Regulamin usługi Axence account


§1. Definicje
Usługodawca Axence Sp. z o.o. Sp. j. z siedzibą w Krakowie, ul. Na Zjeździe 11, 31-527 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000903894, NIP 6751399589, REGON 120773290
Administrator Usługodawca lub osoby upoważnione do administrowania Serwisem i jego rozbudowy, działające na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Usługodawcę.
Administrator danych podmiot o którym mowa w art. 7 pkt. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2016 r. poz. 922 z dnia 2016.06.28), decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych w Serwisie.
Użytkownik osoba korzystająca z Serwisu. Użytkownikami Serwisu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
Zapytanie Ofertowe skierowana przez Użytkownika za pośrednictwem formularza znajdującego się w na stronie https://account.axence.net/#/licenses prośba Użytkownika do Usługodawcy o przedstawienie Oferty na Usługi lub Licencję, na które Użytkownik zgłosił zapotrzebowanie, w tym o dokonanie wyceny przedmiotowych Usług lub Licencji.
Oferta odpowiedź Usługodawcy na Zapytanie Ofertowe Użytkownika, złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Użytkownika podany w Zapytaniu Ofertowym, spełniająca kryteria oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. 2016 r. poz. 380 z dnia 2016.03.22).
Licencja niewyłączna licencja uprawniająca do korzystania z oprogramowania produkowanego przez Usługodawcę, której szczegółowy zakres określa odrębna umowa licencyjna.
Usługi usługi serwisowe dotyczące Oprogramowania oferowanego przez Usługodawcę, które mogą być świadczone na warunkach określonych w odrębnie zawartej umowie serwisowej.
Klucz Licencyjny indywidualny numer przyznawany Użytkownikowi uprawnionemu z tytułu Licencji oraz udostępniany w Koncie Użytkownika uprawnionego z tytułu Licencji.
Umowa umowa o świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika usług drogą elektroniczną, polegających na udostępnianiu platformy do składania Zapytań Ofertowych oraz udostępniania , na zasadach określonych w Regulaminie. Umowa zawierana jest z chwilą rejestracji w Serwisie i założenia Konta.
Konto miejsce w Serwisie, przydzielone danemu Użytkownikowi po dokonaniu rejestracji. W ramach przydzielonego miejsca Użytkownik może korzystać z usług świadczonych w Serwisie.
Regulamin niniejszy dokument, regulujący zasady korzystania z Serwisu.
Polityka Prywatności dokument znajdujący się pod adresem https://axence.net/pl/polityka-prywatnosci określający zasady ochrony danych udostępnianych przez Użytkowników w ramach korzystania z Serwisu oraz zasady wykorzystania plików cookies w ramach Serwisu.
Serwis serwis internetowy Axence Account znajdujący się pod adresem https://account.axence.net.
Dni robocze dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni wolnych od pracę, określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (tekst jednolity Dz. U. 2015 r. poz. 90).


§2. Techniczne warunki korzystania z Serwisu
 1. Serwis umożliwia Użytkownikom złożenie Zapytania Ofertowego, w celu ustalenia zasad współpracy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, lub ustalenia warunków zawarcia z Usługodawcą umowy dotyczącej Licencji.

 2. Aby korzystać z Serwisu Użytkownik musi posiadać dostęp do Internetu oraz przeglądarkę internetową. Serwis jest kompatybilny z najnowszymi wersjami najpopularniejszych przeglądarek internetowych.

 3. Optymalna rozdzielczość wyświetlania strony Serwisu wynosi 1374x768 pikseli (lub wyższa).

 4. W celu złożenia Zapytania Ofertowego oraz do kontaktu z Usługodawcą, a także otrzymywania komunikatów systemowych z Serwisu, Użytkownik powinien posiadać adres e-mail i dostęp do programu właściwego do obsługi poczty elektronicznej.

§3. Ogólne warunki korzystania z Serwisu
 1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników usługi na zasadach określonych w Regulaminie oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego, w szczególności z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.U.2016 r. poz. 1030 z dnia 2016.07.15).

 2. Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników, w szczególności samo składanie Zapytań Ofertowych wymaga rejestracji w Serwisie oraz jest bezpłatne. Usługi oraz Licencje na podstawie zaakceptowanej Oferty świadczone są odpłatnie, za wynagrodzeniem określonym przez Usługodawcę w odrębnych umowach.

