostęp wyłącznie upoważnieni pracownicy działający w ramach polecenia. Dane mogą być ujawnione także dostawcom usług informatycznych wspierających realizacji poniżej wymienionych celów Administratora danych (po wcześniejszym zawarciu stosownych umów powierzenia). Szczegóły poniżej. W szczególności do wysyłki informacji marketingowych drogą mailową wykorzystujemy narzędzie dostarczone przez:

a) GetResponse Sp. z o.o. w oparciu o umowę powierzenia, której treść dostępna jest na:

www.getresponse.pl/email-marketing/informacje-prawne/umowa-powierzenia-przetwarzania-danych-osobowych

1.10. Jak możesz nam zgłosić chęć realizacji swoich praw lub inne kwestie dotyczące ochrony danych?

We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych (w tym w celu zgłoszenia sprzeciwu czy wycofania zgody oraz w związku z zaobserwowanym naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych lub realizacją Twoich innych praw) możesz skontaktować się drogą mailową: dane.osobowe@axence.net lub pod adresem do korespondencji Axence Sp. z o.o. Sp. j. ul. Na Zjeździe 11, 30-527 Kraków.

W odpowiedzi na zgłoszone żądanie możesz zostać poproszony o podanie danych niezbędnych do identyfikacji danych osobowych (m.in. odszukania tych informacji) lub zweryfikowania Twojej tożsamości. W tym przypadku przetwarzane będą tylko dane osobowe w zakresie niezbędnym do udokumentowania prawidłowego wykonania obowiązków związanych z przetwarzaniem danych (m.in. prawidłowe dokumentowanie wycofania zgody) na potrzeby obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. lit. f) RODO tzw. uzasadniony interes Administratora danych) oraz w celu wykonania obowiązków wynikających z RODO (m.in. rozliczalności art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). W tych celach dane będą przetwarzane maksymalnie przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń z tym związanych.

1.11. Środki bezpieczeństwa

Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze, Spółka wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w tym między innymi w stosownym przypadku:

pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych;

zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;

zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;

regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

Spółka podejmuje działania w celu zapewnienia, by każda osoba fizyczna działająca z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego, która ma dostęp do danych osobowych, przetwarzała je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego od niej prawo UE lub prawo państwa członkowskiego.

Dane osobowe podawane w formularzach i na podstronach Serwisu są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych. Dane osobowe osób odwiedzających Serwis są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach obowiązującego prawa. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL). Jednocześnie Spółka oświadcza, że stosowane przy ochronie Serwisu nowoczesne techniki zabezpieczenia Kont i dostępu do danych służą zapewnieniu jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa, jednak ze względów technicznych nie mogą gwarantować w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji.

1.12. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w Polityce prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

1.13. Zewnętrzne linki

W serwisie https://axence.net/pl/ mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis https://axence.net/pl/. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej Polityki prywatności jesteśmy do Państwa dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce kontakt.

Poszczególne cele przetwarzania danych w ramach wybranych procesów przetwarzania danych

Poniżej przedstawiono listę celów, podstaw prawnych oraz okresów przetwarzania danych a także informacji o dobrowolności lub obowiązku podania danych, w ramach następujących procesów przetwarzania danych:

 • 2.1. Formularz kontaktowy (www: https://axence.net/pl/kontakt oraz zapytanie mailowe lub telefoniczne
 • 2.2. Webinaria
 • 2.3. Newsletter
 • 2.4. zawieranie umowy i świadczenie usług przez Axence (w tym Axence Account)
 • 2.5. Dane o ruchu na stronie oraz informacja o cookies

Ad. 2.1. Formularz kontaktowy (www:https://axence.net/pl/kontakt) oraz zapytanie mailowe lub telefoniczne

Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 • odpowiedzi na zadane pytanie (przez formularz kontaktowy, wskazany do kontaktu adres mailowy/nr telefonu) i prowadzenia w związku z tym dalszej korespondencji (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO -> uzasadniony interes Administratora danych;
 • jeżeli dalsza korespondencja będzie dotyczyła procesu zawierania lub wykonania umowy dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w przypadku osób fizycznych - stron umowy lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO -> uzasadniony interes Administratora danych, w przypadku osób delegowanych do realizacji umowy w imieniu strony umowy;
 • dane osobowe pozyskane w związku prowadzoną korespondencją mogą być przetwarzane także w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) tzw. uzasadniony interes Administratora danych).

