Regulamin Platformy "Axence SecureTeam"

[wersja na dzień 28.02.2023]

Niniejszy Regulamin (dalej jako "Regulamin") określa zasady korzystania z platformy dostępnej pod adresem secureteam.axence.net (dalej jako: "Platforma") i Usług świadczonych za jej pośrednictwem na rzecz Usługobiorców. Przed rozpoczęciem korzystania z Platformy, Usługobiorca powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu a także zapoznać z jego zasadami Użytkowników, korzystających z Platformy w jego imieniu.

Regulamin jest dostępny pod adresem axence.net/pl/regulamin-platformy-secureteam.

Platforma dedykowana jest do przedsiębiorców, do których nie znajdują zastosowania przepisy o ochronie konsumentów.

§1. Informacje ogólne
 1. Usługodawcą jest spółka AXENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA z siedzibą przy ul. Na Zjeździe 11, 30-527 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000903894, REGON: 120773290, NIP: 6751399589.
 2. Z Usługodawcą można się skontaktować poprzez pocztę elektroniczną biuro@axence.net, a także telefonicznie +48 12 448 13 00.
§2. Definicje
Regulamin niniejszy regulamin, udostępniony w formie umożliwiającej jego zapisanie i odtworzenie oraz zapoznanie się z nim przez Usługobiorcę w dowolnym miejscu i czasie (według zasad opisanych poniżej). Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Integralną częścią Regulaminu jest umowa powierzenia danych osobowych (załącznik nr 1). Z Regulaminem powiązana jest także Polityka prywatności (dostępna pod adresem https://axence.net/pl/polityka-prywatnosci-secureteam).
Umowa umowa, której przedmiotem jest świadczenie Usług, zawierana pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą, na warunkach wskazanych w Regulaminie, przy uwzględnieniu Indywidualnych uzgodnień.
Indywidualne uzgodnienia indywidualne uzgodnienia (np. w formie oferty Usługodawcy lub formularza zamówienia i akceptacji dokumentu przez Usługobiorcę lub Zamawiającego) pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą lub Zamawiającym, m.in. w zakresie kwestii wynagrodzenia lub terminu dostępu do Platformy.
Platforma aplikacja webowa dostępna pod adresem secureteam.axence.net dostarczana przez Usługodawcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie lub Indywidualnych uzgodnieniach.
Usługa / Usługi usługi świadczone drogą elektroniczną na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Platformy przez Usługodawcę, w zakresie wskazanym w Regulaminie.
Usługodawca podmiot określony w pkt. 1 powyżej, świadczący Usługi na rzecz Usługobiorców za pośrednictwem Platformy i w oparciu o Regulamin oraz szczególne warunki uzgodnione z Usługobiorcą.
Usługobiorca osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą (prowadząca działalność gospodarczą) (nie będąca konsumentem / lub podmiotem chronionym jak konsument).
Zamawiający podmiot dokonujący zamówienia Usługi we własnym imieniu ale na rzecz Usługobiorcy i w związku z tym finansujący korzystanie z Usługi przez Usługobiorcę na warunkach wynikających z Indywidualnych uzgodnień i Regulaminu.
Strona Usługodawca albo Usługobiorca.
Strony Usługodawca i Usługobiorca łącznie.
Administrator danych osobowych oznacza podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.
Podmiot przetwarzający oznacza podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.
Użytkownik osoba korzystająca z Platformy w imieniu Usługobiorcy (jego pracownik lub współpracownik). Poszczególne role i funkcje Użytkowników są opisane w Bazie Wiedzy (w tym rola Administratora Głównego).
Administrator Główny Osoba, która:
a) zawiera Umowę w imieniu Usługobiorcy, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie (posiadający umocowanie do zawarcia umowy), lub
b) jest uprawniony do zarządzania Kontem Organizacji, w tym w zakresie nadawania i odbierania dostępu Użytkowników do Platformy i określania zakresu uprawnień w Platformie.

Rolę Administratora Głównego wykonuje sam Usługobiorca lub inna osoba, której taki dostęp został nadany (np. wskazana w uzgodnieniach indywidualnych pomiędzy Stronami). Osoba zakładająca Konto Organizacji uzyskuje automatycznie status Administratora Głównego Konta (wskazana rola może być przekazana innemu Użytkownikowi na zasadach opisanych w Bazie Wiedzy).

Zakres uprawnień przypisany do roli Administratora Głównego został opisany w Bazie Wiedzy.
Administrator rola systemowa Użytkownika o zwiększonym zakresie uprawnień (ale niższym niż Administrator Główny) wskazany w Bazie Wiedzy (Administrator może w szczególności dodawać Użytkowników, nadawać uprawnienia Administratora innym Użytkownikom oraz skonfigurować wybrane funkcje Platformy).
Menedżer grupy rola systemowa Użytkownika opisana w Bazie Wiedzy.
Organizacja ogół Użytkowników Platformy korzystających z Usług w imieniu Usługobiorcy.
Konto Organizacji zbiór zasobów Platformy przypisane do danej Organizacji; Konto Organizacji jest zakładane przez Administratora Głównego (samego Usługobiorcę lub działającego w imieniu Usługobiorcy).
Konto Axence Account konto w usłudze online dostarczanej przez Usługodawcę, którego celem jest m.in. uzyskanie informacji o ilości licencji i terminie dostępu do Platformy (na warunkach wskazanych w regulaminie Konta Axence Account https://axence.net/pl/regulamin-axence-account.)
Konto Użytkownika indywidualny zbiór zasobów w ramach Konta Organizacji przypisany konkretnemu Użytkownikowi, dający mu możliwość korzystania z Platformy.
Dane uwierzytelniające indywidualne dane pozwalające Użytkownikowi na dostęp do Platformy za pośrednictwem Konta Użytkownika, w tym:
a) login - nadawane w procesie rejestracji indywidualne oznaczenie Użytkownika, niezbędne do korzystania z Usługi;
b) hasło - stworzony przez Użytkownika indywidualny i znany tylko jemu ciąg znaków, używany do zabezpieczenia dostępu do korzystania z Usługi;
c) dodatkowy składnik uwierzytelnienia, jeżeli taka funkcjonalność zostanie wdrożona.
Baza Wiedzy zasób informacji dotyczący szczegółowych kwestii opisujących funkcjonalności Platformy, dostępny poprzez stronę https://service.axence.net/hc/pl-pl/categories/7493480816412-Axence-SecureTeam. Zmiany dokonywane w Bazie Wiedzy (np. dodanie nowego artykułu) nie będą traktowane jako zmiana niniejszego Regulaminu. Baza Wiedzy służy publikowaniu informacji ułatwiających zrozumienie funkcjonalności Platformy a także informacji o zmianach w funkcjonalnościach, które nie prowadzą do zmiany Regulaminu. Usługobiorca powinien systematycznie zapoznawać się z treścią Bazy Wiedzy. Baza wiedzy jest dostępna publicznie i nieodpłatnie. .


§3. Czynności techniczne składające się na procedurę zawarcia Umowy
 1. Na procedurę rejestracji Konta Organizacji na Platformie składają się następujące czynności:

  a) W ramach tworzenia Konta Organizacji na Platformie, tworzone jest równolegle konto Axence Account w celu zarządzania liczbą dostępów Użytkowników (liczba licencji), chyba, że Usługobiorca już jest klientem Usługodawcy i wskazane Konto w Axence Account już posiada. Administrator Główny tworząc hasło do Konta Axence Account automatycznie tworzy hasło do Konta na Platformie. Do Konta Axence Account ma dostęp wyłącznie Administrator Główny.

  b) Konto Organizacji tworzone jest według następujących zasad:

  • Osoba tworząca Konto Organizacji staje się automatycznie Administratorem Głównym;
  • Administrator Główny powinien być upoważniony do rejestracji Konta Organizacji;
  • Administrator Główny Konta tworząc Konto Organizacji zobowiązany jest do podania prawdziwych i aktualnych danych swoich i Usługobiorcy;
  • Na późniejszym etapie korzystania z Platformy status Administratora Głównego Konta może zostać przeniesiony na inną osobę.

  Procedura przeniesienia Konta Administratora Głównego jest opisana w Bazie Wiedzy.

  c) zapoznanie się z treścią Regulaminu (z możliwością otrzymania Regulaminu w pliku pdf na żądanie Usługobiorcy);
  d) kliknięcie przycisku "ZAREJESTRUJ SIĘ" (po czym Usługobiorca otrzyma wiadomość na podany adres e-mail z dalszymi instrukcjami co do aktywacji Konta Organizacji);

 2. Umowa zostaje zawarta:

  a) z chwilą wskazaną w Indywidualnych uzgodnieniach, jeżeli przed dokonaniem rejestracji Konta Organizacji takie uzgodnienia zostaną dokonane pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą;
  b) z chwilą zakończenia procedury rejestracji Konta Organizacji (§3 ust. 1 lit. c) jeżeli przed dokonaniem rejestracji Konta Organizacji strony nie dokonają Indywidualnych uzgodnień lub Indywidualne ustalenia nie wskazują momentu.