 3. Dla dokonania rejestracji oraz złożenia Zapytania Ofertowego w Serwisie konieczne jest dokonanie akceptacji Regulaminu.

 4. Dokonując rejestracji Użytkownik zawiera z Usługodawcą Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas określony, do czasu zaprzestania zrealizowania Usług będących przedmiotem zaakceptowanej Oferty, odrzucenia Oferty przez Zamawiającego lub wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Użytkownika lub Usługodawcę.

 5. Składając Zapytanie Ofertowe w Serwisie, Użytkownik składa Usługodawcy prośbę o przygotowanie Oferty.

 6. Składając Zapytanie Ofertowe w Serwisie, Użytkownik oświadcza, że:

  1. zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu oraz treść Polityki Prywatności oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania,

  2. dane podane w Zapytaniu Ofertowym są prawdziwe,

  3. jest uprawniony do złożenia Zapytania Ofertowego, a jego złożenie nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich,

  4. jeżeli Użytkownik składa Zapytanie Ofertowe w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, albo w imieniu innej osoby fizycznej, to jest uprawniony do reprezentowania podmiotu, w imieniu którego składa Zapytanie Ofertowe, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Usługodawcy, na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny(tekst jednolity Dz.U. 2016.380 z dnia 2016.03.22).

  5. wyraża zgodę na otrzymywanie na podany w formularzu Serwisu adres e-mail komunikatów systemowych oraz korespondencji od Administratora, w tym przesłanie Oferty.

 7. Działania, które mogą zakłócić bądź utrudnić funkcjonowanie Serwisu są zabronione. Jeżeli takie działania zostaną stwierdzone, Administrator ma prawo zablokować dostęp do Serwisu przez Użytkownika, dopuszczającego się przedmiotowych działań.

 8. Administrator ma prawo do wysyłania wszystkim Użytkownikom wiadomości z powiadomieniami o statusie realizacji czynności związanych z Zamówieniem Ofertowym, Licencją oraz korespondencji niezbędnej do należytego świadczenia Usług.

§4. Zapytanie Ofertowe
 1. Składanie Zapytania Ofertowego przez Użytkownika odbywa się poprzez formularz Zapytania Ofertowego, znajdujący się pod adresem https://account.axence.net/#/licenses

 2. W Zapytaniu Ofertowym Użytkownik powinien przekazać wszelkie konieczne informacje, wskazane w formularzu Zapytania Ofertowego jako informacje których podanie jest obowiązkowe – oznaczone gwiazdką (*), w szczególności wybrany rodzaj Licencji. Dla przygotowania Oferty odpowiadającej w możliwie największym stopniu potrzebom Użytkownika, Użytkownik winien wypełnić wszystkie informacje wskazane w formularzu Zapytania Ofertowego, także informacje których podanie nie jest obowiązkowe.

 3. Po otrzymaniu Zapytania Ofertowego, Administrator przygotowuje Ofertę składaną przez Usługodawcę Użytkownikowi i przesyła ją na adres e-mail podany w Zapytaniu Ofertowym lub kontaktuje się z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty e-mail w celu doprecyzowania informacji przekazanych w Zapytaniu Ofertowym w wypadku, gdy dane wskazane w Zapytaniu Ofertowym są niewystarczające do sporządzenia Oferty.

 4. Oferta złożona przez Usługodawcę, lub Administratora działającego w imieniu Usługodawcy jest wiążąca przez okres określony w ofercie od dnia jej przesłania na adres e-mail Użytkownika.

 5. W wypadku, gdy Użytkownik zaakceptuje Ofertę po upływie okresu określonego w ofercie od dnia jej złożenia, przyjmuje się, że Użytkownik złożył Usługodawcy nową ofertę o treści tożsamej z Ofertą, która może zostać przyjęta lub odrzucona przez Usługodawcę.

 6. Użytkownik winien poinformować Usługodawcę o przyjęciu bądź odrzuceniu Oferty, albo o woli wprowadzenia zmian do Oferty poprzez wysłanie korespondencji e-mail do Usługodawcy na adres e-mail sales@axence.net. Informacja o przyjęciu Oferty bez jakichkolwiek zmian w jej treści, przesłana Usługodawcy w ciągu 14 dni od dnia złożenia Oferty jest traktowana jako przyjęcie oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. 2016 r. poz. 380 z dnia 2016.03.22) i skutkuje zawarciem pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą umowy na warunkach wskazanych w zaakceptowanej Ofercie oraz w Regulaminie, a także powstaniem zobowiązania Użytkownika do zapłaty należności w wysokości określonej w Ofercie.