  W przypadku celów wskazanych w pkt a)-c) podanie danych jest dobrowolne ale nie zbędne do realizacji w/w celów. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z prowadzoną korespondencją, w szczególności wynikających z procesu zawierania i realizacji umowy.

 • Podanie danych w/w celach jest dobrowolne ale niezbędne do ich realizacji.
 • jeżeli wyrazisz zgodę (poniżej formularza kontaktowego) dane kontaktowe będą przetwarzane także w celu marketingu bezpośredniego administratora danych (podstawa: art. 6 ust. lit. a) rodo, realizowany poprzez wysyłkę mailingu lub telemarketingu, w zależności od wyboru (zob. art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 prawa telekomunikacyjnego. Zgodę można wycofać w każdej chwili (zob. pełną informację powyżej w części 1 Polityki prywatności). Po wycofaniu zgody dane osobowe nie będą już przetwarzane w celu marketingowym i zostaną usunięte lub zanonimizowane, z wyłączeniem zakresu niezbędnego do udokumentowania prawidłowego wykonania obowiązków związanych z przetwarzaniem danych na potrzeby obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. lit. f) rodo tzw. uzasadniony interes administratora danych). W tym ostatnim przypadku dane będą przetwarzane maksymalnie przez okres przedawnienia roszczeń i tylko w niezbędnym zakresie (aktualność celu przetwarzania będzie systematycznie weryfikowana).
 • W tym przypadku podanie danych i wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Spółka może powierzyć Twoje dane np. dostawcom usług informatycznych.

Ad. 2.2. Webinaria

Dane będą przetwarzane w celu:

a) przygotowania i przeprowadzenia webinarium (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) rodo.

W tym przypadku dane będą przetwarzaneprzez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z prowadzoną z realizacją webinarium (wykonywaniem umowy), w szczególności wynikających z procesu zawierania i realizacji umowy.
Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do wykonania i usługi.

b) w toku rejestracji na webinarium możesz zostać zapytany o zgodę marketingową -> w przypadku wyrażenia zgody dane będą przetwarzane także w celu marketingu bezpośredniego administratora danych (podstawa: art. 6 ust. lit. a) rodo, realizowany poprzez wysyłkę mailingu lub telemarketingu, w zależności od wyboru (zob. art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 prawa telekomunikacyjnego.Zgodę można wycofać w każdej chwili (zob. pełną informację powyżej w części 1 Polityki prywatności). Po wycofaniu zgody dane osobowe nie będą już przetwarzane w celu marketingowym i zostaną usunięte lub zanonimizowane, z wyłączeniem zakresu niezbędnego do udokumentowania prawidłowego wykonania obowiązków związanych z przetwarzaniem danych na potrzeby obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. lit. f) rodo tzw. uzasadniony interes administratora danych). W tym ostatnim przypadku dane będą przetwarzane maksymalnie przez okres przedawnienia roszczeń i tylko w niezbędnym zakresie (aktualność celu przetwarzania będzie systematycznie weryfikowana).

W tym przypadku płatnych webinariów podanie danych i wyrażenie zgody marketingowej jest dobrowolne. W przypadku darmowego webinarium podanie danych i wyrażenie zgody także będzie dobrowolne ale może być niezbędne do skorzystania z usługi. W tym jednak przypadku także można skorzystać z płatnej formy szkoleń Axence – tj. bez wyrażania zgody marketingowej (więcej informacji: sprzedaz@axence.net).

Spółka może powierzyć dane np. dostawcom usług informatycznych.

Ad. 2.3. Newsletter

W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera (https://axence.net/pl/aktualnosci#newsletter) dane będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego administratora danych w oparciu o udzieloną zgodę (art. 6 ust. lit. a) rodo, realizowanego poprzez wysyłkę mailingu (zob. art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną).

Zgodę można wycofać w każdej chwili (zob. pełną informację powyżej w części 1 Polityki prywatności). Po wycofaniu zgody dane osobowe nie będą już przetwarzane w celu marketingowym i zostaną usunięte lub zanonimizowane, z wyłączeniem zakresu niezbędnego do udokumentowania prawidłowego wykonania obowiązków związanych z przetwarzaniem danych na potrzeby obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. lit. f) rodo tzw. uzasadniony interes administratora danych). W tym ostatnim przypadku dane będą przetwarzane maksymalnie przez okres przedawnienia roszczeń i tylko w niezbędnym zakresie (aktualność celu przetwarzania będzie systematycznie weryfikowana).

