Umowa Licencyjna na Oprogramowanie
wyprodukowane przez AXENCE


UWAGA DLA UŻYTKOWNIKA: PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE TEJ UMOWY. UŻYTKOWANIE CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI OPROGRAMOWANIA DOSTARCZONEGO PRZEZ AXENCE SKUTKUJE AKCEPTACJĄ WARUNKÓW I TERMINÓW TEJ UMOWY, ŁĄCZNIE Z OGRANICZENIAMI: UŻYTKOWANIA - OKREŚLONYMI W PKT 2., ODSPRZEDAŻY - OKREŚLONYMI W PKT 4., ODPOWIEDZIALNOŚCI - OKREŚLONYMI W PKT 7. ORAZ SPECJALNYMI WYJĄTKAMI - OKREŚLONYMI W PKT 12. UŻYTKOWNIK OPROGRAMOWANIA ZGADZA SIĘ, ŻE NINIEJSZA UMOWA MA TAKĄ SAMĄ SKUTECZNOŚĆ JAK UMOWA PODPISANA WŁASNORĘCZNYM PODPISEM. JEŻELI UŻYTKOWNIK NIE ZGADZA SIĘ NA WARUNKI TEJ UMOWY, POWINIEN ZAPRZESTAĆ WYKORZYSTYWANIA TEGO OPROGRAMOWANIA.

Warunki niniejszej Umowy Licencyjnej obejmują zarówno wersję płatną jak i darmową wersję licencji. Z licencji mogą korzystać wyłącznie osoby wykorzystujące Oprogramowanie do działalności gospodarczej lub zawodowej (tj. niebędące konsumentami), z zastrzeżeniem ograniczeń dotyczących korzystania z licencji nieodpłatnej (zob. pkt 5. poniżej).

Dla Użytkownika Licencji (zarówno wersji płatnej jak i nieodpłatnej) tworzone jest automatycznie konto w serwisie Axence Account (regulamin dostępny pod adresem https://axence.net/pl/regulamin-axence-account). Serwis Axence Account służy realizacji Umowy Licencyjnej i umożliwia m.in. zarządzanie uzyskanymi Licencjami. Usunięcie konta (w sposób opisany w regulaminie serwisu Axence Account) może uniemożliwić korzystanie z Licencji. W przypadku Licencji płatnej usunięcie konta w serwisie Axence Account wstrzymuje możliwość korzystania z Licencji, ale nie wstrzymuje biegu terminu, na jaki Licencja została zamówiona (jeżeli jest to czasowa subskrypcja), a za okres wstrzymania nie przysługuje prawo do zwrotu opłaty Licencyjnej. Przywrócenie konta w sposób opisany w regulaminie usługi Axence Account umożliwi dalsze korzystanie z Licencji.

Zamawiający oraz Użytkownik Licencji są związani warunkami Licencji. Zamawiający odpowiada za - zgodne z Licencją - korzystanie z Oprogramowania przez Użytkownika Licencji. Użytkownik Licencji odpowiada za - zgodne z Licencją - korzystanie z Oprogramowania przez Użytkownika Końcowego. O ile nic innego nie zostanie ustalone indywidualnie z Zamawiającym lub Użytkownikiem Licencji, Zamawiający oraz Użytkownik Licencji związani są warunkami Licencji doręczonej i zaakceptowanej w toku pierwszej instalacji Oprogramowania przez Użytkownika Licencji oraz późniejszymi jej wersjami, które zostaną udostępnione na koncie Axence Account w sposób umożliwiający przechowywanie i odtwarzanie. Tryb zmiany warunków Licencji określa pkt 14.2. poniżej.

Umowa Licencyjna obejmuje wszelkie aktualizacje i nowe wersje Oprogramowania, z którego Użytkownik korzysta w oparciu o Umowę Licencyjną, chyba że dla aktualizacji wersji Oprogramowania lub nowej wersji Oprogramowania AXENCE określi inne warunki Licencji, o czym Użytkownik zostanie poinformowany w trybie określonym w pkt 14.2. poniżej. AXENCE będzie samodzielnie decydować, czy nowe warunki Licencji dotyczyć będą wszystkich, czy wyłącznie nowych wersji Oprogramowania, o czym poinformuje przy zmianie warunków Licencji w sposób opisany w pkt 14.2. poniżej.