 7. Jeżeli Użytkownik w odpowiedzi na Ofertę dokona jej akceptacji pod warunkiem wprowadzenia określonych zmian, odpowiedź Użytkownika poczytuje się za nowe Zapytanie Ofertowe.

§5. Ochrona prywatności
 1. Dane osobowe przekazywane w trakcie rejestracji oraz w trakcie korzystania z Serwisu przez Użytkownika będą służyły tylko i wyłącznie do zawarcia, modyfikacji bądź rozwiązania Umowy o korzystanie z Serwisu oraz do świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z zawartą Umową, a także do zawarcia i wykonania Umowy o Świadczenie Usług. Dane osobowe mogą być również wykorzystane do zapewnienia najwyższego standardu świadczonych usług oraz dla celów statystycznych.

 2. Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są wykorzystywane przez Administratora danych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Przedmiotowe informacje mogą być również wykorzystane przez Administratora danych dla celów statystycznych.

 3. Użytkownik ma prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich modyfikacji, uaktualnienia oraz usunięcia.

 4. Po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną oraz Usług i Licencji, Administrator Serwisu przetwarza tylko te dane, które są niezbędne do rozliczenia Licencji i Usług oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z Licencji i Usług.

 5. W przypadku uzyskania przez Administratora Serwisu wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną oraz Licencji lub Usług niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Administrator Serwisu może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

 6. Dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim, za wyjątkiem powierzenia przetwarzania danych osobowych na podstawie pisemnej umowy podmiotom, określonym w Polityce Prywatności. Dostęp do bazy danych mają jedynie osoby posiadające upoważnienia nadane przez Administratora danych.

 7. Dane osobowe mogą zostać ujawnione innym upoważnionym podmiotom, niż podmioty wskazane w §5 ust. 6 niniejszego Regulaminu jedynie w przypadkach określonych w przepisach prawa oraz na zasadach opisanych w Polityce Prywatności.

 8. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i zasadami określonymi w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.U. 2016 r. poz. 1030 z dnia 2016.07.15), ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2016 r. poz. 922 z dnia 2016.06.28) oraz rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 r., nr 100, poz. 1024).

 9. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika jest Usługodawca.

 10. Szczegóły dotyczące ochrony danych osobowych Użytkowników zawarte są w dokumencie Polityki Prywatności, znajdującym się pod adresem https://axence.net/pl/polityka-prywatnosci/

§6. Prawa własności intelektualnej

Wszelkie prawa zastrzeżone. W szczególności wszelkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne, tekst, oprogramowanie, bazy danych i inne elementy Serwisu w szczególności kod HTML i XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript i inne podlegają ochronie prawnej w zakresie praw autorskich i pokrewnych przysługujących Usługodawcy lub innym uprawnionym podmiotom. Zawartość Serwisu nie może być kopiowana, przetwarzana i modyfikowana w celach innych dozwolony użytek określony obowiązującymi przepisami prawa, ani też udostępniana osobom trzecim. Serwis może zawierać fotografie lub elementy graficzne, do których prawa autorskie posiadają Usługodawca lub osoby trzecie.

§7. Reklamacje
 1. Użytkownik ma prawo zgłoszenia Administratorowi zakłóceń w funkcjonowaniu Serwisu oraz problemów, związanych ze świadczonymi Usługami.

 2. Reklamacje składa się drogą elektroniczną na adres e-mail lub pocztą na adres Usługodawcy.

 3. Składana reklamacja musi zawierać:

  1. imię i nazwisko oraz dane kontaktowe w postaci adresu do korespondencji oraz adresu e-mail lub numeru telefonu zgłaszającego reklamację;

  2. dokładne wskazanie treści lub Usługi której dotyczy reklamacja;

  3. dokładne wskazanie powodu zgłoszenia reklamacji, w tym w szczególności treści, które naruszają prawa zgłaszającego reklamację, wraz z wymienieniem sposobu i zakresu tego naruszenia lub problemu z działaniem usługi świadczonej drogą elektroniczną lub wykonaną Usługą;

  4. w razie możliwości, wskazanie i przedstawienie posiadanego przez zgłaszającego reklamację dowodu na zasadność reklamacji.