 3. W ramach Indywidualnych uzgodnień Usługodawca może zaproponować Usługobiorcy korzystania z Usługi w ramach bezpłatnej wersji próbnej (demo).
 4. Uzyskanie dostępu do pełnej wersji Usługi wymaga dokonania Indywidualnych uzgodnień i realizacji płatności w sposób tam określony. Usługodawca umożliwi korzystanie z pełnej wersji Usługi w terminie wskazanym w Indywidualnych uzgodnieniach.
 5. Jeżeli Usługobiorca zarejestrował wcześniej Konto Organizacji i korzystał z bezpłatnej wersji próbnej (demo) Usługi i następnie chce skorzystać z pełnej wersji Usługi, nie musi ponownie rejestrować Konta Organizacji. W tym przypadku Usługobiorca powinien skontaktować się z Usługodawcą w celu zamówienia pełnej wersji Platformy. W tym przypadku szczegółowe warunki umowy opisują Indywidualne uzgodnienia.
 6. Jeżeli Indywidualne uzgodnienia dokonywane będą pomiędzy Zamawiającym i Usługodawcą to:

  • Indywidualne uzgodnienia powinny wskazywać kto jest Usługobiorcą;
  • Zamawiający odpowiada za działania i zaniechania Usługobiorcy i Użytkowników jak za własne działania / zaniechania (w tym w szczególności w zakresie usunięcia Konta Organizacji);
  • Usługobiorca ponosi konsekwencje (np. blokada Konta Organizacji) naruszenia Umowy przez Zamawiającego (brak dokonania płatności, dokonanie płatności w niepełnej wysokości);
  • Usługobiorca akceptując Regulamin (na etapie tworzenia Konta Organizacji) zobowiązany jest do jego przestrzegania;
  • Usługobiorca ma prawa i obowiązki wskazane w Regulaminie;
  • Usługobiorca jest Administratorem danych osobowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu (w tym zakresie Zamawiający zawiera umowę powierzenia w imieniu Usługobiorcy).
§4. Użytkownicy (role i odpowiedzialności)
 1. Usługobiorca ponosi konsekwencje działania lub zaniechania Użytkowników jak za własne działania lub zaniechania, w tym czynności prawnych i faktycznych Administratora Głównego, w tym za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wskazanych w Regulaminie. Konto Administratora Głównego jest powiązane z Kontem Organizacji w ten sposób, że wyłącznie logując się na Konto Administratora Głównego można uzyskać dostęp do Konta Organizacji.
 2. Administrator Główny jest uprawniony do podejmowania czynności prawnych i faktycznych w imieniu Organizacji, w tym składania i odbierania oświadczeń woli i wiedzy poprzez Platformę lub komunikację poza platformą (np. e-mail).
 3. Jeżeli w imieniu Usługobiorcy – względem Usługodawcy – działać będzie inna osoba niż Administrator Główny to Usługodawca może zażądać od takiej osoby wykazania podstawy swojego umocowania. Komunikacja z Administratorem Głównym może nastąpić poprzez wewnętrzny Komunikator lub na jego adres e-mail wskazany na koncie Administratora Głównego lub zamieszczając komunikat bezpośrednio na Platformie.
 4. Użytkownik korzystający z Platformy na poziomie uprawnień Administratora Głównego lub Administratora jest zobowiązany:
  a) dbać o aktualność dostępu Użytkowników (nadawać lub odbierać dostęp, zwiększać lub zmniejszać poziom uprawnień, usuwać lub dodawać dane, dbać o aktualność dostępu);
  b) zapraszając nowe osoby do organizacji, dołożyć należytej staranności w czasie wpisywania adresów e-mail w celu wygenerowania zaproszenia – pomyłka w adresie e-mail i/lub skierowanie zaproszenia do osoby spoza Organizacji Usługobiorcy może doprowadzić do włączenia tej osoby do Organizacji i w konsekwencji do ujawnienia treści i danych osobowych zawartych na Platformie osobom nieuprawnionym, co w konsekwencji może powodować naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa lub innych tajemnic prawnie chronionych (jeśli mają zastosowanie do danego Usługobiorcy) lub powodować naruszenie ochrony danych osobowych po stronie Usługobiorcy, będącego Administratorem danych swoich Użytkowników (z zastrzeżeniem polityki prywatności w zakresie roli Usługodawcy jako Administratora danych);
  c) nadzorować (komunikując się poza Platformą z daną osobą) proces pierwszego logowania nowego Użytkownika tak, żeby mieć pewność, że dane autoryzacyjne nie zostały przekazane innej osobie.
 5. Zaproszona osoba uzyskuje domyślnie poziom uprawnień Użytkownika (zob. Baza Wiedzy).
 6. Administratora Głównego może przenieść uprawnienia Administratora Głównego na inną osobę w Organizacji. W Organizacji może być tylko jeden Administrator Główny. Procedura zmiany Administratora Głównego została opisana w Bazie Wiedzy.
 7. Zaproszenie – do Platformy - można wysłać na dowolny adres e-mail (w dowolnej domenie). Niemniej jednak, ze względów bezpieczeństwa zaleca się by wysyłać do Użytkowników zaproszenia do dołączenia do Organizacji na adresy w domenie firmowej (jeżeli Organizacja nimi dysponuje), a także by dokonywać rejestracji na Platformie z wykorzystaniem adresu e-mail w takiej domenie (adres Administratora Głównego).
 8. Ze względów bezpieczeństwa Użytkownicy nie powinni ujawniać danych uwierzytelniających osobom trzecim ani przesyłać otrzymanego zaproszenia do dołączenia do Konta Organizacji na inne adresy e-mail i do innych osób (spoza Organizacji).
 9. Nie należy stosować haseł do Platformy tożsamych z hasłami do innych systemów / usług, w tym w szczególności poczty elektronicznej powiązanej z Kontem Użytkownika.
 10. Ten sam adres e-mail może być powiązany z kilkoma Organizacjami. Procedura logowania Użytkownika opisana została w Bazie Wiedzy.
 11. Administrator Główny lub Administrator może usunąć Konto Użytkownika lub zablokować dostęp Użytkownikowi do jego Konta.
 12. Z chwilą usunięcia Konta Użytkownika (przez Administratora Głównego lub Administratora):
  a) Użytkownik utraci natychmiast możliwość zalogowania się do Platformy;
  b) jeżeli w momencie usunięcia Konta Użytkownik korzysta z Platformy jako zalogowany Użytkownik, straci niezwłocznie dostęp do Platformy (zostanie wylogowany przy pierwszej aktywności na Platformie); c) wszelkie informacje powiązane z jego Kontem są niezwłocznie usuwane.
 13. Opis technicznych aspektów usuwania Konta został zamieszczony w Bazie Wiedzy.
§5. Elementy usługi
 1. Usługa w pełnej wersji umożliwia:
  a) tworzenie Konta Organizacji;
  b) logowanie do Konta Organizacji (przez Administratora Głównego); c) dodawanie Użytkowników (nadawanie dostępu do Platformy i tworzenie Konta Użytkownika z określonym zakresem uprawnień) z zastrzeżeniem §5 ust. 3;
  d) reset hasła Użytkownika;
  e) przeglądanie elementów Konta oraz zmianę danych w zakresie wskazanym w Bazie Wiedzy;
  f) korzystanie z treści dostępnych na Platformie zgodnie z opisem zamieszczonym w Bazie Wiedzy;
  g) blokowanie dostępu do Konta Użytkownikowi;
  h) usuwanie Użytkownika.