Użytkownik przed zainstalowaniem aktualizacji lub nowej wersji Oprogramowania zobowiązany jest zapoznać się nie tylko z warunkami Licencji, ale także z techniczną specyfikacją zmiany, udostępnioną mu w trybie określonym w pkt 14.2. poniżej.

1. Defincje:
„Oprogramowanie” oznacza (a) całą zawartość plików, dysków, CD-ROM-ów oraz innych nośników, które są dostarczone wraz z niniejszą umową lub które zostały udostępnione przez AXENCE lub jego przedstawiciela poprzez środki porozumiewania się na odległość, włączając w to (ale nie ograniczając): (i) dane komputerowe lub oprogramowanie dostarczone przez AXENCE lub innego, niezależnego twórcę oprogramowania; (ii) cyfrowe obrazy, zdjęcia, rysunki, dźwięki oraz inne dzieła artystyczne („Zasoby multimedialne”); (iii) instrukcje drukowane lub w postaci elektronicznej („Dokumentacja”); oraz (b) uaktualnienia, zmodyfikowane wersje, poprawki, dodatki oraz kopie Oprogramowania, licencjonowane Użytkownikowi przez AXENCE (określane zbiorczą nazwą „Uaktualnienia").

„Licencja” oznacza umowę określającą warunki i ograniczenia prawne, którym podlega korzystanie z Oprogramowania.

„Użytkownik Licencji” oznacza użytkownika (osobę fizyczną lub organizację) Oprogramowania, który akceptuje warunki Licencji przy pierwszej instalacji Oprogramowania oraz - w wersji płatnej - uzyskuje dostęp do Oprogramowania w oparciu o zamówienie dokonane przez Zamawiającego. Użytkownik Licencji umożliwia korzystanie z Licencji Użytkownikom Końcowym.

„Użytkownik Końcowy” oznacza osobę faktycznie korzystającą z Oprogramowania w oparciu o Licencję uzyskaną przez Użytkownika Licencji.

„Użytkownik” oznacza łącznie Użytkownika Licencji oraz Użytkownika Końcowego.

„Użytkowanie” oznacza uzyskanie dostępu, instalowanie, ładowanie, kopiowanie lub jakiekolwiek inne uzyskiwanie korzyści z Oprogramowania zgodnie z Dokumentacją.

„Liczba dozwolona” oznacza ilość zamówionych Licencji, przy zastrzeżeniu, że pojedyncza Licencja umożliwia korzystanie z Oprogramowania na jednej Stacji roboczej i w ramach jednej Unikalnej Sesji Użytkownika uruchomionej na tej Stacji roboczej.

„Unikalna Sesja Użytkownika” - definicja oznacza połączenie sesją od unikalnego użytkownika rozumianego jako unikalny identyfikator SID - będącego numeryczną reprezentacją podmiotu zabezpieczeń, służącego do identyfikacji domeny lub lokalnego użytkownika komputera (więcej informacji odnośnie identyfikatora SID zob.: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/243330/well-known-security-identifiers-in-windows-operating-systems).

„Komputer” oznacza urządzenie elektroniczne, które akceptuje informacje w postaci cyfrowej lub podobnej i przetwarza je w celu uzyskania określonego rezultatu w oparciu o sekwencję instrukcji.

„Stacja robocza” oznacza Komputer przeznaczony do bezpośredniej pracy użytkownika, jak również dostęp do Komputera lub systemu operacyjnego przez klienta zdalnego dostępu (usługi terminalowe) lub środowisko na maszynie wirtualnej lub inne urządzenie lub oprogramowanie spełniające podobną funkcję, na którym zainstalowany zostanie Agent nVision.

„Zamawiający” - podmiot zamawiający i opłacający określoną ilość licencji płatnych, który sam - jako Użytkownik Licencji - korzysta z zamówionego Oprogramowania lub umożliwia Użytkownikowi Licencji korzystanie z Oprogramowania.

Jako „AXENCE” należy rozumieć:

 • dla Zamawiających oraz Użytkowników na terenie Unii Europejskiej oraz pozostałych krajów z wył. pkt b) spółkę prawa polskiego działającą pod nazwą AXENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Krakowie (30-527), przy ul. Na Zjeździe 11, posiadającą numer KRS: 0000903894, numer REGON: 120773290, NIP: 6751399589.
 • Dla Zamawiających oraz Użytkowników w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie – AXENCE oznacza Axence Inc. z siedzibą w 161 N. Clark Suite 1700, Chicago IL 60601 Tax Identification No. 30-0859649.