Spółka może powierzyć Twoje dane np. dostawcom usług informatycznych.

Podanie danych jest dobrowolne.

Ad. 2.4. Informacja o przetwarzaniu danych w związku ze świadczeniem usług przez Axence (w tym Axence Account

Dane osobowe Licencjobiorców tj. stron zawieranej umowy licencyjnej (warunki dostępne pod adresem: https://axence.net/pl/regulamin-axence-account, a także ich przedstawicieli oraz innych osób wykonujących umowę np. użytkowników serwisu Axence account, będą przetwarzane przede wszystkim w celu:

 • a) zawarcia oraz wykonania umowy licencyjnej, w tym powiązanej usługi Axence Account [podstawa przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej będącej stroną umowy -> art. 6 ust. 1 lit. b) rodo /// podstawa przetwarzania danych innych osób fizycznych realizujących umowę w imieniu kontrahenta/klienta -> art. 6 ust. 1 lit. f) rodo tj. tzw. uzasadniony interes administratora danych].

  Proces zawierania umowy realizowany jest poprzez:


  Uwaga:

  Spółka nie uzyskuje dostępu do danych osobowych (dotyczących osób fizycznych możliwych do zidentyfikowania) gromadzonych przez oprogramowanie Axence nVision. Spółka może w tym przypadku gromadzić wyłącznie dane statystyczne służące poprawie jakości świadczonej usługi oraz prawidłowe wykonanie umowy licencyjnej, według następujących zasad:

  Oprogramowanie automatycznie komunikuje się z AXENCE w celu zapewnienia należytego funkcjonowania i monitorowania zgodności Oprogramowania z zakupioną licencją. Tymi danymi są m.in. nazwa serwera instalacji, jego adres IP, liczba dozwolonych stacji roboczych, liczba obiektów sieciowych oraz liczba Użytkowników.

  Dane telemetryczne. AXENCE przetwarza niektóre dane ilościowe generowane przez Oprogramowanie wyłącznie w celach statystycznych (które nie umożliwiają identyfikacji osób i/lub danych osobowych). Szczegółowe informacje o tych danych znajdują się pod adresem: https://axence.net/dane-telemetryczne.

  Wskazane informacje nie są udostępniane innym podmiotom. Żadne inne dane generowane przez Oprogramowanie nie są zbierane ani przesyłane.

  Użytkownik licencji może wycofać swoją zgodę na taką komunikację i przetwarzanie danych wyłącznie poprzez odinstalowanie Oprogramowania.

 • b) W oparciu o uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f) rodo realizowane są lub mogą być następujące cele:

  • Zapewnienie bezpieczeństwa Oprogramowania
  • Aktualizacje (update / upgrade) Oprogramowania
  • Usuwanie błędów Oprogramowania
  • Rozwój Oprograomwania (w tym innowacje)

 • c) dane osobowe mogą być przetwarzane także do celu dochodzenia, ustalenia lub obrony przez roszczeniami związanymi z realizacją umowy zawieranej przez Spółkę a także w celu realizacji marketingu bezpośredniego towarów lub usług Spółki przez okres obowiązywania umowy a także po zakończeniu umowy, jeżeli z okoliczności jej realizacji wynika, że osoba, której dane dotyczą może oczekiwać informacji marketingowych – przez okres tego uzasadnionego oczekiwania, nie dłuższy jednak niż okres przedawnienia roszczeń z wykonywanej umowy (podstawa przetwarzania -> art. 6 ust. 1 lit. f) rodo tj. tzw. uzasadniony interes administratora danych - jeżeli zgodnie z przepisami szczególnymi np. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub prawa telekomunikacyjnego wymagana będzie dodatkowa zgoda na kontakt marketingowy to Spółka taką zgodę będzie pozyskiwać).

  Uwaga:

  Realizacja marketingu może być oparta także na zgodzie co zostało wskazane (np. newsletter) w innych częściach niniejszej Polityki prywatności.

 • d) dane osobowe mogą być wykorzystywane także w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym zobowiązań publicznoprawnych a także w ramach realizacji praw osób, których dane dotyczą wskazanych w rodo (art. 6 ust. 1 lit. c) rodo).