 2. W przypadku darmowej wersji demo Usługi dostępne będą wszystkie lub część funkcjonalności w zależności od Indywidualnych uzgodnień.
 3. Zamówienie Usługi dla określonej ilości Użytkowników oznacza, że (co do zasady) Usługobiorca (poprzez Administratora Głównego) może nadać dostęp tej liczbie indywidualnych Użytkowników w czasie trwania Umowy (identyfikowanych unikalnym adresem e-mail). Usługobiorca nie może nadawać dostępu do Platformy Użytkownikom identyfikowanym ogólnymi adresami e-mail (np. biuro@ czy kontakt@). Zmiana dostępu w ramach zamówionej liczby Kont / Użytkowników może nastąpić wyłącznie w przypadku trwałego usunięcia danych jednego Użytkownika (a nie tylko zablokowania dostępu) i w to miejsce dodanie nowego Użytkownika. Więcej informacji na temat zmiany dostępów zob. Baza wiedzy.
§6. Zasady płatności
 1. W przypadku usunięcia Konta Organizacji w trakcie trwania Umowy (ustalonym w ramach Indywidualnych uzgodnień) nie jest możliwy zwrot uiszczonych opłat za niewykorzystany czas świadczenia usługi.
 2. W przypadku zablokowania dostępu do Usługi na skutek stwierdzenia naruszenia warunków Regulaminu lub przepisów prawa lub wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym opłaty za usługę nie podlegają zwrotowi.
 3. Brak uiszczenia opłaty za korzystanie z Platformy w terminie wskazanym na fakturze (wystawionej w oparciu o Indywidualne uzgodnienia) może spowodować zablokowanie dostępu do Usługi lub wypowiedzenie Umowy (w trybie natychmiastowym) i ostateczne usunięcie Konta Organizacji.
 4. W przypadku zamówienia dodatkowych licencji w czasie okresu rozliczeniowego, opłata pobierana będzie na zasadach wynikających z Indywidualnych Uzgodnień.
§7. Wymagania techniczne funkcjonalności i interoperacyjności Platformy
 1. Aby poprawnie można było korzystać z Usług objętych niniejszym Regulaminem świadczonych poprzez Platformę, należy posiadać poprawnie funkcjonujące urządzenie z dostępem do Internetu.
 2. Urządzenie powinno mieć zainstalowaną niezmodyfikowaną, aktualną, fabryczną wersję systemu operacyjnego wspieranego przez producenta tj. Windows, Mac OS, Android lub iOS.
 3. Wspierane przeglądarki: Firefox, Chrome, Edge w aktualnych i wspieranych przez producenta wersjach. Rekomendujemy przeglądarkę Chrome.
 4. Platforma do poprawnego działania wymaga także uruchomionej obsługi JavaScript w przeglądarce. Przeglądarka musi akceptować pliki cookies (niezbędne do działania) oraz mieć włączoną obsługę okien wyskakujących (pop-up).
 5. Usługodawca nie gwarantuje bezbłędnego działania Platformy w przypadku niespełniania przez Urządzenie wyżej wskazanych wymogów.
§8. Licencja i prawa autorskie
 1. Właścicielem praw autorskich i innych praw własności intelektualnej w ramach Platformy jest Usługodawca.
 2. Usługobiorca jest uprawniony do przekazania dostępu do Konta dla liczby Użytkowników określonej zgodnie z Regulaminem, a następnie korzystania z niej w sposób określony w niniejszym Regulaminie oraz przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.) i innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 3. Zarówno sama Platforma, jak i poszczególne elementy Platformy, znaki towarowe i inne zawarte w niej oznaczenia i treści, są przedmiotem ochrony wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.), ustawy prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1410 z późn. zm.) oraz ustawy o ochronie baz danych (Dz.U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.).
 4. Licencja na korzystanie z Platformy, o której mowa w niniejszym Regulaminie, jest licencją, niewyłączną, niezbywalną, udzielaną wyłącznie w celu skorzystania z Platformy przez Usługobiorcę w ramach Usług objętych niniejszym Regulaminem, przez Użytkowników, bez prawa udzielania sublicencji i prawa do publicznego rozpowszechniania ani komercyjnego oferowania Platformy lub treści dostępnych na Platformie, bez prawa do lokalnego pobierania całości lub części materiałów zamieszczanych na Platformie (z Platformy można korzystać wyłącznie poprzez przeglądarkę internetową zgodnie z §7 powyżej (zwana dalej: „Licencją”).
 5. Licencja jest ograniczona czasowo – jest udzielana na okres korzystania przez Usługobiorcę z Platformy, zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 6. Licencja jest udzielana przez Usługodawcę uprawnia Klienta do korzystania z Platformy na następujących polach eksploatacji:
  Korzystanie z Platformy zgodnie z jej przeznaczeniem opisanym w niniejszym Regulaminie oraz wyświetlanie elementów Platformy na ekranie Urządzenia Usługobiorcy, spełniających wymogi techniczne wskazane w punkcie §7 Regulaminu.
 7. Tłumaczenie, przystosowywanie, zmienianie układu lub wprowadzanie jakichkolwiek zmian w Platformie, w tym uzyskiwanie lub zmienianie i modyfikowanie kodu źródłowego, w tym inżynierii wstecznej Platformy zarówno całości jak i w części, nie jest objęte licencją udzielaną przez Usługodawcę, co nie wyłącza tych uprawnień użytkownika programu komputerowego, których nie można ograniczyć zgodnie z przepisami prawa.
§9. Warunki świadczenia usług
 1. Usługobiorca oraz każda osoba korzystająca z Platformy w jego imieniu (na jego zaproszenie) jest zobowiązana do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, a także do powstrzymania się od wszelkiej działalności mogącej zakłócić prawidłowe funkcjonowanie, w szczególności Usługobiorca nie może sam ani przy udziale osób trzecich zmieniać, obchodzić lub łamać zabezpieczeń Platformy, jak również nie może wywierać negatywnego wpływu na Platformę, powodując jej uszkodzenia lub doprowadzając do jej przeciążenia.
 2. Zakazane jest umieszczanie na Platformie informacji sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami. Zakazane jest umieszczanie zdjęć naruszających prawo, m.in. o charakterze pornograficznym, jak również sprzecznych z dobrymi obyczajami.
 3. Ponadto zakazane jest użycie Platformy do kontaktu z osobami trzecimi w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami, w szczególności przesyłanie niezamówionej informacji handlowej w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204).
 4. Usługobiorca oraz każda osoba korzystająca z Platformy w jego imieniu ponosi odpowiedzialność za swoje działania związane z korzystaniem z Platformy oraz za treści (teksty, zdjęcia i inne) umieszczone na Platformie.
 5. W przypadku gdy Usługobiorca będzie korzystał z Usług Usługodawcy w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa, Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zablokowania dostępu do Konta lub wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia.
§10. Odpowiedzialność
 1. Usługodawca odpowiada za naruszenie Umowy na zasadzie winy, wyłącznie za szkodę rzeczywistą bezpośrednio wynikającą z naruszenia niniejszej Umowy. Odpowiedzialność Usługodawcy jest ograniczona do kwoty uiszczonej przez Usługobiorcę opłaty za Usługi. Wskazane wyłączenia nie dotyczą działań / zaniechań Usługodawcy dokonanych z winy umyślnej oraz ewentualnych szkód wyrządzonych na osobie.
 2. Usługodawca ponosi odpowiedzialność względem Usługobiorcy za świadczone na jego rzecz za pośrednictwem Platformy w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie i przepisami prawa, co pozostaje bez uszczerbku dla odpowiedzialności Usługobiorcy wobec Użytkowników i osób trzecich w związku z działalnością Użytkowników.
 3. Usługobiorca zawierając Umowę potwierdza, że zapoznał się z funkcjonalnościami Platformy i nie wnosi uwag.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:
  a) za działania lub zaniechania Usługobiorcy wobec Użytkowników, w szczególności związane z zapewnieniem zgodnego z przepisami prawa przetwarzania ich danych osobowych w ramach umożliwienia im korzystania z Platformy (m.in. w zakresie zapewnienia podstawy prawnej przetwarzania ich danych, spełnienie obowiązku informacyjnego i innych obowiązków związanych z administrowaniem ich danymi osobowymi przez Usługobiorcę);
  b) za treści zamieszczane przez Użytkowników na Platformie;
  c) za nieprawidłowe działanie lub brak działania Platformy w wyniku zmiany w Platformie lub systemie operacyjnym urządzenia Usługobiorcy / Użytkownika celowo lub przypadkowo wprowadzonej przez Usługobiorcę lub inny podmiot działający na rzecz Usługobiorcy w jakiejkolwiek formie i na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego lub faktycznego, niebędący jednocześnie podmiotem uprawnionym do wprowadzania takich zmian przez Usługodawcę;
  d) za niemożliwość korzystania z Platformy w wyniku okoliczności, za które winy nie ponosi Usługodawca, w tym w przypadku wystąpienia siły wyższej;
  e) za celowe lub przypadkowe korzystanie z Platformy przez Usługobiorcę / Użytkownika niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa;
  f) za celowe lub przypadkowe problemy lub utrudnienia techniczne związane z działaniem Urządzenia Usługobiorcy (zarówno sprzętu, jak i oprogramowania urządzenia, w tym systemu operacyjnego), które utrudniają lub uniemożliwiają korzystanie z Platformy lub z usług oferowanych za jej pośrednictwem;
  g) za awarię lub nieprawidłowe działanie Platformy wynikające wyłącznie z nieprawidłowej eksploatacji urządzenia (zarówno sprzętu, jak i oprogramowania urządzenia, w tym systemu operacyjnego) Usługobiorcy / Użytkownika lub nieprawidłowej konfiguracji oprogramowania tego urządzenia;
  h) za brak, ograniczenie lub poprawność funkcjonowania dostępu do sieci Internet na urządzeniu Usługobiorcy;
  i) za korzystanie przez Użytkownika z Platformy na urządzeniu, które nie spełnia wymogów technicznych wskazanych w Regulaminie.
 5. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze zamieszczonych treści oraz kierowanej z Konta Organizacji, w tym Konta Użytkownika korespondencji lub związanej z nimi działalności, Usługodawca niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych. Uzasadnione nadużycie może dotyczyć w szczególności naruszenie dóbr osobistych, w tym prawa do prywatności i ochrony przed niechcianą komunikacją, naruszenia praw własności intelektualnej, patentów, znaków handlowych, tajemnic handlowych i innych praw.
 6. Usługodawca dołoży starań by zapewnić Usługobiorcy nieprzerwany dostęp do Platformy na poziomie 99%.
 7. Usługodawca zachowuje prawo (bez pomniejszenia opłaty wnoszonej przez Usługobiorcę) do dokonywania czasowych przerw w działaniu Usługi w celach konserwacyjnych, naprawczych, lub w celu aktualizacji i rozbudowy Platformy, bez konieczności przesyłania komunikatów z wyprzedzeniem. Informacje o prowadzonych pracach będą, w miarę możliwości, prezentowane w postaci komunikatów kierowanych bezpośrednio do Użytkowników (m.in. na Koncie Użytkownika, wiadomość e-mail do Użytkowników).
 8. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią (w tym Użytkownika) z roszczeniem przeciwko Usługodawcy z tytułu naruszenia praw osób trzecich lub obowiązujących przepisów prawa lub w przypadku wszczęcia postępowania (w tym karnego lub administracyjnego), w związku ze świadczeniem Usług za pośrednictwem Platformy w zakresie, za który zgodnie z niniejszą Umową odpowiedzialność - zarówno względem Użytkowników jak i osób trzecich - ponosi Usługobiorca, Usługobiorca zwolni Usługodawcę z obowiązku zaspokojenia takiego roszczenia, a także pokryje wszelkie należycie udokumentowane szkody, które Usługodawca poniesie w związku z takim roszczeniem, pozwem lub postępowaniem, zasądzonych prawomocnym wyrokiem sądu lub ostateczną decyzją administracyjną, w tym prawomocnie orzeczone koszty postępowania i obsługi prawnej oraz równowartości odszkodowania, nałożonych kar (w tym administracyjnoprawnych) lub grzywien, w tym nałożonych na członków zarządu lub pracowników Usługodawcy lub koszty wykonania ostatecznych decyzji administracyjnych przez Usługodawcę. W przypadku powzięcia przez Usługodawcę wiedzy o takich roszczeniach czy postępowaniach, Usługodawca niezwłocznie powiadomi o nich Usługobiorcę i umożliwi mu - zgodnie z przepisami prawa - przystąpienie do postępowania w celu obrony swoich praw.
 9. W przypadku wytoczenia przeciwko Usługodawcy powództwa przez osobę trzecią (lub zgłoszenia przez taką osobę w inny sposób żądań wobec Usługodawcy), z tytułu naruszenia praw tej osoby lub osób trzecich lub obowiązujących przepisów prawa w związku z działaniami dokonywanymi przez Usługobiorcę lub Użytkowników, Usługobiorca zobowiązuje się do niezwłocznego wstąpienia do toczącego się postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpienia z interwencją uboczną po stronie Usługodawcy, na każde uzasadnione żądanie Usługodawcy.
 10. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od:
  • podawania nieprawdziwych danych osobowych, zarówno na etapie rejestracji Konta jak i później w ramach korzystania z Konta;
  • podawania i publikowania treści bezprawnych, nieprawdziwych, naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich, prawo autorskie i prawa pokrewne lub wykorzystania Platformy w takich celach;
  • publikowania treści reklamowych, których rozpowszechnianie w Internecie jest zabronione;
  • kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek elementów Platformy i baz danych udostępnianych na Platformie, za wyjątkiem, korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku;
  • podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Platformy;
  • udzielania dostępu do swojego Konta innym osobom.
§11. Tryb postępowania reklamacyjnego i wsparcie techniczne
 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Platformy i świadczonych za jej pośrednictwem Usług mogą być zgłaszane Usługodawcy przez na adres kontaktowy wskazany w pkt §1 Regulaminu.
 2. W celu możliwie szybkiego rozpatrzenia, reklamacja powinna zawierać opis przyczyny oraz datę i godzinę wystąpienia przyczyny reklamacji.
 3. Usługodawca rozpatrzy reklamację i powiadomi Usługobiorcę o jej rozpatrzeniu niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania.
 4. Wsparcie techniczne. Błędy w funkcjonowaniu Platformy należy zgłaszać na adres pomoc@axence.net. Usługodawca podejmie niezwłocznie działania w celu: potwierdzenia, że wystąpił błąd w funkcjonowaniu Platformy oraz (w przypadku identyfikacji błędu) w celu jego usunięcia.
§12. Czas trwania Umowy i zakończenie Umowy (wypowiedzenie umowy, usunięcie konta, etc.)
 1. Umowa zawierana jest na czas określony każdorazowo wskazany w Indywidualnych uzgodnieniach. Po upływie tego terminu, jeżeli nie doszło do przedłużenia Umowy na kolejny okres wskazany w Indywidualnych uzgodnieniach to ulega ona automatycznemu przedłużeniu na okres 30 dni, z tym, że:
  a) Usługodawca może zablokować dostęp do Konta (uniemożliwiając korzystanie z Platformy przez Usługobiorcę i poszczególnych Użytkowników) dając jednocześnie Usługobiorcy czas na podjęcie decyzji o przedłużeniu Umowy na kolejny okres wskazany w Indywidualnych uzgodnieniach;
  b) Usługobiorca może zakończyć Umowę (przed upływem tych 30 dni) składając takie oświadczenie Usługodawca na adres e-mail wskazany w §1 Regulaminu;
  c) jeżeli Strony nie dojdą do porozumienia (np. co do warunków finansowych) i nie przedłużą Umowy na kolejny okres wskazany w Indywidualnych uzgodnieniach w tym terminie Umowa wygasa.