2. Ogólne warunki użytkowania. Jak długo Użytkownik Licencji spełnia warunki określone w niniejszej Umowie Licencyjnej (w skrócie nazywanej „Umową”), AXENCE udziela mu niewyłącznej Licencji na użytkowanie

Oprogramowania do celów określonych w Dokumentacji. Niektóre materiały dostarczone przez niezależnych producentów mogą być przedmiotem innych warunków, które są zwykle opisane w plikach „Czytaj” znajdujących się obok tych materiałów. W przypadku zawarcia pisemnej umowy pomiędzy Użytkownikiem oraz AXENCE, postanowienia tej umowy mają pierwszeństwo wobec niniejszych Ogólnych warunków użytkowania.

2.1. Licencja na Oprogramowanie. Poprzez udzielenie Licencji AXENCE upoważnia Użytkownika do korzystania z Oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem, w konfiguracji określonej w Licencji lub dowodzie zakupu Oprogramowania lub innym wiążącym Strony Dokumencie. Licencja obejmuje także prawo do korzystania z Dokumentacji dostarczonej Użytkownikowi wraz z Oprogramowaniem. AXENCE umożliwia korzystanie z Oprogramowania na czas określony w Licencji.

2.2. Składniki Oprogramowania: serwer zarządzający Axence nVision®, konsola zarządzająca nVision, Agent nVision

2.3. Wykorzystanie na serwerze. Użytkownik Licencji może zainstalować jedną kopię serwera zarządzającego Axence nVision® oraz wiele kopii konsoli zarządzającej nVision w wyłącznym celu wykorzystania Oprogramowania za pomocą poleceń, danych lub instrukcji (skrypty) z innego komputera w sieci - przy założeniu, że całkowita liczba Stacji roboczych mających dostęp do Oprogramowania nie przekracza Liczby dozwolonej.

2.4. Instalacja Agentów nVision. Użytkownik Licencji ma prawo do zainstalowania Agenta nVision na określonej liczbie Stacji roboczych. Liczba ta określona jest przez zakupioną Licencję. Użytkownik Licencji, korzystający ze środowiska maszyny wirtualnej, powinien - przed dokonaniem zamówienia Licencji - zweryfikować z przedstawicielem AXENCE, czy planowana ilość Licencji odpowiada rzeczywistemu zapotrzebowaniu w tym środowisku.

2.5. Kopia zapasowa. Użytkownik Licencji ma prawo do wykonania kopii zapasowej Oprogramowania pod warunkiem, że kopia ta nie jest zainstalowana lub użytkowana na żadnym Komputerze. Kopia zapasowa może jedynie służyć jako zabezpieczenie przed zniszczeniem Oprogramowania. Kopia zapasowa nie może być odstępowana osobie trzeciej. Nie można przekazać praw do kopii zapasowej, jeżeli nie przekazało się wszelkich praw do Oprogramowania na mocy postanowień pkt 4. Kopia zapasowa nie odnosi się do kopii wersji instalacyjnej Oprogramowania.

3. Prawa autorskie. Podmiotem uprawnionym do autorskich praw majątkowych do Oprogramowania jest AXENCE. Struktura, organizacja oraz kod źródłowy Oprogramowania jest wartościową tajemnicą handlową AXENCE i jej dostawców. Oprogramowanie jest także chronione przez ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zm.) oraz przez właściwe umowy międzynarodowe. Oprogramowanie należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie autorskiej. Użytkownik nie ma prawa kopiować Oprogramowania lub Dokumentacji, za wyjątkiem przypadków określonych w punkcie „Ogólne warunki użytkowania”. Wszystkie kopie dozwolone przez niniejszą Umowę muszą zawierać tę samą informację o prawach autorskich oraz inne właściwe uwagi znajdujące się na lub w Oprogramowaniu. Użytkownik zobowiązuje się nie zwiększać funkcjonalności Oprogramowania, a także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Oprogramowania, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie obowiązującego prawa. Znaki handlowe muszą być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Znaki handlowe mogą być jedynie użyte do określenia wydruku sporządzonego przez Oprogramowanie. Użytkownik nie otrzymuje żadnych praw autorskich do Oprogramowania.