 • e) W przypadku licencji nieodpłatnej korzystanie z licencji może być związane z wyrażeniem zgody marketingowej i w takiej sytuacji dane mogą być wykorzystywane także w celu marketingu bezpośredniego administratora danych w oparciu o udzieloną zgodę (art. 6 ust. lit. a) rodo, realizowanego poprzez wysyłkę mailingu lub telemarketingu (zob. art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 prawa telekomunikacyjnego). Wyrażenie zgody jest dobrowolne a zgoda może być wycofana w każdej chwili, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać wysyłając takie żądanie na adres e-mail: dane.osobowe@axence.net. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych a także o prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (zob. uodo.gov.pl). Bez odrębnej zgody dane nie będą udostępniane do celów marketingowych innych podmiotów. Uwaga: zamówienie licencji płatnej lub zakończenie korzystania z licencji nieodpłatnej nie stanowi automatycznego wycofania zgody marketingowej (można ją wycofać w każdej chwili w sposób opisany powyżej). Wycofanie zgody marketingowej, o której mowa powyżej może spowodować zablokowanie licencji nieodpłatnej.

W celu zawarcia i wykonania umowy, w tym zaprezentowania oferty mogą być pozyskiwane dane osobowe z CEIDG oraz KRS (w zakresie tam wskazanym – podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b) rodo lub art. 6 ust. 1 lit. f) rodo w przypadku osób fizycznych innych niż strona umowy a także w celu zaprezentowania oferty z inicjatywy Administratora danych).

Zawsze w przypadku pozyskiwania danych inaczej niż bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, Administrator danych (najpóźniej przy pierwszym kontakcie – chyba, że przepisy wymagają przekazania informacji wcześniej), poza innymi informacjami wskazanymi w art. 14 rodo, informować będzie o źródle pozyskania danych i zakresie w jakim z tego źródła zostały pozyskane.

Dane nie będą nikomu udostępniane, chyba, że będzie to niezbędne do wykonania umowy, (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) lub f) rodo, o czym osoba, której dane są przetwarzane zostanie poinformowana odrębnie lub wynikać to będzie z przepisów prawa. Spółka może ujawniać (po zweryfikowaniu podstawy prawnej ujawnienia) wskazane powyżej kategorie danych osobowych np. dostawcom usług informatycznych czy księgowych, doradców prawnych czy przekazać korespondencję pomiędzy upoważnionymi pracownikami Spółki.

Dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane maksymalnie po upływie okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z realizacją umowy (w tym zobowiązań publicznoprawnych), w szczególności roszczeń wynikających z procesu zawierania i realizacji niniejszej umowy, zobowiązań publicznoprawnych. Dane osobowe mogą być usunięte lub zanonimizowane wcześniej, jeżeli zgłoszony zostanie skuteczny sprzeciw lub zostanie wycofana zgoda (jeżeli będzie pozyskiwana). Administrator danych będzie weryfikował zwłaszcza czy w dalszym ciągu istnieje podstawa przetwarzania danych pozyskiwanych na potrzeby prezentacji oferty, jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy.

Podanie danych jest dobrowolne ale nie zbędne do realizacji w/w celów. W przypadku realizacji obowiązków publicznoprawnych podanie danych może być obligatoryjne.

Zważywszy, że dane osobowe Spółka może otrzymać zarówno bezpośrednio – w przypadku danych Kontrahenta, jak i pośrednio – w przypadku danych pracowników lub współpracowników kontrahenta/klienta (przetwarzanych w celach o których mowa powyżej), Klient powinien informować osoby, których dane przekazuje Spółce o fakcie, podstawie oraz zakresie udostępnienia danych.

Klient może udostępniać Spółce dane osobowe swoich pracowników/współpracowników wyłącznie w oparciu o legalną podstawę udostępnienia danych. Jeżeli tą przesłanką nie będzie zgoda (ale np. uzasadniony interes administratora danych) Kontrahent/klient powinien analizować z należytą starannością istnienie podstawy prawnej przetwarzania danych.

2.5. Dane o ruchu na stronie oraz informacja o cookies

Spółka może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez osoby odwiedzające stronę (tzw. dane eksploatacyjne):

 • a) numer ID przydzielony osobie przeglądającej stronę internetową,
 • b) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej (np. adres IP urządzenia na którym wyświetlania jest strona),
 • c) system teleinformatyczny (rodzaj urządzenia, operacyjny, przeglądarka internatowa), z którego korzysta Internauta,
 • d) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z witryny (m.in. mogą być zbierane następujące informacje: liczba bajtów wysłanych przez serwer, adres strony internetowej z której osoba odwiedzająca stronę https://axence.net/pl/kontakt poprzez link do tej strony (referer link).