 2. Mechanizm przedłużenia Umowy wskazany w ust. 1 nie obejmuje przypadku żądania usunięcia Konta Organizacji złożonego przez Usługobiorcę
 3. Umowa może zostać wypowiedziana - przez każdą ze Stron - w trybie natychmiastowym przypadku istotnego naruszenia Regulaminu (np. braku terminowej zapłaty) lub obowiązujących przepisów prawa. Wypowiedzenie wymaga wskazania przyczyn i uzasadnienia.
 4. Umowa zawarta na czas określony (przez okres wskazany w Indywidualnych uzgodnieniach) nie podlega wypowiedzeniu przez Usługodawcę, chyba, że w trybie wskazanym w ust. 2.
 5. Usługobiorca może zrezygnować z Usługi (usunąć Konto Organizacji) w każdej chwili (składając taki wniosek na biuro@axence.net), z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu.
 6. Z zastrzeżeniem ustępu następnego Usunięcie Konta przez Administratora Główego jest nieodwracalne i prowadzi do trwałego usunięcia dostępu do wszystkich informacji i treści zawartych Platformie i powiązanych z Kontem Organizacji. Zamknięcie Konta nie oznacza usunięcia danych w zakresie w jakim Usługodawca – zgodnie z polityką prywatności załączonej do Regulaminu – jest ich Administratorem danych osobowych.
 7. W ciągu 30 dni usunięcia Konta Organizacji w sposób opisany powyżej (w tym w przypadku Usunięcia Konta na żądanie Usługobiorcy) dochodzi do usunięcia (w tym poprzez anonimizację) wszystkich powiązanych z Kontem danych osobowych (w tym dane dostarczone przez Użytkowników w ramach ich Kont). Przed upływem wskazanego okresu Usługobiorca – za pośrednictwem adresu e-mail ostatniego Administratora Głównego - może złożyć dyspozycję w zakresie przywrócenia Konta Organizacji pisząc na adres biuro@axence.net
 8. Przed podjęciem decyzji o usunięciu Konta, Administrator Główny powinien (jeśli uzna to za stosowne) w ramach własnych środków komunikacji powiadomić Użytkowników o planowanym zamknięciu Konta oraz o trwałej utracie informacji i treści zawartych na Platformie.
 9. Usunięcie Konta Organizacji lub zablokowanie lub usunięcie Konta Użytkownika nie zwalnia Usługobiorcy z obowiązku zapłaty na rzecz Usługodawcy za dany (trwający) okres rozliczeniowy, nawet jeżeli płatność w tym przypadku została rozłożona na miesięczne transze.
 10. Z chwilą trwałego usunięcia Konta nie jest możliwe ponowne skorzystanie z Usługi jak również odtworzenie treści i informacji na profilach Użytkowników usuniętego Konta.
 11. Niezależnie od możliwości usunięcia Konta Organizacji przez Usługobiorcę lub Usługodawcę, Użytkownik może zakończyć swoją aktywność na Platformie za pośrednictwem Administratora Główego.
§13. Zmiana Regulaminu i postanowienia końcowe
 1. Usługodawca może zmienić Regulamin (nawet w czasie trwania Umowy) z niżej wskazanych przyczyn:
  a) jeżeli zmiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  b) jeżeli zmiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę ceny Usługi;
  c) realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji;
  d) zmian wynikających ze względów bezpieczeństwa, w tym mających na celu uniemożliwienie korzystania z usług określonych w niniejszym Regulaminie w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub z niniejszym Regulaminem;
  e) wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu Platformy, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym, obejmujących zmiany w systemach Usługodawcy a także związanych z rozwijaniem funkcjonalności, aby sprostać wymogom przepisów prawa.