4. Przeniesienie prawa. Niniejsza Umowa nie upoważnia do pożyczania, dzierżawy, sublicencjonowania oraz użyczania Oprogramowania i Dokumentacji. Upoważnia jednak do przeniesienia wszelkich praw licencjobiorcy do Oprogramowania i Dokumentacji na inną osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, jeżeli spełnione są następujące warunki: (i) Oprogramowanie oraz wszystkie jego kopie, uaktualnienia, poprzednie wersje, Dokumentacja, a także niniejsza Umowa Licencyjna zostanie przekazane tej osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, (ii) dotychczasowy Użytkownik nie zachowa żadnej kopii Oprogramowania, włączając w to także kopie przechowywane w komputerze, (iii) Użytkownik Licencji, na którego prawo jest przeniesione, zgadza się na warunki niniejszej Umowy Licencyjnej.

5. Oprogramowanie na wiele platform / Oprogramowanie wielojęzykowe / Oprogramowanie na wielu nośnikach / Wiele kopii / Zestawy / Uaktualnienia. programowanie wielojęzykowe / Oprogramowanie na wielu nośnikach / Wiele kopii / Zestawy / Uaktualnienia. Jeżeli Oprogramowanie obsługuje wiele platform lub języków, jeżeli Użytkownik otrzymał Oprogramowanie na wielu nośnikach, jeżeli Użytkownik otrzymał w jakikolwiek inny sposób wiele kopii Oprogramowania lub jeżeli Użytkownik otrzymał Oprogramowanie w zestawie z innym oprogramowaniem, całkowita liczba Stacji roboczych, na których wszystkie wersje Oprogramowania mogą być zainstalowane, nie może przekroczyć Liczby dozwolonej. Przekroczeniem Liczby dozwolonej (które uniemożliwia korzystanie z Oprogramowania) będzie zarówno instalacja Oprogramowania na większej ilości Stacji roboczych niż ilość zamówionych Licencji (np. instalacja na kolejnej maszynie wirtualnej pomimo braku Licencji) jak i uruchomienie Oprogramowania na jednej Stacji roboczej, ale w ramach kilku Unikalnych Sesji Użytkownika. Przekroczenie Liczby dozwolonej stanowi naruszenie warunków niniejszej Licencji. Użytkownik nie ma prawa do najmu, dzierżawy, sublicencjonowania, pożyczania lub przekazywania jakichkolwiek wersji lub kopii Oprogramowania, które nie jest używane. Jeżeli Oprogramowanie jest uaktualnieniem z poprzedniej wersji Oprogramowania, Użytkownik musi posiadać ważną Licencję na poprzednią wersję Oprogramowania, aby legalnie użytkować Uaktualnienie. Użytkownik ma prawo do dalszego użytkowania poprzedniej wersji Oprogramowania pod warunkiem, że: Uaktualnienie i poprzednia wersja są zainstalowane na tym samym komputerze, poprzednia wersja nie została przekazana osobie trzeciej lub przeniesiona na inny komputer (za wyjątkiem przypadku, gdy także Uaktualnienie zostało przekazane) oraz potwierdzenia, że wszelkie zobowiązania AXENCE do serwisowania poprzedniej wersji Oprogramowania wygasły w momencie pojawienia się Uaktualnienia.

5a. Użytkownik Licencji posiadający licencję nieodpłatną nie jest uprawniony do wykorzystywania Oprogramowania do świadczenia jakichkolwiek odpłatnych (zarówno bezpośrednio jak i pośrednio) usług, czynności, działań lub aktywności o charakterze zawodowym lub zarobkowym na rzecz jakiegokolwiek podmiotu trzeciego. Celem wykonywania wyżej wymienionych usług, czynności, działań lub aktywności, Użytkownik powinien nabyć odpłatną Licencję na korzystanie z Oprogramowania.

5b. Użytkownik Licencji może korzystać tylko z praw w ramach jednej licencji nieodpłatnej. Korzystanie z większej ilości licencji nieodpłatnych przez Użytkownika stanowi rażące naruszenie warunków licencyjnych.

5c. AXENCE może uzależnić korzystanie z Licencji nieodpłatnej od podania danych kontaktowych oraz wyrażenia zgody marketingowej przez Użytkownika Licencji. Zamówienie licencji płatnej lub zakończenie korzystania z Licencji nieodpłatnej nie stanowi automatycznego wycofania zgody marketingowej (można ją wycofać w każdej chwili w sposób opisany poniżej). Wycofanie zgody marketingowej, o której mowa powyżej, może spowodować zablokowanie Licencji nieodpłatnej. Oświadczenie o wyrażeniu zgody będzie pozyskiwane w sposób wyraźny, w związku z czym pobranie Oprogramowania lub zawarcie Umowy licencyjnej nie będzie automatycznie rozumiane jako wyrażenie zgody.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a zgoda może być wycofana w każdej chwili, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać wysyłając takie żądanie na adres e-mail: dane.osobowe@axence.net. Więcej informacji zawiera Polityka prywatności dostępna pod adresem: https://axence.net/pl/polityka-prywatnosci

