Polityka prywatności Platformy Axence SecureTeamNiniejsza Polityka prywatności dotyczy Platformy Axence SecureTeam dostępnej pod adresem secureteam.axence.net

Polityka prywatności jest powiązana z Regulaminem Platformy dostępnym pod adresem https://axence.net/pl/regulamin-platformy-secureteam w związku z tym wszelkie pojęcia należy interpretować zgodnie z Regulaminem.

Część A
RODO
 1. Administrator danych

  Usługodawca jest Administratorem danych osobowych:

  • samego Usługobiorcy (np. wskazanych na fakturze za Usługę) - jeżeli jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą;
  • Administratora Głównego Konta Organizacji w zakresie danych potrzebnych do realizacji jego uprawnień i obowiązków wskazanych w Regulaminie, w szczególności składania oświadczeń wiedzy i woli Usługobiorcy.

  W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości strony wyraźnie wskazują, że Usługodawca nie jest administratorem danych innych kategorii osób niż tych wskazanych w ust. 2 poniżej, w szczególności nie administruje on danymi Użytkowników zapraszanych przez Usługobiorcę do korzystania z Platformy (nie decyduje o celach i sposobach przetwarzania ich danych osobowych). Usługobiorca, który jest administratorem danych Użytkowników zaproszonych przez niego do Platformy (będących najczęściej jego pracownikami) ponosi odpowiedzialność za zapewnienie zgodnego z prawem przetwarzania ich danych (w szczególności dysponowanie stosowną podstawą prawną, realizację obowiązków informacyjnych etc.).

  W zakresie danych osobowych Użytkowników Usługobiorca powierza przetwarzanie ich danych osobowych Usługodawcy zgodnie z treścią załącznika nr 1 do Regulaminu.

 2. Cele i podstawy

  Dane osobowe Usługobiorcy tj. strony niniejszej umowy, a także Administratora Głównego Konta działającego w jego imieniu będą przetwarzane przede wszystkim w celu zawarcia oraz wykonania niniejszej umowy. Podstawą przetwarzania danych osobowych strony umowy będącej osobą fizyczną jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w zw. z art. 22 ust. 2 lit. a) RODO. Natomiast podstawą przetwarzania danych Administratora Głównego Konta → art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. tzw. uzasadniony interes administratora danych).

  Dane osobowe mogą być przetwarzane także do celu:

  • dochodzenia, ustalenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z realizacją przedmiotowej umowy → podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. tzw. uzasadniony interes administratora danych;
  • zapewnienia bezpieczeństwa Platformy, w tym aktualizacji oraz usuwania błędów → podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. tzw. uzasadniony interes administratora danych / w tym zakresie dane mogą być pozyskiwane poprzez mechanizm cookies zob. pkt II poniżej;
  • realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym zobowiązań publicznoprawnych → podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - obowiązek administratora danych).
  • realizacji praw osób, których dane dotyczą wskazanych przede wszystkim w rozdziale III RODO → podstawa prawna: RODO (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - obowiązek administratora danych).

 3. Źródło danych

  Dane będą pozyskiwane bezpośrednio od wskazanych osób ale także w celu zawarcia i wykonania umowy dane mogą być pozyskiwane dane osobowe z CEIDG oraz KRS oraz innych rejestrów publicznych.

 4. Odbiorcy

  Dane nie będą nikomu ujawniane, chyba, że będzie to niezbędne do realizacji obowiązków publicznoprawnych lub wykonania Umowy (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) lub f) RODO), w tym zakresie odbiorcami danych będą

  Odbiorcy danych:

  • Microsoft w ramach usługi Azure.
  • Vimeo - na zasadach wskazanych w polityce cookies (zob. poniżej).

  W przypadku usług Microsoft może chodzić do transferu danych.

  Microsoft deklaruje w ramach Data Protection Addendum deklaruje, że:

  Dane dotyczące Usług Profesjonalnych przetwarzane przez Microsoft w imieniu Klienta mogą być przesyłane do Stanów Zjednoczonych oraz przechowywane i przetwarzane w Stanach Zjednoczonych lub w innym kraju, w którym Microsoft lub Podmioty Podprzetwarzające Microsoft prowadzą działalność. Klient wyznacza Microsoft do wszelkiego takiego przekazywania Danych dotyczących Usług Profesjonalnych do któregokolwiek z tych krajów oraz do przechowywania i przetwarzania Danych dotyczących Usług Profesjonalnych w celu świadczenia Usług Profesjonalnych.