 2. Nie każda zmiana funkcjonalności Platformy stanowi zmianę Umowy i wymaga doręczenia nowej wersji Regulaminu (na adres e-mail Administratora Głównego). Drobne zmiany techniczne, zmiany służące podwyższeniu poziomu bezpieczeństwa a także związane z rozwojem funkcjonalności Platformy w celu zapewnienia zgodności Platformy z wymogami prawnymi nie stanowią zmiany Umowy. O takich zmianach Użytkownicy informowani są według wyboru Usługodawcy np. przy logowaniu na Koncie Użytkownika lub poprzez konto e-mail Administratora Głównego.
 3. Możliwość zmiany Regulaminu dotyczy zarówno umów zawierany na czas określony jak i nieokreślony, z tym, że w przypadku Umów zawartych na czas określony zmiana Regulaminu nie będzie dotyczyć warunków płatności.
 4. Zmiana Polityki prywatności nie stanowi zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpływa na jego zapisy.
 5. Zmiana wchodzi w ciągu 14 od dnia udostępnienia nowej wersji Regulaminu w sposób wskazany powyżej (§ 13 ust. 2 Regulaminu), chyba, że Usługodawca wyznaczy dłuższy termin. Usługobiorca ma możliwość wypowiedzenia umowy do dnia wejścia w życie nowej wersji
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. W przypadku sporów właściwy miejscowo będzie sąd siedziby Usługodawcy.
 8. Umowa między Stronami może być zawarta w oparciu o niniejszy Regulamin wyłącznie w języku polskim.
 9. Załączniki:
  a) umowa powierzenia - załącznik nr 1.
Załącznik nr 1 do Regulaminu Platformy Standardowe klauzule umowne w zakresie powierzenia przetwarzania danych
Pojęcia zawarte poniżej należy rozumieć zgodnie z treścią Regulaminu Platformy.

SEKCJA I

Klauzula 1
Cel i zakres

a) Celem niniejszych standardowych klauzul umownych („klauzule”) jest zapewnienie przestrzegania art. 28 ust. 3 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
b) Administratorzy i podmioty przetwarzające wymienieni w załączniku I uzgodnili niniejsze klauzule w celu zapewnienia przestrzegania art. 28 ust. 3 i 4 rozporządzenia (UE) 2016/679.
c) Niniejsze klauzule mają zastosowanie do przetwarzania danych osobowych określonego w załączniku II.
d) Załączniki I-IV stanowią integralną część klauzul.
e) Niniejsze klauzule pozostają bez uszczerbku dla obowiązków, którym podlega administrator danych na mocy rozporządzenia (UE) 2016/679.
f) Niniejsze klauzule same w sobie nie zapewniają wypełnienia obowiązków związanych z międzynarodowym przekazywaniem danych zgodnie z rozdziałem V rozporządzenia (UE) 2016/679.

Klauzula 2
Niezmienność klauzul

a) Strony zobowiązują się nie zmieniać klauzul z wyjątkiem dodawania informacji do załączników lub aktualizowania zawartych w nich informacji.
b) Postanowienie to nie uniemożliwia stronom umieszczania standardowych klauzul umownych określonych w niniejszych klauzulach w treści umowy o szerszym zakresie ani dodawania innych klauzul lub dodatkowych zabezpieczeń, pod warunkiem że nie będą one bezpośrednio lub pośrednio sprzeczne z klauzulami umownymi ani nie będą naruszały podstawowych praw lub wolności osób, których dane dotyczą.

Klauzula 3
Wykładnia

a) Jeżeli w niniejszych klauzulach użyto terminów zdefiniowanych odpowiednio w rozporządzeniu (UE) 2016/679, terminy te mają takie samo znaczenie jak w tych rozporządzeniach.
b) Niniejsze klauzule odczytuje się i interpretuje w świetle odpowiednio przepisów rozporządzenia (UE) 2016/679.
c) Niniejszych klauzul nie interpretuje się w sposób sprzeczny z prawami i obowiązkami przewidzianymi w rozporządzeniu (UE) 2016/679 ani w sposób naruszający podstawowe prawa lub wolności osób, których dane dotyczą.

Klauzula 4
Hierarchia

W razie sprzeczności między niniejszymi klauzulami a postanowieniami powiązanych umów między stronami istniejących w chwili uzgadniania niniejszych klauzul lub zawartych po ich uzgodnieniu, pierwszeństwo mają niniejsze klauzule.

SEKCJA II
OBOWIĄZKI STRON

Klauzula 5 Opis przetwarzania

Szczegóły dotyczące operacji przetwarzania, w szczególności kategorie danych osobowych i cele, dla których dane osobowe są przetwarzane w imieniu administratora, określono w załączniku II.

Klauzula 6 Obowiązki stron

6.1. Polecenia

a) Podmiot przetwarzający przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie administratora, chyba że obowiązek taki nakłada na niego prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega podmiot przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania podmiot przetwarzający informuje administratora o tym obowiązku prawnym, o ile prawo nie zabrania udzielenia takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny. Administrator może wydawać kolejne polecenia przez cały okres przetwarzania danych osobowych. Polecenia te są zawsze dokumentowane.
b) Podmiot przetwarzający bezzwłocznie powiadamia administratora, jeżeli w opinii podmiotu przetwarzającego polecenie wydane przez administratora narusza rozporządzenie (UE) 2016/679 lub obowiązujące przepisy Unii lub państwa członkowskiego o ochronie danych.

6.2. Ograniczenie celu

Podmiot przetwarzający przetwarza dane osobowe wyłącznie w konkretnym celu lub celach przetwarzania, określonych w załączniku II, chyba że otrzyma dalsze polecenia od administratora.

6.3. Czas trwania przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie przez podmiot przetwarzający odbywa się wyłącznie przez okres określony w załączniku II.

6.4. Bezpieczeństwo przetwarzania

a) W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych podmiot przetwarzający wdraża co najmniej środki techniczne i organizacyjne określone w załączniku III. Zapewnienie bezpieczeństwa danych obejmuje ochronę danych przed naruszeniem bezpieczeństwa prowadzącym do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych (naruszenie ochrony danych osobowych). Oceniając odpowiedni poziom bezpieczeństwa, strony należycie uwzględniają stan wiedzy technicznej, koszty wdrażania, charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz związane z tym ryzyko dla osób, których dane dotyczą.
b) Podmiot przetwarzający udziela członkom swojego personelu dostępu do danych osobowych podlegających przetwarzaniu jedynie w zakresie bezwzględnie niezbędnym do wykonania umowy, zarządzania nią i jej monitorowania. Podmiot przetwarzający zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania otrzymanych danych osobowych zobowiązały się do zachowania poufności lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania poufności.

6.5. Dane wrażliwe

Jeżeli przetwarzanie obejmuje dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne lub dane biometryczne do celów jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej danej osoby, bądź dane dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych („dane wrażliwe”), podmiot przetwarzający stosuje szczególne ograniczenia lub dodatkowe zabezpieczenia.

6.6. Dokumentacja i zgodność

a) Strony są w stanie wykazać zgodność z niniejszymi klauzulami.
b) Podmiot przetwarzający niezwłocznie i odpowiednio rozpatruje zapytania administratora dotyczące przetwarzania danych zgodnie z niniejszymi klauzulami.
c) Podmiot przetwarzający udostępnia administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków, które są określone w niniejszych klauzulach i wynikają bezpośrednio z rozporządzenia (UE) 2016/679. Na wniosek administratora podmiot przetwarzający zezwala również na audyty czynności przetwarzania objętych niniejszymi klauzulami i uczestniczy w tych audytach. Audyty te przeprowadza się w rozsądnych odstępach czasu lub jeżeli istnieją przesłanki wskazujące na niezgodność. Podejmując decyzję w sprawie przeglądu lub audytu, administrator może wziąć pod uwagę odpowiednie certyfikaty, jakie ma podmiot przetwarzający.
d) Administrator może przeprowadzić audyt samodzielnie lub upoważnić do jego przeprowadzenia niezależnego audytora. Audyty mogą również obejmować inspekcje w pomieszczeniach lub obiektach fizycznych podmiotu przetwarzającego. Audyty te przeprowadza się, informując o nich, w stosownych przypadkach, z odpowiednim wyprzedzeniem.
e) Na wniosek właściwego(-ych) organu(-ów) nadzorczego(-ych) strony udostępniają mu (im) informacje, o których mowa w niniejszej klauzuli, w tym wyniki wszelkich audytów.