6. Wyłączenie odpowiedzialności. AXENCE i jej dostawcy nie gwarantują i nie mogą gwarantować wydajności lub efektywności użytkowania Oprogramowania. AXENCE i jej dostawcy nie dają żadnych gwarancji, warunków, postanowień i ustaleń, zarówno jawnych jak i dorozumianych, ustalonych umownie czy zwyczajowych, jak i w jakiejkolwiek innej postaci, włączając w to (ale nie ograniczając) możliwe naruszenie praw autorskich osób trzecich, integracje, satysfakcję z jakości lub użyteczności do konkretnych zastosowań

7. Ograniczenie odpowiedzialności. AXENCE licencjonuje Oprogramowanie w formie, w jakiej zostało ono dostarczone i nie czyni żadnych dorozumianych lub wyrażonych otwarcie zapewnień co do użyteczności do konkretnych zastosowań. W żadnym wypadku AXENCE oraz jego dostawcy nie odpowiadają za szkody lub naruszenia praw osób trzecich spowodowane pośrednio lub bezpośrednio przez funkcjonowanie niniejszego Oprogramowania, włączając w to szkody spowodowane przez niemożność użytkowania, przerw w pracy oraz jakiekolwiek powtarzalne, incydentalne lub specjalne szkody wszelkiego rodzaju, włącznie z utratą zysków lub redukcji kosztów, niezależnie od tego, czy przedstawiciel firmy AXENCE został poinformowany o możliwości wystąpienia takiej szkody lub roszczeń osoby trzeciej. Żadne z ograniczeń zawartych w niniejszej Umowie nie ogranicza odpowiedzialności firmy AXENCE z tytułu śmierci lub utraty zdrowia spowodowanej umyślnym działaniem lub rażącym zaniedbaniem firmy AXENCE. W ramach niniejszej umowy Użytkownik wyraźnie potwierdza prawo AXENCE do działania w imieniu swoich dostawców wyłącznie w zakresie wyłączenia odpowiedzialności, wyłączenia i/lub ograniczenia obowiązków lub zobowiązań określonych w punkcie 6.

8. Serwis Oprogramowania. Na podstawie niniejszej Licencji, Użytkownik Licencji w okresie jednego roku od daty zakupu Oprogramowania będzie uprawniony do korzystania z usług serwisu Oprogramowania - na zasadach określonych odrębnym dokumentem, który jest jednak integralnie związany z niniejszą Umową Licencyjną. Warunki serwisu doręczane są razem z Umową Licencyjną. Niniejsze postanowienie nie dotyczy licencji nieodpłatnej.

9. Zastosowanie Licencji. Użytkownicy Licencji wyrażają zgodę, że w razie wystąpienia AXENCE lub jej odpowiednio umocowanych przedstawicieli, w ciągu 30 (słownie trzydziestu) dni od daty takiego wystąpienia, w pełni udokumentują użytkowanie całego Oprogramowania AXENCE pod kątem zgodności z Umową Licencyjną AXENCE.

10. Zasady eksportowe. Użytkownik wyraża zgodę na nieeksportowanie i nie reeksportowanie Oprogramowania, jego części ani żadnego procesu lub usługi będących bezpośrednim produktem Oprogramowania (zwanych dalej wspólnie „Składnikami Zastrzeżonymi”) do żadnego kraju, osoby fizycznej, prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, podlegających ograniczeniom eksportowym nałożonym przez Polskę, Stany Zjednoczone ani do żadnego przedstawiciela narodowości któregokolwiek z tych krajów, bez względu na miejsce jego przebywania, który zamierza przekazać lub przesłać Składniki Zastrzeżone z powrotem do tego kraju. Wszelkie prawa do użytkowania Oprogramowania są udzielane wyłącznie przy założeniu, że tracą one moc, w przypadku złamania powyższych zastrzeżeń.