  Wszystkie przypadki przekazywania Danych dotyczących Usług Profesjonalnych, w tym Danych Osobowych, poza Unię Europejską, Europejski Obszar Gospodarczy, Zjednoczone Królestwo i Szwajcarię na potrzeby świadczenia Usług Profesjonalnych podlegają Standardowym Klauzulom Umownym z 2021 r. wdrożonym przez Microsoft. Ponadto przekazywanie danych ze Zjednoczonego Królestwa podlega przepisom Dodatku IDTA wdrożonym przez Microsoft. Na potrzeby niniejszego Dodatku dotyczącego Ochrony Danych „Dodatek IDTA” oznacza dotyczący transgranicznego przepływu danych dodatek do przyjętych przez Komisję Europejską standardowych klauzul umownych w zakresie transgranicznego przekazywania danych, wydany przez Biuro Komisarza ds. Ochrony Informacji w Zjednoczonym Królestwie w ramach punktu 119A(1) przyjętej w Zjednoczonym Królestwie ustawy z 2018 r. o ochronie danych.

  Microsoft będzie przestrzegać wymagań określonych w przepisach prawa ochrony danych przyjętych w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Zjednoczonym Królestwie i Szwajcarii w zakresie zbierania, używania, przekazywania, zatrzymywania i innego przetwarzania Danych Osobowych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Zjednoczonego Królestwa i Szwajcarii. Wszystkie przypadki przekazywania Danych Osobowych do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej będą odpowiednio zabezpieczone zgodnie z art. 46 RODO, a takie przypadki przekazywania i zabezpieczenia zostaną udokumentowane zgodnie z art. 30 ust. 2 RODO.

  Ponadto Microsoft ma certyfikat Programu Tarcza Prywatności UE-USA i Szwajcaria-USA. W świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-311/18 Microsoft nie stosuje już postanowień określonych w Programie Tarcza Prywatności UE-USA jako podstawy prawnej dla przekazywania Danych Osobowych. Ilekroć Microsoft stwierdzi, że nie może już wypełniać swoich obowiązków w zakresie zapewnienia poziomu ochrony wymaganego przez postanowienia Tarczy Prywatności, powiadomi Klienta o tym fakcie.


  zob. więcej: https://www.microsoft.com/licensing/docs/view/Professional-Services-Data-Protection-Addendum-DPA?lang=23

 5. Prawa

  Osoba, której dane są przetwarzane przez Usługodawcę (jako administratora danych) może żądać:

  • dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych,
  • przeniesienia danych,
  • sprostowania i usunięcia danych, a także
  • ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych.

  Można także złożyć skargę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

  Podmiotom wskazanym w ust. 6 przysługuje także prawo do zgłoszenia sprzeciwu (gdy przetwarzanie następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji w/w celów.

 6. Retencja

  Dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane maksymalnie po upływie okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z realizacją niniejszej umowy (w tym zobowiązań publicznoprawnych), w szczególności roszczeń wynikających z procesu zawierania i realizacji niniejszej umowy, zobowiązań publicznoprawnych. Dane osobowe mogą być usunięte lub zanonimizowane wcześniej, jeżeli zgłoszony zostanie skuteczny sprzeciw.

 7. Kontakt

  We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych skontaktuj się z nami pisząc na adres Usługodawcy lub na adres mailowy: dane.osobowe@axence.net

Część B
Polityka cookies
 1. Informacje ogólne

  Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są umieszczane na komputerze przez odwiedzane witryny. Są one powszechnie stosowane w celu usprawnienia działania stron internetowych lub zwiększenia ich wydajności, a także w celu dostarczenia informacji właścicielom witryny. Poniższa tabela wyjaśnia pliki cookie, których używamy i dlaczego.