 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Administratora w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia jej zgłoszenia.

 5. Za reklamację nie uważa się sugestii zmian w zakresie świadczonych Usług, w szczególności propozycji ulepszeń Serwisu.

§8. Odpowiedzialność
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników Serwisu, w tym w szczególności za wykorzystanie przez Użytkowników danych dostępnych w Serwisie w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem oraz niezgodne z przeznaczeniem wykorzystanie Serwisu.

 2. Odpowiedzialność Usługodawcy ograniczona jest do poniesionej przez Użytkownika rzeczywistej straty, z wyłączeniem utraconych korzyści, z zastrzeżeniem, że górna granica odpowiedzialności Usługodawcy ograniczona jest do kwoty 100 zł.

 3. W zakresie dozwolonym obowiązującymi przepisami prawa, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza wpływem Usługodawcy. Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za inne okoliczności natury technicznej niezależne od Usługodawcy.

 4. W przypadku korzystania z Serwisu oraz Usług niezgodnie z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Usługodawca powiadomi Użytkownika o powyższych niedozwolonych działaniach, z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania.

 5. W zakresie dozwolonym obowiązującymi przepisami prawa, Usługodawca zastrzega sobie prawo do dowolnej modyfikacji zakresu świadczonych usług, dostarczonych Użytkownikom narzędzi oraz sposobu działania Serwisu, zaprzestania działalności, oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem.

 6. Usługodawca i Użytkownik mogą wypowiedzieć Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia. Dla skuteczności wypowiedzenia wystarczające jest złożenie oświadczenia drogą elektroniczną.

 7. Wszelkie informacje zamieszczone w Serwisie mają wyłącznie niewiążący charakter informacyjny, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

§9. Przepisy końcowe
 1. Regulamin oraz zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem wskazanym w ogłoszeniu na stronie internetowej Serwisu o zmianie Regulaminu. Aktualna wersja Regulaminu wchodzi w życie z dniem 10.10.2016.

 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu w każdej chwili, bez konieczności wyjaśnienia przyczyn, za 14 dniowym powiadomieniem Użytkowników o zmianie Regulaminu. Użytkownik nieakceptujący zmian Regulaminu zaproponowanych przez Usługodawcę ma prawo wypowiedzieć Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez usunięcie swojego Konta.

 3. Żądanie usunięcia Konta zgłasza się na adres e-mail licencje@axence.net.

 4. Wszelkie spory wynikające w związku z Umową oraz Umową o Świadczenie Usług będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

Bądź na bieżąco

 • Nowości i promocje
 • Darmowe porady ekspertów
 • Inspirujące artykuły ze świata IT

Wypełnij zabezpieczenie!

Zgłoś uwagi do strony

Podziel się z nami swoją opinią o stronie axence.net i miej wpływ na jej udoskonalenie

Szanujemy Twoją prywatność

Axence oraz jej dostawcy korzystają z plików cookie i podobnych technologii, aby zapewnić użytkownikom większy komfort obsługi oraz analizować ich interakcje z naszymi stronami, produktami oraz usługami. Korzystamy z nich również w celu zapewnienia skuteczniejszego wyszukiwania informacji, a także w reklamach w tej witrynie oraz w innych. Jeśli się na to zgadzasz, kliknij przycisk „Akceptuję”. Aby ograniczyć udostępnianie kliknij przycisk link dostosuj ustawienia. W każdej chwili możesz zmienić te ustawienia w stopce strony.

Twoje ustawienia prywatności na naszej stronie

Jeśli pozwolisz nam na zbieranie ciasteczek, będziemy mogli analizować ruch na stronie, a dzięki temu tworzyć stronę która będzie dla Ciebie wygodna oraz na której łatwo znajdziesz potrzebne informacje. Dane te będą wykorzystywane tylko na wewnętrzne potrzeby Axence.

Ciasteczka niezbędne

Są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony Axence.net

Ciasteczka funkcjonalne

Używamy Google Analytics, HotJar, GetResponse i Facebook do analizowania wizyt w Axence.net. Pomoże nam to zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny i gdzie powinniśmy wprowadzić ulepszenia.