11. Jurysdykcja. Wszelkie spory dotyczące niniejszej Umowy będą rozstrzygane:

a) dla Zamawiających oraz Użytkowników z Unii Europejskiej i pozostałych krajów (z wył. B) na mocy prawa polskiego i przez sądy polskie,

b) dla Zamawiających oraz Użytkowników z USA i Kanady na mocy prawa Stanu Illinois, USA, przez sądy USA.
Ta Umowa nie podlega ustaleniom Konwencji Narodów Zjednoczonych o Międzynarodowych Umowach Sprzedaży Towarów, której zastosowanie jest niniejszym jednoznacznie wyłączone.

12. Szczególne wyjątki.

12.1. Warunki dotyczące produktów testowych. Jeżeli Oprogramowanie otrzymane wraz z niniejszą Umową jest Oprogramowaniem testowym lub wersją beta („Oprogramowanie testowe”), niniejszy punkt Umowy ma zastosowanie. W przypadku, gdy którekolwiek postanowienie określone w niniejszym punkcie stoi w sprzeczności z innymi postanowieniami Umowy, postanowienia z niniejszego punktu mają zastosowanie w zakresie niezbędnym do rozwiązania konfliktu. Użytkownik otrzymujący Oprogramowanie testowe przyjmuje do wiadomości, że oprogramowanie jest w stanie niegotowym, nie reprezentuje końcowego produktu firmy AXENCE i może zawierać błędy oraz powodować inne problemy, których efektem może być zawieszenie się systemu i/lub utrata danych. W konsekwencji Oprogramowanie testowe funkcjonuje w takiej formie, w jakiej zostało dostarczone, bez żadnych gwarancji lub odpowiedzialności, a Użytkownik akceptuje ewentualne negatywne konsekwencje związane z korzystaniem z Oprogramowania testowego. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że AXENCE nie obiecuje i nie gwarantuje, że Oprogramowanie testowe zostanie ogłoszone i udostępnione komukolwiek w przyszłości, że AXENCE nie ma zarówno umownego jak i dorozumianego zobowiązania do ogłaszania lub wprowadzania na rynek Oprogramowania testowego oraz że AXENCE może nie wprowadzić na rynek produktu podobnego lub zgodnego z Oprogramowaniem testowym. Zgodnie z tymi warunkami Użytkownik uznaje, że wszelkie badania i prace deweloperskie poczynione w związku z Oprogramowaniem testowym lub innym produktem związanym z Oprogramowaniem testowym zostały poczynione wyłącznie na jego własne ryzyko. Podczas trwania tej umowy, na życzenie AXENCE, Użytkownik zgadza się udzielić AXENCE informacji na temat testowania Oprogramowana, włącznie z raportem błędów. Jeżeli Użytkownik otrzymał Oprogramowanie testowe na mocy osobnej umowy, wykorzystanie Oprogramowania testowego także podlega tej umowie. Użytkownik zgadza się i potwierdza, że nie ma praw do sublicencjonowania, dzierżawienia, najmu, pożyczania lub przekazywania Oprogramowania testowego. Po otrzymaniu kolejnej wersji Oprogramowania testowego lub po wypuszczeniu na rynek komercyjnej wersji Oprogramowania - niezależnie od tego, czy jest to samodzielny produkt czy część większej całości - Użytkownik zgadza się zwrócić lub zniszczyć wszystkie wcześniejsze wersje Oprogramowania testowego otrzymane od AXENCE lub jej przedstawiciela i przestrzegać postanowień Umowy Licencyjnej. Użytkownik jest zobowiązany do zwrotu lub zniszczenia wszystkich wersji Oprogramowania testowego w ciągu 30 (słownie trzydziestu) dni od dnia zakończenia testowania tego Oprogramowania, kiedy ta data jest wcześniejsza niż data pierwszego wypuszczenia na rynek komercyjnej wersji Oprogramowania.