  Usługodawca w rozumieniu Regulaminu wykorzystuje następujące kategorie plików cookies:

  • pliki sesyjne - pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
  • pliki stałe pozostają na urządzeniu przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

 2. Cele

  Biorąc pod uwagę cel wykorzystania plików, Administrator wykorzystuje dwie kategorie plików cookies: „niezbędne” oraz „opcjonalne” w następujących celach:

  1. Pliki cookies "niezbędne" - w celu i w zakresie niezbędnym do prawidłowego wyświetlenia strony www. Chodzi o zapewnienie podstawowych funkcji takich jak bezpieczeństwo, zarządzanie siecią i dostępność. Możesz je wyłączyć, zmieniając ustawienia przeglądarki, ale może to mieć wpływ na funkcjonowanie witryny.

  W tym celu na naszych stronach mogą być wykorzystywane sesyjne pliki cookies.

  2. Pliki cookies "opcjonalne":

  analityczne → w celu badania preferencji osób korzystających z naszej strony z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości wyświetlania strony.

  Mogą być wykorzystywane stałe i sesyjne pliki cookies.

  Wykorzystanie tej kategorii plików cookies opiera się na zgodzie.

  Wskazane dane nie są łączone z takimi informacjami jak imię i nazwisko, adres e-mail i innymi danymi umożliwiającymi łatwą identyfikację osoby odwiedzającej stronę internetową.

 3. Poszczególne mechanizmy cookies / zbliżonych technologii

  Oznaczenie cookies
  Dostawca / narzędzie
  Nazwa pliku Opis:
  cel i rola dostawcy
  Vimeo vuid Platforma wykorzystuje narzędzia dostarczane przez Vimeo w ramach wyświetlania materiałów filmowych. W związku z tym może dochodzić do instalacji plików cookies dostarczanych przez Vimeo. Jest to niezbędne do świadczenia usługi w ramach Regulaminu

  Vimeo deklaruje, że:

  Odtwarzacz wideo Vimeo: osadzony odtwarzacz wideo Vimeo wykorzystuje własne pliki cookie, które uważamy za niezbędne do korzystania z odtwarzacza wideo. Nie używamy analitycznych ani reklamowych plików cookie stron trzecich, gdy nasz odtwarzacz wideo pojawia się na stronie internetowej osoby trzeciej, chyba że (i) odwiedzający witrynę jest zalogowany na swoim koncie Vimeo i (ii) użytkownik, który umieścił wideo, nie wdrożył parametr DNT. Należy pamiętać, że strona internetowa strony trzeciej może umieszczać własne pliki cookie. Nie mamy kontroli nad stronami internetowymi stron trzecich ani nad plikami cookie, które ustawiają.

  Usługodawca staje się niezależnym administratorem danych.
  Podstawa przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 lit. f) rodo).

  Zob. więcej: https://vimeo.com/cookie_policy

 4. Kontrolowanie i usuwanie plików cookie

  Większość przeglądarek oferuje możliwość akceptowania lub odrzucania wszystkich plików cookie. Użytkownik może również z łatwością zmienić ustawienia dotyczące plików tego typu w ustawieniach przeglądarki. Pamiętaj, że zablokowanie wszystkich ciasteczek z ze strony Platformy może spowodować trudności w działaniu lub zupełnie uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności naszej strony.

  Zarządzanie i usuwanie plików cookie różni się w zależności od używanej przeglądarki. Dokładne informacje na ten temat można uzyskać, korzystając z funkcji Pomoc w przeglądarce lub odwiedzając stronę internetową https://allaboutcookies.org/, na której krok po kroku wyjaśniono, jak kontrolować i usuwać pliki cookie w większości przeglądarek.

  Możesz zobaczyć informacje dotyczące poszczególnych przeglądarek na stronach:

  • Google Chrome
  • Microsoft Edge
  • Mozilla Firefox
  • Microsoft Internet Explorer
  • Opera
  • Apple Safari

  Aby zrezygnować z mechanizmu Google Analytics na wszystkich witrynach, odwiedź: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 5. Dane eksploatacyjne

  Nawet w przypadku braku instalacji plików cookies, administrator serwisu może uzyskiwać dostęp do następujących danych charakteryzujących sposób korzystania ze strony www (dalej: inne dane eksploatacyjne):

  a) numer ID przydzielony urządzeniu osoby odwiedzającej stronę, b) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej, c) system teleinformatyczny (rodzaj urządzenia, operacyjny, przeglądarka internetowa), z którego korzysta Internauta, d) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z witryny.

  Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

 6. Ochrona danych osobowych w ramach mechanizmu cookies

  Informacje pozyskiwane poprzez mechanizm cookies oraz dane eksploatacyjne mogą stanowić dane osobowe w rozumieniu RODO w pewnych wyjątkowych sytuacjach. Jeżeli wskazane powyżej informacje zostaną zakwalifikowane jako dane osobowe to administratorem danych osobowych jest Administrator. Nawet w przypadku wątpliwości czy określona kategoria informacji jest daną osobową Administrator wprowadza mechanizmy chroniące tę informację jak daną osobową.

  Przetwarzanie powyższych kategorii danych w zakresie w jakim jest to niezbędne do prawidłowego wyświetlenia strony (cookie „niezbędne”) opiera się na tzw. uzasadnionym interesie administratora serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W tym celu może dochodzić do:

  • okazjonalnego analizowanie plików z logami w celu określenia: z jakich przeglądarek korzystają osoby odwiedzające stronę; które zakładki, strony lub podstrony są najczęściej lub najrzadziej odwiedzane lub przeglądane; czy struktura strony nie zawiera błędów;
  • zapobieganie nieuprawnionemu dostępowi do strony internetowej i rozprowadzaniu złośliwych kodów, przerywanie ataków typu „odmowa usługi”, a także przeciwdziałanie uszkodzeniu systemów komputerowych i systemów łączności elektronicznej.

  W powyższych przypadkach przysługuje Ci prawo do zgłoszenia sprzeciwu (gdy przetwarzanie następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rodo).

  Natomiast, jeżeli wyrazisz zgodę na instalacje plików cookies "opcjonalnych" (analitycznych np. dostarczanych przez Google Analytics / marketingowych) to informacje zebrane w ten sposób będą wykorzystywane do celu badania preferencji osób korzystających z naszej strony www z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości wyświetlanej strony. W tym przypadku podstawą przetwarzania danych jest zgoda (o której mowa w art. 173 ust. 2 prawa telekomunikacyjnego (Dz.U. z 2004 r. nr 171, poz. 1800) w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a) rodo. Jak wskazuje art. 174 prawa telekomunikacyjnego, do uzyskania zgody abonenta lub użytkownika końcowego stosuje się przepisy o ochronie danych osobowych.

  W każdej chwili możesz zgodę wycofać i usunąć pliki cookies z urządzenia. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  Odbiorcy danych: podmiotu informatyczne świadczący usługi na rzecz Administratora.

 7. Usuwanie danych pozyskiwanych poprzez mechanizm cookies oraz danych eksploatacyjnych

  Dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane maksymalnie po upływie okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z korzystaniem ze strony, lub wcześniej, jeżeli zgłosisz skuteczny sprzeciw. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji w/w celów.

Bądź na bieżąco

 • Nowości i promocje
 • Darmowe porady ekspertów
 • Inspirujące artykuły ze świata IT

Wypełnij zabezpieczenie!

Zgłoś uwagi do strony

Podziel się z nami swoją opinią o stronie axence.net i miej wpływ na jej udoskonalenie

Szanujemy Twoją prywatność

Axence oraz jej dostawcy korzystają z plików cookie i podobnych technologii, aby zapewnić użytkownikom większy komfort obsługi oraz analizować ich interakcje z naszymi stronami, produktami oraz usługami. Korzystamy z nich również w celu zapewnienia skuteczniejszego wyszukiwania informacji, a także w reklamach w tej witrynie oraz w innych. Jeśli się na to zgadzasz, kliknij przycisk „Akceptuję”. Aby ograniczyć udostępnianie kliknij przycisk link dostosuj ustawienia. W każdej chwili możesz zmienić te ustawienia w stopce strony.

Twoje ustawienia prywatności na naszej stronie

Jeśli pozwolisz nam na zbieranie ciasteczek, będziemy mogli analizować ruch na stronie, a dzięki temu tworzyć stronę która będzie dla Ciebie wygodna oraz na której łatwo znajdziesz potrzebne informacje. Dane te będą wykorzystywane tylko na wewnętrzne potrzeby Axence.

Ciasteczka niezbędne

Są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony Axence.net

Ciasteczka funkcjonalne

Używamy Google Analytics, HotJar, GetResponse i Facebook do analizowania wizyt w Axence.net. Pomoże nam to zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny i gdzie powinniśmy wprowadzić ulepszenia.