Wskazane powyżej dane eksploatacyjne nie są łączone z takimi informacjami jak imię i nazwisko, adres e-mail i innymi danymi umożliwiającymi łatwą identyfikację osoby odwiedzającej stronę internetową. Przetwarzanie nie jest także wykorzystywane do profilowania osób odwiedzających stronę. Przetwarzanie powyższych informacji może ale nie musi być związane z instalacją plików cookies lub podobnych technologii na urządzeniu końcowym służącym do jej wyświetlenia (w tym zakresie zob. informacje poniżej). Jeżeli stosowany będzie mechanizm cookies dane eksploatacyjne mogą obejmować informacje opisane poniżej – pozyskiwane poprzez te pliki.

Wskazane powyżej dane eksploatacyjne mogą stanowić dane osobowe w rozumieniu RODO (rozporządzenie ogólne o ochronie danych 2016/679) –> jeżeli wskazane powyżej informacje zostaną zakwalifikowane jako dane osobowe to informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Spółka (dane kontaktowe zob. powyżej).

Przetwarzanie powyższych kategorii danych jest niezbędne do prowadzenia strony internetowej i dbania o jej jakość tj. celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) -> w związku z czym istotne i niezbędne jest:

- badanie preferencji Internautów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości strony;

- okazjonalnie mogą być analizowane pliki z logami w celu określenia: z jakich przeglądarek korzystają osoby odwiedzające stronę; które zakładki, strony lub podstrony są najczęściej lub najrzadziej odwiedzane lub przeglądane; czy struktura strony nie zawiera błędów;

- zapobieganie nieuprawnionemu dostępowi do strony internetowej i rozprowadzaniu złośliwych kodów, przerywanie ataków typu „odmowa usługi”, a także przeciwdziałanie uszkodzeniu systemów komputerowych i systemów łączności elektronicznej.

W oparciu o powyższe informacje mogą być tworzone statystyki, które jednak nie będą zawierać żadnych informacji identyfikujących lub umożliwiających identyfikację osoby odwiedzającej stronę https://axence.net/pl/kontakt. W związku z bardzo trudną identyfikacją osoby korzystającej ze strony internatowej nie będzie możliwe wykonanie praw wskazanych w art. 15–20 RODO, chyba że osoba, której dane dotyczą, w celu wykonania praw przysługujących jej na mocy tych artykułów, dostarczy dodatkowych informacji pozwalających ją zidentyfikować.

Administrator danych może powierzyć dane osobowe np. dostawcom usług informatycznych czy przekazać korespondencję pomiędzy upoważnionymi pracownikami administratora. Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Ci także prawo do zgłoszenia sprzeciwu (gdy przetwarzanie następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rodo). Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane maksymalnie po upływie okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z korzystaniem ze strony,lub wcześniej jeżeli zgłosisz skuteczny sprzeciw. Podanie danych jest dobrowolne ale nie zbędne do realizacji w/w celów.

Mechanizm Cookies

Poprzez pliki cookies strona może przechowywać lub uzyskiwać dostęp do informacji już przechowywanych w urządzeniu służącym do jej wyświetlenia - wyłącznie w zakresie niezbędnym do jej wyświetlenia. Pliki cookies lub podobne technologie nie służą pozyskiwaniu informacji o osobach odwiedzających serwis. Nie są wykorzystywane także do śledzenia ich nawigacji. Pliki cookies stosowane na stronie https://axence.net/pl/kontakt nie służą przechowywaniu danych osobowych ani innych informacji zebranych od osób odwiedzających stronę.

Poprzez pliki cookies strona może przechowywać lub uzyskiwać dostęp do informacji już przechowywanych w urządzeniu służącym do jej wyświetlenia:

– w celu niezbędnym  wyłącznie w zakresie niezbędnym do jej wyświetlenia. W tym celu stronach serwisu mogą być wykorzystywane sesyjne cookies których instalacja ma na celu prawidłowe wyświetlenie strony i tylko do zakończenia sesji przeglądarki (tj. przez czas, w jakim strona jest wyświetlana przez przeglądarkę).