12.2. Wersje próbne, demo, wersje nie do odsprzedaży, dodatkowe warunki. Jeżeli produkt otrzymany z niniejszą Licencją jest wersją próbną, demo lub kopią nie do odsprzedaży („Wersja próbna”), do czasu zakupu pełnego produktu mają zastosowanie poniższe warunki. W przypadku gdy jakieś postanowienie określone w niniejszym punkcie stoi w sprzeczności z innymi postanowieniami Umowy, postanowienia z niniejszego punktu mają zastosowanie w zakresie niezbędnym do rozwiązania konfliktu. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE WERSJE PRÓBNE OPROGRAMOWANIA ZAWIERAJĄ OGRANICZONĄ FUNKCJONALNOŚĆ I/LUB OGRANICZENIA CZASOWE FUNKCJONOWANIA. AXENCE LICENCJONUJE OPROGRAMOWANIE W TAKIEJ FORMIE, W JAKIEJ ZOSTAŁO DOSTARCZONE, WYŁĄCZNIE W CELU PREZENTACJI. Jeżeli Wersja próbna Oprogramowania jest ograniczona czasowo, program zakończy działanie po określonym okresie czasu (np. 15, 30 lub 45 dni) od chwili instalacji („Data wygaśnięcia”). Data wygaśnięcia Licencji jest określona przez samo Oprogramowanie. Po Dacie wygaśnięcia, Umowa Licencyjna automatycznie wygasa, chyba że AXENCE przedłuży tę Licencję na skutek dokonania zakupu pełnej wersji Oprogramowania. Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości, że Wersje próbne Oprogramowania wygasają po dacie wygaśnięcia i - zgodnie z tym - dostęp do plików lub wydruków stworzonych przez Wersje próbne Oprogramowania następuje wyłącznie na odpowiedzialność Użytkownika.

13. Kontrola używania Oprogramowanie i zbieranie danych telemetrycznych.

13.1. System kontroli licencji Oprogramowania. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że Oprogramowanie automatycznie komunikuje się z AXENCE w celu zapewnienia należytego funkcjonowania i monitorowania zgodności Oprogramowania z zakupioną licencją. Tymi danymi są m.in. nazwa serwera instalacji, jego adres IP, Liczba dozwolona, liczba obiektów sieciowych oraz liczba Użytkowników.

13.2. Dane telemetryczne. AXENCE przetwarza niektóre dane ilościowe generowane przez Oprogramowanie (które nie umożliwiają identyfikacji osób i/lub danych osobowych). Szczegółowe informacje o tych danych znajdują się pod adresem: https://axence.net/dane-telemetryczne. Wskazane dane telemetryczne zbierane są w celach statystycznych oraz związanych z personalizacją świadczonej usługi, do wykorzystania tylko i wyłącznie przez AXENCE i nie są udostępniane innym podmiotom. Żadne inne dane generowane przez Oprogramowanie nie są zbierane ani przesyłane. W związku z wyżej wymienioną personalizacją usługi, Użytkownik Licencji otrzyma od AXENCE lub Autoryzowanego Partnera informację co do możliwości bardziej efektywnego wykorzystania Oprogramowania - w szczególności w związku z przekroczeniem Liczby dozwolonej (np. rekomendacja co do zmiany planu licencyjnego). Autoryzowany Partner nie otrzymuje od AXENCE danych telemetrycznych a wyłącznie informację o zakresie możliwej zmiany planu licencyjnego. W tym przypadku zestawiane będą dane telemetryczne z danymi określonego Zamawiającego/Użytkownika Licencji. Nie dotyczy to jednak danych Użytkownika Końcowego - nie dochodzi do powiązania danych telemetrycznych z danymi określonego Użytkownika Końcowego korzystającego na danej Stacji roboczej z Oprogramowania.

13.3. Użytkownik może zgłosić sprzeciw co do wykorzystania danych telemetrycznych do celu personalizacji usługi, wysyłając żądanie na adres biuro@axence.net.

13.4. AXENCE zobowiązuje się do zachowania poufności wszelkich przesyłanych danych.

13.5. Dane kontaktowe Zamawiającego lub Użytkownika Licencji mogą być udostępniane do Partnerów AXENCE na etapie realizacji zamówienia Licencji jak i na dalszym etapie współpracy z Zamawiającym lub Użytkownikiem Licencji. Podobnie, na w/w etapach te dane mogą być pozyskiwane od Partnerów. Jest to uzasadniony interes AXENCE. Zamawiający lub Użytkownik Licencji może zgłosić sprzeciw, żądając:

 • zmiany Partnera;
 • zaprzestania udostępniania danych do konkretnego Partnera lub wszystkich Partnerów. Zamawiający lub Użytkownik Licencji może dokonać wyboru konkretnego Partnera. Więcej informacji zawiera Polityka prywatności dostępna pod adresem: https://axence.net/pl/polityka-prywatnosci.

Celem udostępnienia danych lub pozyskania danych od Partnerów, w tym danych osobowych, jest:

 • wsparcie zawartej Umowy Licencyjnej;
 • obsługa procesu zawierania Umowy Licencyjnej.