6.7. Korzystanie z usług podmiotów podprzetwarzających

a) Podmiot przetwarzający ma ogólną zgodę administratora na korzystanie z usług podmiotów podprzetwarzających wpisanych do uzgodnionego wykazu. Podmiot przetwarzający informuje administratora na piśmie o wszelkich zamierzonych zmianach w tym wykazie polegających na dodaniu lub zastąpieniu podmiotów podprzetwarzających z wyprzedzeniem co najmniej [NALEŻY PODAĆ TERMIN], dając tym samym administratorowi wystarczająco dużo czasu na wyrażenie sprzeciwu wobec takich zmian przed rozpoczęciem korzystania z usług danego podmiotu podprzetwarzającego (podmiotów podprzetwarzających). Podmiot przetwarzający przekazuje administratorowi niezbędne informacje umożliwiające mu skorzystanie z prawa sprzeciwu.
b) Jeżeli podmiot przetwarzający korzysta z usług podmiotu podprzetwarzającego w celu przeprowadzenia określonych czynności przetwarzania (w imieniu administratora), dokonuje tego w drodze umowy, która nakłada na podmiot podprzetwarzający zasadniczo takie same obowiązki w zakresie ochrony danych jak obowiązki nałożone na podmiot przetwarzający dane zgodnie z niniejszymi klauzulami. Podmiot przetwarzający zapewnia, aby podmiot podprzetwarzający wypełniał obowiązki, którym podlega podmiot przetwarzający na mocy niniejszych klauzul oraz rozporządzenia (UE) 2016/679.
c) Na wniosek administratora podmiot przetwarzający przekazuje administratorowi kopię umowy, jaką zawarł z podmiotem podprzetwarzającym, a w razie wprowadzenia zmian przekazuje administratorowi jej zaktualizowaną wersję. W zakresie niezbędnym do ochrony tajemnicy handlowej lub innych informacji poufnych, w tym danych osobowych, podmiot przetwarzający może utajnić tekst umowy przed jej udostępnieniem.
d) Podmiot przetwarzający pozostaje w pełni odpowiedzialny przed administratorem za wykonanie obowiązków podmiotu podprzetwarzającego zgodnie z jego umową z podmiotem przetwarzającym. Podmiot przetwarzający powiadamia administratora o każdym przypadku niewywiązania się przez podmiot podprzetwarzający z jego zobowiązań umownych.
e) Podmiot przetwarzający uzgadnia z podmiotem podprzetwarzającym klauzulę dotyczącą beneficjenta będącego osobą trzecią, zgodnie z którą to klauzulą - jeżeli podmiot przetwarzający przestanie istnieć faktycznie lub formalnie lub stanie się niewypłacalny - administrator ma prawo rozwiązać umowę z podmiotem podprzetwarzającym i nakazać mu usunięcie lub zwrot danych osobowych.

6.8. Międzynarodowe przekazywanie danych

a) Wszelkie przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej przez podmiot przetwarzający odbywa się wyłącznie na udokumentowane polecenie administratora lub w celu spełnienia szczególnego wymogu na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega podmiot przetwarzający, i odbywa się zgodnie z rozdziałem V rozporządzenia (UE) 2016/679.
b) Jeżeli zgodnie z klauzulą 7.7 podmiot przetwarzający korzysta z usług podmiotu podprzetwarzającego w celu przeprowadzenia określonych czynności przetwarzania (w imieniu administratora), które wiążą się z przekazywaniem danych osobowych w rozumieniu rozdziału V rozporządzenia (UE) 2016/679, administrator wyraża zgodę na to, by podmioty te mogły zapewnić zgodność z rozdziałem V rozporządzenia (UE) 2016/679 za pomocą standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję zgodnie z art. 46 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/679, pod warunkiem że spełnione są warunki stosowania tych standardowych klauzul umownych.

Klauzula 7
Pomoc dla administratora

a) Podmiot przetwarzający niezwłocznie zawiadamia administratora o każdym wniosku otrzymanym od osoby, której dane dotyczą. Podmiot przetwarzający nie odpowiada na taki wniosek samodzielnie, chyba że administrator wyraził na to zgodę. b) Podmiot przetwarzający pomaga administratorowi w wypełnianiu jego obowiązków dotyczących udzielania odpowiedzi na wnioski osób, których dane dotyczą, o skorzystanie z przysługujących im praw, z uwzględnieniem charakteru przetwarzania. Wypełniając swoje obowiązki zgodnie z lit. a) i b), podmiot przetwarzający stosuje się do poleceń administratora.
c) Oprócz spoczywającego na podmiocie przetwarzającym obowiązku pomagania administratorowi zgodnie z klauzulą 8 lit. b) podmiot przetwarzający pomaga mu ponadto w zapewnieniu wypełniania następujących obowiązków, z uwzględnieniem charakteru przetwarzania danych oraz informacji, którymi dysponuje podmiot przetwarzający:

 1. obowiązek przeprowadzenia oceny wpływu planowanych operacji przetwarzania na ochronę danych osobowych („ocena skutków dla ochrony danych”), jeżeli dany rodzaj przetwarzania może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych;
 2. obowiązek skonsultowania się z właściwym(-i) organem(-ami) nadzorczym(-i) przed rozpoczęciem przetwarzania, jeżeli ocena skutków dla ochrony danych wskaże, że przetwarzanie powodowałoby wysokie ryzyko, gdyby administrator nie zastosował środków w celu jego ograniczenia;
 3. obowiązek zapewnienia prawidłowości i aktualności danych osobowych poprzez niezwłoczne poinformowanie administratora, jeżeli podmiot przetwarzający stwierdzi, że przetwarzane przez niego dane osobowe są nieprawidłowe lub nieaktualne;
 4. obowiązki określone w art. 32 rozporządzenia (UE) 2016/679.
d) Strony określają w załączniku III odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, za pomocą których podmiot przetwarzający jest zobowiązany pomagać administratorowi w stosowaniu niniejszej klauzuli, jak również zakres wymaganej pomocy.

Klauzula 8
Zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych

W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych podmiot przetwarzający współpracuje z administratorem i pomaga mu w wypełnianiu jego obowiązków wynikających z art. 33 i 34 rozporządzenia (UE) 2016/679, z uwzględnieniem charakteru przetwarzania i informacji, którymi dysponuje podmiot przetwarzający.

8.1. Naruszenie ochrony danych dotyczące danych przetwarzanych przez administratora

W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych dotyczącego danych przetwarzanych przez administratora podmiot przetwarzający wspomaga administratora:
a) przy zgłaszaniu naruszenia ochrony danych osobowych właściwemu(-ym) organowi(-om) nadzorczemu(-ym) niezwłocznie po tym, jak administrator dowiedział się o naruszeniu, w stosownych przypadkach/(chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie to skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych);
b) przy uzyskiwaniu następujących informacji, które zgodnie z art. 33 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2016/679 powinny być zawarte w zgłoszeniu administratora i obejmować co najmniej:

 1. charakter danych osobowych, w tym w miarę możliwości kategorie i przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą, oraz kategorie i przybliżoną liczbę wpisów danych osobowych, których dotyczy naruszenie;
 2. możliwe konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych;
 3. środki zastosowane lub proponowane przez administratora w celu zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym w stosownych przypadkach środki w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków.
Jeżeli przekazanie wszystkich tych informacji równocześnie nie jest możliwe, pierwotne zgłoszenie zawiera informacje dostępne w danej chwili, a po uzyskaniu dostępu do dalszych informacji przekazuje się je bez zbędnej zwłoki;

c) przy wypełnianiu - zgodnie z art. 34 rozporządzenia (UE) 2016/679 – obowiązku zawiadomienia bez zbędnej zwłoki osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych, jeżeli naruszenie to może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych.

8.2. Naruszenie ochrony danych dotyczące danych przetwarzanych przez podmiot przetwarzający

W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych dotyczącego danych przetwarzanych przez podmiot przetwarzający podmiot przetwarzający zgłasza naruszenie administratorowi niezwłocznie po tym, jak dowiedział się o naruszeniu. Zgłoszenie to powinno zawierać co najmniej:
a) opis charakteru naruszenia (w tym, w miarę możliwości, kategorie i przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą, oraz wpisów danych, których dotyczy naruszenie);
b) dane punktu kontaktowego, w którym można uzyskać więcej informacji na temat naruszenia ochrony danych osobowych;
c) wskazanie prawdopodobnych konsekwencji naruszenia oraz środków, które zostały lub mają zostać wprowadzone w celu zaradzenia naruszeniu, w tym w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków.