– za zgodą osoby odwiedzającej stronę mogą być instalowane tzw. pliki cookies stron trzecich (partnerów) tj.:

 • a) Google Analitycs celu badania preferencji Internautów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości strony; Google używa danych Google Analytics, by świadczyć klientom usługę pomiarową Google Analytics. Identyfikatory, np. pliki cookie i identyfikatory instancji aplikacji, służą do pomiarów interakcji użytkowników z witrynami lub aplikacjami klientów. Adresów IP używa się natomiast do ochrony usługi Google Analytics i informowania klientów, skąd pochodzą ich użytkownicy. W tym celu mogą być zbierane i analizowane następujące dane: liczbę użytkowników i sesji; czas trwania sesji; systemy operacyjne; modele urządzeń; dane geograficzne; pierwsze uruchomienia; otwarcia aplikacji; aktualizacje aplikacji; zakupy w aplikacji -> więcej informacji: https://support.google.com/analytics/answer/6318039?hl=pl. Na tej podstawie tworzone są lub mogą być następujące raporty statystyczne:

  https://support.google.com/analytics/answer/2799357?hl=pl

  Poprzez narzędzie Google Analitycs nie są zbierane przez operatora niniejszej strony takie informacje jak imię, nazwisko, adres e-mail. Nie są zestawiane z innymi informacjami w celu identyfikacji osobę odwiedzającą stronę. Google przestrzega zasad określonych w ramach programu Tarcza Prywatności UE-USA, podanych przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych, dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych obywateli Unii Europejskiej. Przestrzeganie tych zasad jest monitorowane przez Federalną Komisję Handlu. W tym oświadczeniu firma Google, Google Inc. oraz należące do niej podmioty zależne na terenie USA potwierdzają, że przestrzegają obowiązujących zasad ochrony prywatności zgodnie z zasadami Tarczy Prywatności.

  W zakresie w jakim Google działa w ramach usługi Google Analytics działa w imieniu naszej Spółki w czasie monitorowania naszej strony zawierana jest umowa powierzenia danych na następujących zasadach: https://privacy.google.com/businesses/processorterms/

  Na następującej stronie dowiesz się w jakim zakresie Google działa w naszym imieniu a w jakim jako niezależny administrator danych:

  https://privacy.google.com/businesses/adsservices/

 • b) Facebook Piksel w celu Facebook przetwarza dane w imieniu reklamodawcy w celu dokonania pomiaru skuteczności i zasięgu kampanii reklamowych i zwrotnego przesyłania statystyk dotyczących osób, które wyświetliły reklamy i podjęły wobec nich działania. Zapoznaj się z informacjami dostępnymi na:

  https://pl-pl.facebook.com/business/gdpr

Użytkownik Serwisu może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. W tym celu należy dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Niektóre podstrony Serwisu oraz inne środki komunikacji z Użytkownikami mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki, zwane również jako puste gify). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam.

Instalację plików cookies można wyłączyć lub ograniczyć na poziomie przeglądarki.

Jak wyłączyć obsługę ciasteczek?

W razie pytań lub problemów z obsługą plików cookies prosimy o kontakt z administratorem serwisu pod adresem: marketing@axence.net

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej Polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce „kontakt” (https://axence.net/pl/kontakt)


Bądź na bieżąco

 • Nowości i promocje
 • Darmowe porady ekspertów
 • Inspirujące artykuły ze świata IT

Wypełnij zabezpieczenie!

Zgłoś uwagi do strony

Podziel się z nami swoją opinią o stronie axence.net i miej wpływ na jej udoskonalenie

Szanujemy Twoją prywatność

Axence oraz jej dostawcy korzystają z plików cookie i podobnych technologii, aby zapewnić użytkownikom większy komfort obsługi oraz analizować ich interakcje z naszymi stronami, produktami oraz usługami. Korzystamy z nich również w celu zapewnienia skuteczniejszego wyszukiwania informacji, a także w reklamach w tej witrynie oraz w innych. Jeśli się na to zgadzasz, kliknij przycisk „Akceptuję”. Aby ograniczyć udostępnianie kliknij przycisk link dostosuj ustawienia. W każdej chwili możesz zmienić te ustawienia w stopce strony.

Twoje ustawienia prywatności na naszej stronie

Jeśli pozwolisz nam na zbieranie ciasteczek, będziemy mogli analizować ruch na stronie, a dzięki temu tworzyć stronę która będzie dla Ciebie wygodna oraz na której łatwo znajdziesz potrzebne informacje. Dane te będą wykorzystywane tylko na wewnętrzne potrzeby Axence.

Ciasteczka niezbędne

Są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony Axence.net

Ciasteczka funkcjonalne

Używamy Google Analytics, HotJar, GetResponse i Facebook do analizowania wizyt w Axence.net. Pomoże nam to zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny i gdzie powinniśmy wprowadzić ulepszenia.