14. 1. Postanowienia końcowe. Jeżeli jakakolwiek część niniejszej Umowy zostanie uznana przez którąkolwiek stronę za zbędną lub niemającą zastosowania, nie powoduje to nieważności całej Umowy, która pozostaje w mocy i której postanowienia mogą być wykonywane zgodnie z ich treścią. Niniejsza Umowa nie ogranicza praw Użytkownika wynikających z lokalnego prawodawstwa.

14.2. Zmiana Licencji:

AXENCE zastrzega na swoją rzecz prawo do zmiany Umowy Licencyjnej. Aktualizacja Oprogramowania lub wprowadzenie jego nowej wersji nie wymaga zmiany Licencji, chyba że AXENCE postanowi inaczej.

Nowa wersja Licencji zostanie udostępniona z 14-dniowym wyprzedzeniem poprzez konto Axence Account stworzone dla Użytkownika Licencji, a informacja o tym przesłana na podany adres e-mail Użytkownika Licencji. Użytkownik Licencji/Zamawiający ma możliwość rezygnacji z Licencji poprzez odinstalowanie Oprogramowania. W przypadku rezygnacji z Licencji nie przysługuje zwrot uiszczonej opłaty Licencyjnej.

15. Dodatkowe informacje na temat niniejszej Umowy można uzyskać u lokalnego przedstawiciela firmy AXENCE. Axence, Axence nVision®, Axence nVision® Pro, Axence nVision® Free i Axence netTools są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami handlowymi firmy AXENCE w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej w tym w Polsce i innych krajach.

Administratorem danych Zamawiającego oraz Użytkownika licencji (a także ich pracowników/współpracowników) jest AXENCE („Spółka”).

Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: zawarcia i wykonania umowy Licencyjnej, a także realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym podatkowych.

Wszystkim w/w podmiotom przysługuje prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), prawo do zgłoszenia sprzeciwu (gdy przetwarzanie następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Odbiorcy danych:

 • Partnerzy, celem udostępnienia danych jest:
  • wsparcie zawartej Umowy Licencyjnej;
  • obsługa procesu zawierania Umowy Licencyjnej.
  Dane w w/w celach są przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes AXENCE (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • Podmioty świadczące usługi informatyczne w imieniu AXENCE w związku z realizacją Licencji.

W oparciu o uzasadniony interes AXENCE (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) dane Zamawiającego oraz Użytkownika Licencji mogą być pozyskiwane od Partnera w związku z realizacją Umowy Licencyjnej.

Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji w/w celów. Zamawiający oraz Użytkownik licencji może udostępniać AXENCE dane osobowe swoich pracowników/współpracowników wyłącznie w oparciu o legalną podstawę udostępnienia danych, w celu realizacji Umowy Licencyjnej, po spełnieniu względem tych osób obowiązku informacyjnego, który będzie wskazywał m.in. AXENCE jako odbiorcę tych danych.

Zob. więcej Polityka prywatności: https://axence.net/pl/polityka-prywatnosci.

Bądź na bieżąco

 • Nowości i promocje
 • Darmowe porady ekspertów
 • Inspirujące artykuły ze świata IT

Wypełnij zabezpieczenie!

Zgłoś uwagi do strony

Podziel się z nami swoją opinią o stronie axence.net i miej wpływ na jej udoskonalenie

Szanujemy Twoją prywatność

Axence oraz jej dostawcy korzystają z plików cookie i podobnych technologii, aby zapewnić użytkownikom większy komfort obsługi oraz analizować ich interakcje z naszymi stronami, produktami oraz usługami. Korzystamy z nich również w celu zapewnienia skuteczniejszego wyszukiwania informacji, a także w reklamach w tej witrynie oraz w innych. Jeśli się na to zgadzasz, kliknij przycisk „Akceptuję”. Aby ograniczyć udostępnianie kliknij przycisk link dostosuj ustawienia. W każdej chwili możesz zmienić te ustawienia w stopce strony.

Twoje ustawienia prywatności na naszej stronie

Jeśli pozwolisz nam na zbieranie ciasteczek, będziemy mogli analizować ruch na stronie, a dzięki temu tworzyć stronę która będzie dla Ciebie wygodna oraz na której łatwo znajdziesz potrzebne informacje. Dane te będą wykorzystywane tylko na wewnętrzne potrzeby Axence.

Ciasteczka niezbędne

Są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony Axence.net

Ciasteczka funkcjonalne

Używamy Google Analytics, HotJar, GetResponse i Facebook do analizowania wizyt w Axence.net. Pomoże nam to zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny i gdzie powinniśmy wprowadzić ulepszenia.