Jeżeli przekazanie wszystkich tych informacji równocześnie nie jest możliwe, pierwotne zgłoszenie zawiera informacje dostępne w danej chwili, a po uzyskaniu dostępu do dalszych informacji przekazuje się je bez zbędnej zwłoki.

Strony określają w załączniku III wszystkie inne elementy, które ma przedstawić podmiot przetwarzający, wspomagając administratora w wypełnianiu jego obowiązków określonych w art. 33 i 34 rozporządzenia (UE) 2016/679.

SEKCJA III
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Klauzula 9 Naruszenie klauzul i rozwiązanie umowy

a) Bez uszczerbku dla przepisów rozporządzenia (UE) 2016/679, w przypadku gdy podmiot przetwarzający narusza swoje obowiązki wynikające z niniejszych klauzul, administrator może polecić mu, by zawiesił przetwarzanie danych osobowych do czasu, gdy podmiot przetwarzający zapewni zgodność z niniejszymi klauzulami, lub umowa ulega rozwiązaniu. Podmiot przetwarzający niezwłocznie zawiadamia administratora, jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie jest w stanie zastosować się do niniejszych klauzul.
b) Administrator jest uprawniony do rozwiązania umowy w zakresie, w jakim dotyczy ona przetwarzania danych osobowych zgodnie z niniejszymi klauzulami, jeżeli:

 1. administrator zawiesił przetwarzanie danych osobowych przez podmiot przetwarzający zgodnie z lit. a) i jeżeli zgodność z niniejszymi klauzulami nie zostanie przywrócona w rozsądnym terminie, a w każdym razie w terminie jednego miesiąca od zawieszenia;
 2. podmiot przetwarzający poważnie lub stale narusza niniejsze klauzule lub swoje obowiązki wynikające z rozporządzenia (UE) 2016/679;
 3. podmiot przetwarzający nie stosuje się do wiążącej decyzji właściwego sądu lub właściwego(-ych) organu(-ów) nadzorczego(-ych) dotyczącej jego obowiązków wynikających z niniejszych klauzul lub z rozporządzenia (UE) 2016/679.
c) Podmiot przetwarzający ma prawo rozwiązać umowę w zakresie, w jakim dotyczy ona przetwarzania danych osobowych zgodnie z niniejszymi klauzulami, jeżeli po zawiadomieniu administratora o tym, że jego polecenie narusza obowiązujące wymogi prawne zgodnie z klauzulą 7.1 lit. b), administrator nalega na wypełnienie polecenia.
d) Po rozwiązaniu umowy podmiot przetwarzający, zależnie od decyzji administratora, usuwa wszystkie dane osobowe przetwarzane w imieniu administratora i poświadcza administratorowi, że tego dokonał, lub zwraca administratorowi wszystkie dane osobowe i usuwa istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. Podmiot przetwarzający zapewnia przestrzeganie niniejszych klauzul do czasu usunięcia lub zwrotu danych.ZAŁĄCZNIK I
Wykaz stron

Administrator (administratorzy):

Usługobiorca w rozumieniu Regulaminu Platformy.

Podmiot przetwarzający:

Usługodawca w rozumieniu Regulaminu Platformy.ZAŁĄCZNIK II
Opis przetwarzania

Kategorie osób, których dane osobowe są przetwarzane Użytkownicy Platformy

(z wyłączeniem Administratora Głównego Konta Organizacji w zakresie w jakim podmiot przetwarzający (zgodnie z polityką prywatności)
Kategorie przetwarzanych danych osobowych dane rejestracyjne Użytkowników oraz dane zgromadzone na Platformie w toku korzystania przez Użytkowników z Platformy

(z wyłączeniem Administratora Głównego Konta Organizacji w zakresie w jakim podmiot przetwarzający (zgodnie z polityką prywatności)
Przetwarzane dane wrażliwe (w stosownych przypadkach) oraz stosowane ograniczenia lub zabezpieczenia, które w pełni uwzględniają charakter danych i związane z nimi zagrożenia, takie jak na przykład ścisłe ograniczenie celu, ograniczenia dostępu (w tym dostęp wyłącznie dla personelu, który odbył specjalistyczne szkolenie), prowadzenie rejestru dostępu do danych, ograniczenia dotyczące dalszego przekazywania danych lub dodatkowe środki bezpieczeństwa. nie dotyczy
Charakter przetwarzania w ramach świadczenia usługi online w oparciu o Regulamin

podmiot przetwarzający korzysta z usługi Microsoft Azure i dostarcza w oparciu o tę usługę Platformę swoim klientom - usługobiorcom
Cel(e), w którym(-ych) dane osobowe są przetwarzane w imieniu administratora realizacja obowiązków Usługodawcy w rozumieniu Regulaminu
Czas trwania przetwarzania przez czas dostarczania usługi w rozumieniu Regulaminu

W przypadku przetwarzania przez podmioty przetwarzające lub podprzetwarzające należy również określić przedmiot, charakter i czas trwania przetwarzania.

W przypadku podpowierzenia do Microsoft w ramach usługi Azure

Charakter przetwarzania w ramach świadczenia usługi online w oparciu o Regulamin

podmiot przetwarzający korzysta z usługi Microsoft Azure (dalszy podmiot przetwarzający) i dostarcza w oparciu o tę usługę Platformę swoim klientom - usługobiorcom
przedmiot Microsoft dostarcza platformę (Azure) poprzez, którą dostarczana jest Platforma
Czas trwania przetwarzania przez czas dostarczania usługi w rozumieniu Regulaminu (usunięcie danych przez Usługodawcę uniemożliwi dostęp także po stronie Microsoft)


ZAŁĄCZNIK III
Środki techniczne i organizacyjne, w tym środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych

UWAGA WYJAŚNIAJĄCA:

Środki techniczne i organizacyjne należy opisać szczegółowo, a nie w sposób ogólny. Opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa wdrożonych przez podmiot przetwarzający (podmioty przetwarzające) (w tym wszelkie stosowne certyfikaty) w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, z uwzględnieniem charakteru, zakresu, kontekstu i celu przetwarzania, a także ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych Przykłady możliwych środków:

Ogólne zastrzeżenie:

 • podmiot przetwarzający przetwarzać będzie dane wyłącznie w środowisko chmurowych Microsoft Azure (także w ramach dedykowanej dla administratora usługi SaaS);
 • konfiguracja środków bezpieczeństwa następuje na poziomie usługi Microsoft Azure przy wykorzystaniu środków udostępnianych przez Microsoft;
 • jeżeli środki bezpieczeństwa dotyczą usług Microsoft to podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za ich prawidłową konfigurację ewentualnie zgłoszenie do administratora błędów w zakresie prawidłowej konfiguracji.

 1. Środki umożliwiające pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych
  • Zabezpieczenia na poziomie usług Microsoft Azure + szyfrowanie stacji roboczych służących do łączenia się z usługami Microsoft.

 2. Środki zapewniające zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania
  • Zabezpieczenia na poziomie usług Microsoft Azure + na poziomie podmiotu przetwarzającego:
  • Kontrola dostępu na poziomie podmiotu przetwarzającego (oparta o role i uprawnienia);
  • Polityka zarządzania dostępem do danych

 3. Środki zapewniające zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego
  • Konfiguracja zabezpieczeń na poziomie Microsoft Azure

 4. Procesy umożliwiające regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania
  • Konfiguracja zabezpieczeń na poziomie Microsoft Azure + po stronie podmiotu przetwarzającego wewnętrzne procedury

 5. Środki umożliwiające identyfikację i autoryzację użytkowników
  • Konfiguracja zabezpieczeń na poziomie Microsoft Azure + po stronie podmiotu przetwarzającego wewnętrzne procedury:
  • Zasady zarządzania użytkownikami (każda osoba posiada dedykowane, osobiste konto w systemie, zabronione jest korzystanie z kont współdzielonych oraz udostępnianie hasła pomiędzy użytkownikami. Cykliczna weryfikacja aktualności zakresu dostępu. Polityka odbierania dostępu.

 6. Środki zapewniające ochronę danych w czasie ich przekazywania
  • Konfiguracja zabezpieczeń na poziomie Microsoft Azure
  • SSL w trakcie transmisji danych

 7. Środki zapewniające ochronę danych w czasie ich przechowywania
  • Konfiguracja zabezpieczeń na poziomie Microsoft Azure.

 8. Środki służące zapewnieniu bezpieczeństwa fizycznego miejsc, w których przetwarzane są dane osobowe
  • Konfiguracja zabezpieczeń na poziomie Microsoft Azure a także środki bezpieczeństwa po stronie podmiotu przetwarzającego:
  • Zamykane drzwi do pomieszczeń przetwarzania danych.
  • Kraty okienne, okna w biurze zabezpieczone przed możliwością podglądania z zewnątrz
  • Bramki przy wejściu do biura
  • Pracownicy ochrony

 9. Środki umożliwiające rejestrowanie zdarzeń
  • Konfiguracja zabezpieczeń na poziomie Microsoft Azure.

 10. Środki służące do konfiguracji systemu, w tym konfiguracji domyślnej
  • Konfiguracja zabezpieczeń na poziomie Microsoft Azure.

 11. Środki dotyczące zarządzania wewnętrznym systemem IT i bezpieczeństwem IT
  • Zasady weryfikacji danych
  • Polityka zarządzania dostępem do danych
  • Polityka audytu bezpieczeństwa informacji
  • Zasady zarządzania użytkownikami
  • Zasady zarządzania dziennikami

 12. Środki dotyczące certyfikacji / zapewnienia jakości procesów i produktów
  • Konfiguracja zabezpieczeń na poziomie Microsoft Azure.

 13. Środki zapewniające minimalizację danych
  • Konfiguracja zabezpieczeń na poziomie Microsoft Azure.
  • Zasady rozwoju oprogramowania SaaS (po stronie podmiotu przetwarzającego

 14. Środki zapewniające odpowiednią jakość danych
  • Konfiguracja zabezpieczeń na poziomie Microsoft Azure.
  • Zasady rozwoju oprogramowania SaaS;

 15. Środki zapewniające ograniczone zatrzymywanie danych
  • Konfiguracja zabezpieczeń na poziomie Microsoft Azure.
  • Zasady rozwoju oprogramowania SaaS;

 16. Środki zapewniające rozliczalność
  • Konfiguracja zabezpieczeń na poziomie Microsoft Azure.

 17. Środki umożliwiające przenoszenie danych i zapewnienie ich usuwania
  • Konfiguracja zabezpieczeń na poziomie Microsoft Azure.

Wsparcie administratora np. w ramach realizacji praw osób (zgłaszanych na żądanie (rozdział III RODO) następować będzie przy wykorzystaniu usług / funkcjonalności Microsoft Azure:

https://servicetrust.microsoft.com/ViewPage/GDPRGetStarted

Microsoft w ramach Data Protection Addendum
https://www.microsoft.com/licensing/docs/view/Professional-Services-Data-Protection-Addendum-DPA?lang=23

wskazuje, że:


Microsoft udostępni Klientowi w sposób zgodny z funkcjonalnością Usług Profesjonalnych oraz rolą Microsoft jako podmiotu przetwarzającego Dane Osobowe osób, których dane dotyczą, możliwość realizacji wniosków osób, których dane dotyczą, o wykonanie ich praw wynikających z RODO. Jeśli Microsoft otrzyma od osoby po stronie Klienta, której dane dotyczą, wniosek o wykonanie jej praw wynikających z RODO w związku z Usługami Profesjonalnymi, w przypadku których Microsoft jest podmiotem przetwarzającym lub podmiotem podprzetwarzającym, wówczas Microsoft poprosi taką osobę, której dane dotyczą, o skierowanie takiego wniosku bezpośrednio do Klienta. Klient ponosi odpowiedzialność za odpowiadanie na wszelkie takie wnioski, w tym, jeśli to konieczne, za pomocą funkcji zapewnionych w tym celu Klientowi. Microsoft uwzględni uzasadnione wnioski Klienta o pomoc Klientowi w udzieleniu odpowiedzi na takie wnioski osoby, której dotyczą dane.

ZAŁĄCZNIK III
Środki techniczne i organizacyjne, w tym środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych

UWAGA WYJAŚNIAJĄCA:

Administrator zezwolił na korzystanie z usług następujących podmiotów podprzetwarzających:

Microsoft w ramach usługi Azure.

Opis przetwarzania (w tym jasne określenie zakresu odpowiedzialności w przypadku upoważnienia kilku podmiotów podprzetwarzających): Dostarczenie usługi IaaS i PaaS w tym w zakresie przechowywania danych w ramach usługi Azure.

Może dochodzić do transferu danych w ramach usług Microsoft.
https://www.microsoft.com/licensing/docs/view/Professional-Services-Data-Protection-Addendum-DPA?lang=23

Microsoft deklaruje w ramach Data Protection Addendum deklaruje, że:

Dane dotyczące Usług Profesjonalnych przetwarzane przez Microsoft w imieniu Klienta mogą być przesyłane do Stanów Zjednoczonych oraz przechowywane i przetwarzane w Stanach Zjednoczonych lub w innym kraju, w którym Microsoft lub Podmioty Podprzetwarzające Microsoft prowadzą działalność. Klient wyznacza Microsoft do wszelkiego takiego przekazywania Danych dotyczących Usług Profesjonalnych do któregokolwiek z tych krajów oraz do przechowywania i przetwarzania Danych dotyczących Usług Profesjonalnych w celu świadczenia Usług Profesjonalnych.

Wszystkie przypadki przekazywania Danych dotyczących Usług Profesjonalnych, w tym Danych Osobowych, poza Unię Europejską, Europejski Obszar Gospodarczy, Zjednoczone Królestwo i Szwajcarię na potrzeby świadczenia Usług Profesjonalnych podlegają Standardowym Klauzulom Umownym z 2021 r. wdrożonym przez Microsoft. Ponadto przekazywanie danych ze Zjednoczonego Królestwa podlega przepisom Dodatku IDTA wdrożonym przez Microsoft. Na potrzeby niniejszego Dodatku dotyczącego Ochrony Danych „Dodatek IDTA” oznacza dotyczący transgranicznego przepływu danych dodatek do przyjętych przez Komisję Europejską standardowych klauzul umownych w zakresie transgranicznego przekazywania danych, wydany przez Biuro Komisarza ds. Ochrony Informacji w Zjednoczonym Królestwie w ramach punktu 119A(1) przyjętej w Zjednoczonym Królestwie ustawy z 2018 r. o ochronie danych.

Microsoft będzie przestrzegać wymagań określonych w przepisach prawa ochrony danych przyjętych w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Zjednoczonym Królestwie i Szwajcarii w zakresie zbierania, używania, przekazywania, zatrzymywania i innego przetwarzania Danych Osobowych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Zjednoczonego Królestwa i Szwajcarii. Wszystkie przypadki przekazywania Danych Osobowych do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej będą odpowiednio zabezpieczone zgodnie z art. 46 RODO, a takie przypadki przekazywania i zabezpieczenia zostaną udokumentowane zgodnie z art. 30 ust. 2 RODO.

Ponadto Microsoft ma certyfikat Programu Tarcza Prywatności UE-USA i Szwajcaria-USA. W świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-311/18 Microsoft nie stosuje już postanowień określonych w Programie Tarcza Prywatności UE-USA jako podstawy prawnej dla przekazywania Danych Osobowych. Ilekroć Microsoft stwierdzi, że nie może już wypełniać swoich obowiązków w zakresie zapewnienia poziomu ochrony wymaganego przez postanowienia Tarczy Prywatności, powiadomi Klienta o tym fakcie.

Bądź na bieżąco

 • Nowości i promocje
 • Darmowe porady ekspertów
 • Inspirujące artykuły ze świata IT

Wypełnij zabezpieczenie!

Zgłoś uwagi do strony

Podziel się z nami swoją opinią o stronie axence.net i miej wpływ na jej udoskonalenie

Szanujemy Twoją prywatność

Axence oraz jej dostawcy korzystają z plików cookie i podobnych technologii, aby zapewnić użytkownikom większy komfort obsługi oraz analizować ich interakcje z naszymi stronami, produktami oraz usługami. Korzystamy z nich również w celu zapewnienia skuteczniejszego wyszukiwania informacji, a także w reklamach w tej witrynie oraz w innych. Jeśli się na to zgadzasz, kliknij przycisk „Akceptuję”. Aby ograniczyć udostępnianie kliknij przycisk link dostosuj ustawienia. W każdej chwili możesz zmienić te ustawienia w stopce strony.

Twoje ustawienia prywatności na naszej stronie

Jeśli pozwolisz nam na zbieranie ciasteczek, będziemy mogli analizować ruch na stronie, a dzięki temu tworzyć stronę która będzie dla Ciebie wygodna oraz na której łatwo znajdziesz potrzebne informacje. Dane te będą wykorzystywane tylko na wewnętrzne potrzeby Axence.

Ciasteczka niezbędne

Są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony Axence.net

Ciasteczka funkcjonalne

Używamy Google Analytics, HotJar, GetResponse i Facebook do analizowania wizyt w Axence.net. Pomoże nam to zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny i gdzie powinniśmy wprowadzić ulepszenia.